GEMEENTERAAD BANG VOOR TE ROYALE SLOOP
MAAR: COLLEGE VAN B & W EN DE VIERDE MACHT BEREIDEN ALWEER NIEUWE SLOOPAANVAL VOOR...


Uit de Leeuwarder Courant van di. 11/6/2002 plus een eigen bericht.


Op maanagavond 10/6/2002 ging het in de gemeenteraad opnieuw over Lekkumerend en opnieuw is qua procedure de sloop daar in het zuidwestelijk deel een stuk dichterbij gekomen. De oorlog van rijk plus hun belangen tegen arm gaat gewoon door...
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 11/6/2002:

GEMEENTERAAD BANG VOOR
TE ROYALE SLOOP

LEEUWARDEN - De kans is klein dat er in Leeuwarden na de sloop van de Vegelindwarsstraten en honderden woningen in de Vrijheidswijk de komende jaren nog hele straatwanden en flatgebouwen tegen de vlakte gaan. Een meerderheid in de gemeenteraad wil dat er pas op de plaats wordt gemaakt, nu de wachtlijsten voor goedkope huurwoningen snel groeien.
[Een meerderheid? Was het maar waar: Het waren met name de niet-collegepartijen of moet ik zeggen de niet-regeringspartijen in het stadsparlementje, die tegen verdere sloop waren. De andere partijen roepen gewoon even wat minder hard om veel sloop omdat gezien de wachtlijsten voor goedkopere huurwoningen de publieke opinie zich tegen hen begint te keren. Zodra ze hun kans weer schoon zien, gaat het weer los.]

De raad is vooral beducht voor woningnood onder studenten, wier wachttijd voor een kamer dit studiejaar al is opgelopen tot gemiddeld tien maanden. PvdA-wethouder Roel Sluiter (volkshuisvesting) begrijpt de vrees. Hij kondigde aan dat de stedelijke vernieuwing van Bilgaard vrijwel zeker zonder grootscheepse sloop zal gebeuren.
[Loze beloften van een per definitie onbetrouwbare ex-commie. Waarom loos? Omdat noch B en w noch de Raad ook maar 1 machtsmiddel hebben om sloopplannen van woningcorporaties te voorkomen. Als een woningcorporatie een sloopvergunning aanvraagt, zijn B en W formeel gehouden deze te verlenen:
Het is de Raad zelf die indertijd de sloopverordening zo heeft dichtgespijkerd, dat als de corporatie zich houdt aan een aantal puur technische voorwaarden, de sloop gewoon kan doorgaan. Denk aan de 2 zevenhoogflats aan de Hooidollen en de Jokse:
De Raad stond in feite machteloos. Daar is wel iets aan te doen, alleen weet een deel van de Raad dat niet en dat deel wat dat wel weet, zwijgt hypocriet en heft jammerend de handen ten hemel als straks een corporatie toch gaat slopen, bv. in de Anjen of de Gealanden. De zaak is namelijk simpel op te lossen:
De verordening op de kamerpanden moet een broertje of zusje krijgen in de vorm van een 'onttrekkingsvergunning'.
Zo is nu al het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte (kamers) een onttrekking van een woning aan de markt voor zelfstandige woonruimte.
Door in een verordening op te nemen dat ook sloop onttrekking is van woonruimte waarvoor een vergunning nodig is, heeft een eigenaar die wil slopen 2 vergunningen nodig:
Allereerst natuurlijk een sloopvergunning, maar dan tevens een onttrekkingsvergunning.
In die verordening kan de Raad bv. zetten dat er ook inhoudelijke afwegingen van toepassing zijn, zoals bv. de mate van beschikbaarheid aan sociale huurwoningen op het moment van aanvraag van zo'n vergunning. Dat soort zaken kan nu absoluut niet worden meegewogen bij de afweging of een sloopvergunning moet worden verstrekt!
Kortom: Als het wethouder Sluiter ernst zou zijn m.b.t. zijn opmerkingen over geen sloop in Bilgaard, dan zou deze stap genomen moeten worden. Omdat de wethouder die stap niet zet, zal de Raad dat moeten doen en op zich heeft de Raad dat recht. De Raad kan namelijk een initiatief-voorstel aan de orde stellen.]

