PEL: 'IN RODE DORP BEDRIEGLIJKE VERKOOP'


Uit de Leeuwarder Courant van ma. 17/6/2002.


Zoals bekend was er op 4/6/2002 een hoorzitting van de Commissie voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift wat het PEL had ingediend tegen de splitsingsvergunning voor het Rode Dorp.
Deze vergunning was afgegeven door de gemeente aan Corporatieholding Friesland t.b.v. hun Woonbedrijf Patrimonium, een onderdeel van CHF. Een splitsingsvergunning houdt in dat de eigenaar zijn 'gebouw' of 'gebouwen' juridisch mag splitsen in z.g. appartementsrechten. Dit splitsen is wettelijk verplicht als het gaat om z.g. horizontale eigendom waarbij er meerdere eigenaren zijn of komen, bv. bij koopappartementen.
Ongebruikelijk en m.i. in strijd met de geest van de wet is het, om laagbouwhuizen op die wijze te splitsen. Ondergetekende vindt dit, op basis van de ontstaansgeschiedenis van de 'appartementswet' (thans onderdeel van het Burgerlijk Wetboek) die op 20/12/1951 uitmondde in de appartementswet.
Reeds in 1944 had de toenmalige regering in ballingschap in Londen de jurist Beekhuis de opdracht gegeven een regeling te ontwerpen voor het beter regelen van de eigendomsrechten van horizontale eigendom.
O.a. in 1972 werden de nodige wijzigingen aangebracht in het appartementsrecht en vooral nadien lijkt het alsof men meent dat zowat alles wat los en vast zit juridisch is te splitsen, waarbij m.i. elk verband tussen de bouwkundige vorm van het object wat men wenst te splitsen en de splitsing zelf uit het oog wordt verloren. Dit is m.i. ook het geval in het Rode Dorp.
Precies 14 dagen na de hoorzitting kwam de Leeuwarder Courant van maandag 17/6/2002 hierover met het volgende bericht:

PEL: 'In Rode Dorp bedrieglijke verkoop'

LEEUWARDEN - De bouwcorporatie Patrimonium wil dit najaar beginnen met de verkoop van 127 laagbouwhuizen in het Rode Dorp, zes straten tussen de Pieter Stuyvesantweg en Achter de Hoven in Leeuwarden. Bezwaren van het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) kunnen dit nog keren. Na de zomer, als de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd, beslist de gemeente definitief.
[Naar verwachting echter wordt het PEL gewoon niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaarschrift, zoals de gemeente graag wil. De gemeente stelde dat de Huisvestingswet aangeeft dat slechts eigenaar en gebruiker belanghebbende zijn en dat deze speciale wet (dus die Huisvestingswet) gaat boven de algemene wet; de Algemene Wet Bestuursrecht.
Op deze AWB hadden wij ons beroepen en gesteld dat het PEL derden-belanghebbende is.
Een van de Commissieleden stelde echter op 4/6 tijdens de hoorzitting dat z.i. bedoeld wetsartikel in de Huisvestingswet alleen slaat op het procedurele voortraject. De procedure is:
Voordat de vergunning wordt verleend kunnen belanghebbenden z.g. 'bedenkingen' indienen en als de vergunning wordt verleend, kunnen belanghebbenden daartegen weer een bezwaarschrift indienen. Dit werkt ook zo bij een bouwvergunning en een sloopvergunning.
Volgens Commissielid Faber wordt door de AWB wel degelijk geregeld wie belanghebbenden zijn m.b.t. een bezwaarprocedure. Hij stelde: "We hebben het niet over een te verlenen vergunning, maar over een reeds verleende vergunning."
Maar ook het risico dat we op basis van onze doelstellingen in onze statuten, die nog uit 1980 stammen, niet-ontvankelijk verklaard worden, is groot:
Onze feitelijke werkzaamheden zijn in feite veel breder geworden dan de toenmalige doelstellingen. Daar is ook op gewezen, maar of dat formeel gesproken helpt is zeer de vraag. Een niet-ontvankelijk verklaring is op zich spijtig, omdat daarmee inhoudelijk niets meer getoetst hoeft te worden. En om dat laatste gaat het uiteraard.
Ander punt is, dat we vanwege geldgebrek en het financiële risico geen 'schorsing en voorlopige voorziening' hebben aangevraagd bij de President van de Rechtbank. Formeel betekent dat, dat Patrimonium nu reeds tot splitsing zou kunnen overgaan:
Vergunning is vergunning. Naar verluidt vindt Patrimonium echter het risico te groot en hun heer Beimers deelde ons mee, dat nu al beginnen betekent dat ze in de koopakten een extra clausule moeten opnemen in de zin dat er iets wordt geregeld ingeval ons bezwaarschrift toch leidt tot het vervallen van hun vergunning. Maar hoe dit ook afloopt:
Het PEL heeft nu al haar punt gescoord, omdat we in elk geval duidelijk hebben gemaakt wat er volgens ons in dit geval niet deugt aan het splitsen in appartementsrechten.
Onze bezwaren zijn niet onopgemerkt gebleven en dat is voor een club als het PEL ook belangrijk, hoewel de houding van 'de politiek' in deze kwestie ronduit teleurstellend is geweest: Oorverdovende radiostilte...
Met name de VVD, die anders toch zo voor dat eigendomsrecht is, stelde teleur:
Informeel vond een van hun raadsleden, dat de laagbouwhuisjes zo dicht bij elkaar stonden, dat het appartementsrecht wel een goed idee was...
Zo lust ik er nog wel een paar. Betrokkene noemde als pluspunt van het appartementsrecht de mogelijkheid om op te treden indien bv. je buurman een 'fout' verkiezingspamflet voor de ramen had, bv. van de CD...
Afgezien van het feit dat betrokkene daarmee een volkomen oneigenlijk gebruik wilde maken van het appartementsrecht en afgezien van het feit dat ook bij een Vereniging van Eigenaren bij koopflats die vereniging niets kan doen aan deze vrijheid van meningsuiting, hoe verwerpelijk ook in de ogen van andere bewoners, had deze VVD-er m.i. een wel heel eigen opvatting over die vrijheid.
Bovendien zou men wel anders piepen, indien zij zelf huurder waren en de eigenaar hun laagbouwhuizen zou willen splitsen om dezelfde redenen als Patrimonium. Kortom:
Typisch VVD: Zelf alle rechten willen op volle eigendom maar het in hun ogen 'mindere volk' natuurlijk niet...
En ik zie het al voor me:
De VvE schrijft hem aan: Dat VVD-pamflet moet van uw raam, want wij storen ons daar aan...]

