CISA VOORZIET PvdA VAN MUNITIE VOOR BETERE SUBSIDIEREGELINGEN VOOR ALLEENSTAANDEN


Uit blad CISA "Individu en Samenleving" nr. 52 van juli/augustus/september 2002


Uit het blad van CISA (Centrum Individu & Samenleving) "Individu en Samenleving" nr. 52 van juli/augustus/september 2002:

CISA VOORZIET PARTIJ VAN DE ARBEID VAN MUNITIE VOOR BETERE SUBSIDIEREGELINGEN VOOR ALLEENSTAANDEN

Op verzoek van de Partij van de Arbeid heeft CISA ten behoeve van de formatiebesprekingen een tekst aangeleverd over de noodzaak om de individuele huursubsidie en de subsidie voor eigenwoningbezit voor lage inkomensgroepen te verbeteren.

Over de Individuele huursubsidie heeft CISA aangegeven dat alleenstaanden met onverantwoord hoge woonlasten worden geconfronteerd:

'Alleenstaanden worden na toepassing van de Huursubsidiewet nog met een zeer hoge gemiddelde netto huurquote geconfronteerd. Tevens is bij hen sprake van een zeer hoge marginale lastendruk. Bij verschillende gelegenheden is geconstateerd dat alleenstaanden worden geconfronteerd met zeer hoge huurlasten (zie o.a. de 'Armoedenota', 1995; de behandeling van de huursubsidiewet, Tw. Kr. 5 febr. 1997, TK 49; Motie van het lid Duivesteijn, 19 mrt. 2001, nr. 5)*

* Zie hiervoor ook het rapport 'Een ongedeelde stad' van A. Duivesteijn en R. van der Ploeg.

Aangezien de woonlasten voor alleenstaanden niet aanvaardbaar zijn, dient de huursubsidie voor hen te worden verhoogd.'

Met betrekking tot de Wet bevordering eigenwoningbezit heeft CISA erop gewezen dat deze wet voor alleenstaanden dezelfde nadelen bevat als de huursubsidiewet, maar dan met nog grotere risico's:

'Bij de wet BEWB is aangesloten bij de Huursubsidiewet. Dit betekent dat alleenstaanden bij de Eigenwoningbijdrage met dezelfde nadelen worden geconfronteerd als bij de huursubsidie. In het wetsvoorstel wordt, evenals bij de Huursubsidiewet, voor alleenstaanden uitgegaan van de 70/100-procentsnorm uit de bijstand en van belastbare inkomens.
Het gevolg is, dat ook in het kader van deze wet alleenstaanden eveneens worden geconfronteerd met onverantwoord hoge huurquotes.
Voorts zijn de woonlasten, inherent aan het eigen-woningbezit, hoger en zijn aan eigen-woningbezit bepaalde risico's verbonden. De combinatie van de nadelige subsidiesystematiek en de risico's verbonden aan het eigen-woningbezit leiden voor alleenstaanden tot onaanvaardbare risico's.
Daarom dient voor alleenstaanden de Eigenwoningbijdrage te worden verhoogd.'

In verband met de gewijzigde omstandigheden als gevolg van de verkiezingen - de PvdA zal plaats moeten nemen op de oppositiebankjes - zal zij als oppositiepartij gebruik maken van de aangeleverde teksten, zo heeft de partij laten weten.


Einde artikel CISA uit blad 'Individu en Samenleving'.

Commentaar: Met betrekking tot de Wet bevordering eigenwoningbezit was het wel dezelfde initiatiefnemer Adri Duivesteijn die in zijn wetsvoorstel de koppeling legde met de huursubsidie-regeling en daarmee met de 100/70-procents systematiek. Daarmee was ook in deze wet het draagkrachtbeginsel in huis gehaald, dus voor de tweede maal als je al via loon- en inkomstenbelasting hebt voldaan aan dat draagkrachtprincipe.
Toen de PvdA nog in de regering zat, heeft zij dit zo gewild en *als* zij vanuit de oppositie nu zou pleiten voor verbeteringen zoals de CISA dat graag wil, haalt dat niks uit, behalve dan dat je er goede sier mee maakt.
Overigens vraag ik me af of het nieuwe kabinet niet gewoon de hele koopsubsidieregeling de nek gaat omdraaien. De smoezen weet ik al:
De regeling is geen succes. En dat klopt, omdat de maximale koopgrenzen zeker voor de Randstad-woningprijzen veel te laag zijn. Dan ga je dat natuurlijk niet verbeteren, maar dan grijp je dat aan om de regeling op te heffen:
Zo, die onzin hebben we ook weer gehad; stel je voor dat 'het plebs' ook zomaar een huisje gaat kopen...
Dat is iets voor 'ons soort mensen' niet voor Jan en Marie met de korte achternaam...


secretariaat P.E.L.