Sluiter wees de term woningnood - gebruikt door Katie Dolstra van Leefbaar Leeuwarden - van de hand. Volgens de wethouder is er sprake van tijdelijke krapte die kan worden opgeheven zodra de stagnerende woningbouw in Leeuwarden weer meer vaart krijgt.
[Die krijgt voorlopig niet meer vaart, zoals onlangs gesteld:
De privatisering van de woningbouw is landelijk gezien mislukt en de landelijke nieuwbouwproductie zakt dit jaar terug tot het peil van de crisisjaren in de jaren dertig...
Dit volgens een recent groot artikel in NRC Handelsblad. Bovendien is zijn redenering weer eens gebaseerd op het eeuwige dogma van de doorstroming, waarbij de laagstbetaalden het langst kunnen wachten tot de verhuisketens hen eens bereiken, ALS die hen ooit bereiken omdat bv. in tussentijd de volgende stagnatie al weer optrad...]

De gemeenteraad aanvaardde gisteren het plan voor sloop en herbouw van de zuidwestpunt van de Vrijheidswijk.
[Nu ja, punt... Het gaat zowat om een kwart van de hele wijk...]
Hier zullen sociale huurwoningen plaatsmaken voor duurdere huizen aan vijvers en vaarten. De SP, D66, Leefbaar Leeuwarden en de FNP stemden tegen het plan omdat zij vinden dat de goedkope woningen voorlopig behouden moeten blijven.
[Opvallend bij het stemgedrag: De Christen-Unie en de NLP waren voor sloop en voor het eerst stemde D66 tegen sloop. Tot nu toe waren ze wel kritisch, maar lieten dat niet in hun stemgedrag blijken en daar koop je dus niet veel voor. Nieuwkomer FNP is tot nu toe consistent tegen de massale sloop zoals gepland bij de Stedelijke Vernieuwing.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

COLLEGE VAN B & W EN DE VIERDE MACHT BEREIDEN AL WEER NIEUWE SLOOPAANVAL VOOR:
LANGE TERMIJN VISIE KOMT IN WONINGMARKTBELEIDSPLAN 2003-2015


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 19/6/2002 De weerstand tegen al dat gesloop begint langzamerhand toe te nemen, maar B en W en de ambtenaartjes gaan onverdroten door met hun 'Stedelijke Vernielingsplannen'. Zo werken ze nu weer aan een lange termijn nota "Woningmarktbeleidsplan 2003-2015".
Daarin gaan ze de sloopsmoezen wat bijstellen:
Ze moeten toegeven dat de vraag naar goedkope huurwoningen stijgt; zelfs landelijk, maar gooien het nu op de 'kwaliteit van het wonen'.
M.a.w.: Zowel woningen als delen van de bevolking hebben te weinig 'kwaliteit'. Dat laatste heet dan: 'De sociale kwaliteit van de wijk: leefbaarheid'.
En men raadt het al: Dan komt gewoon de 'onevenwichtige bevolkingsopbouw' weer boven water. Alleen: Die term wordt nu wel versluierd door te spreken over 'sociale cohesie' omdat het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) net een rapport uitbracht met die naam. Daar hol je dan natuurlijk heel modieus weer achteraan...
Dit alles konden we horen op een door de gemeente geplande thema-bijeenkomst voor woonconsumenten organisaties waarop gedaan werd alsof woonconsumentenclubs ook enige invloed mochten uitoefenen. Wat flauwekul was, want de mening van B en W en de ambtenaartjes ligt al vast:
Gewoon doorgaan met de Stedelijke Vernieling; alleen wat actualiseren en wat andere smoezen omdat de oude smoezen aan slijtage onderhevig zijn. Men vertoonde fraaie overhead sheets, maar enige overhead sheets werden noch vertoond noch besproken. Zij stonden echter wel op een stuk papier met daarop de afdrukken van alle sheets. Hieronder de letterlijke tekst op die sheets:

EERSTE OVERHEAD SHEET:

-----------------------------------------
  Voorbeelduitwerking
  Schieringen: de analyse

  * Fysiek: matig
  - Kwaliteit woningen

  * Sociaal: zeer kwetsbaar
  - Sociale veiligheid
  - Imago
  - Sociale interactie

  * Woningvoorraad: zeer heterogeen
  - Echter onderkant van de markt

  * Bovengemiddeld aantal studenten (9-15%)
  -----------------------------------------

Commentaar: Dikke flauwekul: Zowat alle woningen in Schieringen zijn in de loop van de tijd gerenoveerd door de woningcorporaties!
Zowel de onder- en bovenwoningen als de flats. Ook de laagbouw-koopwoningen mankeert m.i. weinig aan.

Maar gelukkig is de wijk 'sociaal zeer kwetsbaar'. Daar bedoelen ze mee, dat er teveel mensen wonen met weinig geld. En met imago bedoelen ze dat zij (de ambtenaartjes) die flink verdienen, hun neus ophalen voor deze mensen. Overigens heeft Schieringen in de volksmond niet specifiek een slechte naam. Dat gedeelte staat als 'netter' bekend dan bv. Heechterp.