Bewoners krijgen als eerste de kans de eigen huurwoning te kopen. De waarde voor de vrije markt is getaxeerd op EUR 55.000 en hoger. Huurders krijgen bij koop een korting van 15 procent.
[Dat is de journalist wijsgemaakt: De prijs is geen EUR 55.000 minus 15 procent! De verkoopprijs is gewoon EUR 55.000 en hoger, volgens een lijst per huisnummer van Patrimonium. Die lijst is gebaseerd op een taxatie voor de vrije markt, ALS LAAGBOUWWONING, TOEN ER NOG GEEN SPRAKE WAS VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN!
De forse eigendomsbeperking had moeten leiden tot een bijstelling van de getaxeerde waarden! Patrimonium vindt bovendien dat hun getaxeerde waarden op hun lijst al 15 procent zitten beneden de marktwaarde.
M.a.w.: Dit is een NEP-korting op papier die vervolgens dan weer wordt gebruikt om een terugkooprecht te bedingen richting koper door Patrimonium.
Zo kun je nog een keer hetzelfde huisje verkopen met winst...
Conclusie: De huisjes worden ALS APPARTEMENTSRECHT te duur verkocht en van korting is geen sprake.]

Hiernaast ontvangen ze ruim EUR 5500 , die ze verplicht moeten besteden aan het opknappen van het huis.
[Dit laatste is waar in die zin, dat ze bonnen kunnen declareren bij Patrimonium en de kosten eerst zelf kunnen voorschieten. M.i. had het beter geweest als Patrimonium zelf tegelijk met het herstel van het casco door BBF nog voor EUR 5500 had besteed aan het verhelpen van de ergste woontechnische gebreken binnen de woning.
Bv.: Een nieuw keukentje, elektra verbeteren, douche verbeteren al naar gelang wat het meest urgent is in een woning. Dat had ook de huurders die niet willen kopen, ten goede gekomen.]

De verkoop begint pas nadat de gemeente de corporatie definitief permissie heeft gegeven op alle woningen het zogeheten appartementsrecht, zoals bij flats, te vestigen. Dit betekent dat het buitenonderhoud voor rekening komt van een nog op te richten Vereniging van Eigenaren.
[Nee, die ontstaat van rechtswege bij splitsing. Het punt is o.a. dat zo'n VvE een bij wet verplicht lidmaatschap heeft en ook dat vonden we gezien het feit dat het om laagbouw gaat, veel te ver gaan.
Uiteraard wordt dat buitenonderhoud door de kopers zelf betaald via de verplichte bijdrage aan die VvE. Omdat er maar weinig huizen naar verwachting zullen worden verkocht, houdt Patrimonium de meerderheid in die VvE. Als nu een huurhuisje iets heeft wat de verhuurder moet herstellen, zijn de kosten voor Patrimonium, maar straks zijn die kosten voor de VvE.
Dat bekent dat de kopers via hun bijdrage mee zitten te betalen aan onderhoud van de resterende huurhuizen in het Rode Dorp...
Slim bekeken van Patrimonium...
Niet intrappen dus! Natuurlijk hoort Patrimonium voor haar resterende huurwoningen die onder de VvE vallen ook een jaarlijkse bijdrage te doen in de kas van de VvE, maar krijg daar als koper maar eens zicht op, nu Patrimonium zichzelf in de splitsingsakte al tot Administrateur/Bestuurder heeft benoemd...
Patrimonium heeft gesteld dat zij voor elk verkocht huisje een storting zullen doen in de kas van de VvE; een soort aanvangsstorting.
Patrimonium heeft niet gesteld dat zij voor ALLE woningen een aanvangsstorting zullen doen in de kas van de VvE.
Als zij dat al niet doen bij start van de VvE, WAT KAN DAN VERWACHT WORDEN VAN PATRIMONIUM OP HET PUNT VAN HAAR VERPLICHTE JAARLIJKSE BIJDRAGE AAN DIE VVE?!
Bovendien: Als de start-inleg van Patrimonium in de kas van de VvE slechts bestaat uit een x bedrag maal het aantal verkochte woningen, heeft de VvE meteen onvoldoende geld. Immers: De VvE moet voldoende in kas hebben voor ALLE woningen die onder de VvE vallen. Op deze wijze wordt het gemiddeld beschikbare bedrag per woning meteen al veel te laag!]

Patrimonium heeft zichzelf op voorhand in deze vereniging de rollen van penningmeester en beheerder toebedeeld. In de koopcontracten zal worden vastgelegd dat het karakter van de woningen rond 1920 moet worden gehandhaafd. Grote dakkapellen zijn bijvoorbeeld uit den boze.
[Om precies te zijn: Patrimonium heeft zichzelf de rol toebedacht van Administrateur/Bestuurder.
Volgens de wet vormt de Administrateur het bestuur van de VvE. De functie lijkt nog het meest op de dubbelfunctie secretaris plus penningmeester in een gewone vereniging. Het hoeft geen betoog dat je dan wel erg veel 'macht' hebt.
Wat betreft die koopcontracten en de dakkapellen:
Zowel Bewonersvereniging Rode Dorp als het PEL zaten op de lijn, dat bepaalde zaken via de koopakte geregeld moesten worden als z.g. 'kwalitatieve verplichting'. Patrimonium wilde dit niet, want dat zou juridisch te weinig zekerheid bieden. Beimers noemde als voorbeeld tegenover ons de kleur van het buitenschilderwerk van de door hen verkochte laagbouwwoningen in Westeinde. Sommige kopers schilderden dit toch in een andere kleur, maar Patrimonium deed niks. M.i. heeft Patrimonium ook nooit daar uitgeprobeerd wat er gebeurt als ze naar de rechter waren gestapt met het verhaal:
"De kleur staat in de koopakte en de koper verbeurt een x bedrag aan boete bij overtreding." Dat laatste uiteraard alleen als er ook een boete-clausule in de koopakte staat. Beimers stelde dat ze waarschijnlijk de zaak hadden verloren bij de rechter "omdat het eigendomsrecht zwaar telt". Maar mij is wel duidelijk dat ze de mogelijkheden en de juridische houdbaarheid van de 'kwalitatieve verplichting' in een koopakte nooit goed hebben uitgezocht, omdat ze splitsing in appartementsrechten een veel interessanter idee vonden.
De constructie zoals gedacht door Bewonersvereniging Rode Dorp en door Vereniging PEL was:
De verplichtingen komen als 'kwalitatieve verplichting' in de koopakte:
Aanzicht voorzijde handhaven, kleurenschema voorzijde er in zetten, iets regelen m.b.t. de dakkapellen aan de voorzijde ed. Boetebepaling erbij plus een kettingbeding, zodat de bepalingen meereizen bij verdere verkopen in de toekomst.
Verder: Een Kopersvereniging waar men op vrijwillige basis lid van wordt en een onderhoudsbijdrage aan betaalt voor het buitenonderhoud; m.n. voor casco en schilderwerk. Wie niet lid wil worden, betaalt niks, maar moet dan ook zelf zijn buitenonderhoud betalen.
Niks doen kan niet: In de koopakte waren immers al de verplichtingen geregeld.
Als laatste middel is er altijd - geldig voor alle woningeigenaren - de Woningwet die de gemeente kan gebruiken bij ernstig achterstallig onderhoud. De gemeente kan dan op basis van art. 14, 15 en 19 van de Woningwet de eigenaar aanschrijven met als doel verbetering/herstel af te dwingen.]

De gemeente heeft geen bezwaar tegen de appartementsrechten. Maar het PEL vindt dat de corporatie hierdoor te veel invloed houdt.
"Dit is geen eerlijke verkoop, maar bedrog. Men koopt een laagbouwhuisje, maar juridisch gesproken een flatappartement met alle beperkingen van het eigendomsrecht daarbij."
PEL verwacht dat maar een klein aantal huurders daadwerkelijk koopt.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].