Sociale interactie: Aj! Praat men wel genoeg met z'n buren? Ook dat wordt nauwkeurig gevolgd in het Wijksignaleringssysteem en als je dat niet doet, krijg je een dikke sociale onvoldoende...

Woningvoorraad zeer heterogeen: Dat is altijd goed, in de ogen van B en W. Vervelend dus in dit geval. Echter: Gelukkig behoren de woningen tot de 'onderkant van de markt'. En dus solliciteren deze woningen naar sloop...
Dat er per definitie altijd een 'onderkant van de markt' zal zijn, ontgaat deze ambtenaren of beter gezegd: Dat komt niet in hun kraam te pas.

TWEEDE OVERHEADSHEET:

----------------------------------------------------------------
Voorbeelduitwerking
Schieringen: mogelijk beleid

* Eerst sociale structuur verbeteren: 
 sociaal beheer

* Fysieke ingrepen richten op:
- Meer gedifferentieerde samenstelling
 qua inkomens
- Doorstroming in de wijk op gang brengen
- Minder doelgroepen, bijv. 
 studentenpopulatie verkleinen

* Dus:
- Slopen en/of opknappen slechtste huurwoningen
- Nieuwbouw koop middensegment (aandacht voor 
 wensen ouderen en allochtonen)
- Elders aanbod voor studenten vergroten!
----------------------------------------------------------------

Commentaar: Hun conclusies zijn duidelijk:
Deze wijk moet ontwricht worden: Doorstroming op gang brengen door te slopen!
Want: Er wordt gesproken over nieuwbouw voor 'het middensegment' ofwel mensen met geld. Daar is nu geen grond meer voor vrij in deze wijk.
Dus: Slopen. Daarom is de variant 'opknappen' die ze ook noemen, flauwekul.
Bovendien zijn zowat alle woningen en met name de flats zowel in het BWL gedeelte als in het NWF-gedeelte (v.m. Ver. voor Volkshuisvesting; met name de 'hellingflats') al gerenoveerd.
Zorgelijk zijn alleen de particuliere flats aan de Vuurdoornstraat en de Boksdoornstraat, hoewel ook zij laatst toen de particuliere woningverbetering aan de orde was in de vorm van een rapport, om steun hadden gevraagd voor een opknapbeurt en beter sociaal beheer. Uiteraard werd dat afgewezen, omdat de gemeente al lang sloop van hun flats in de kop heeft...
[Zie ook onze opmerkingen d.d. 17/10/2001 zoals verzonden aan de Commissie Stadsontwikkeling: "Enige opmerkingen over rapport Particuliere Woningverbetering: 'Vijf buurtanalyses Gemeente Leeuwarden'. Zie daar met name onze opmerkingen over de Boksdoornstraat en de Vuurdoornstraat.]
Wat zal dat weer prachtig worden: Deze flats plat, de hellingflats langs het Vliet fijn plat en mooie stadsvilla's voor de rijken daarvoor in de plaats. Het is ook opvallend dat de stadsplattegrond van Falkplan de flatblokjes aan de zuidzijde van de Vuurdoornstraat, die nu zo scheef weg uitzicht op het Vliet hebben, al niet meer heeft ingetekend...
In feite staan deze blokjes veel te mooi en is dit een A-lokatie, bestemd voor de rijken...
Ik verwacht overigens dat het daar niet bij blijft, maar verwacht ook dat de ABCD-flats in het hart van de wijk eraan gaan, tenzij BWL de kop ervoor houdt en over gaat tot lijdelijk verzet tegen zulke sloopplannen. De ABCD-flats zijn de BWL-flats aan de Abeelstraat, de Berkenstraat, de Cederstraat en de Dennenstraat. Het zou ook nog kunnen dat een sloopaanval te verwachten valt op de particuliere onder- en bovenwoningen aan de Schieringerweg en de Dennenstraat of op de flats aan het Hagedoornplein die overigens indertijd door de toenmalige Vereniging voor Volkshuisvesting (nu NWF) flink opgeknapt zijn.
Uiteraard moeten ook de studenten weg: Als doekje voor het bloeden wordt gezegd dat elders het aanbod voor studenten vergroot moet worden. Nog meer 'noodhokken' bij de Meenthe of elders? Of weer ruim baan voor huisjesmelkers door opheffing van de Kamermarktverordening? Landelijk duikt dat laatste geluid namelijk al weer op...
Zo werkt dat, binnen de randvoorwaarden van het roof- en uitbuiterssysteem wat we hebben...


secretariaat Ver. PEL