OPROEP VAN DE 'WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING'
AAN LEDEN GEMEENTERAAD OVER FINANCIERING SLOOPPLANNEN IN LEKKUMEREND


Oproep van de "Werkgroep voor Volkshuisvesting" (Lekkumerend) aan leden gemeenteraad i.v.m. behandeling in raad op 10/6/2002 van raadsstuk:
"Grondexploitatieopzet Vrijheidswijk deelgebied Zuidwest".
Tevens tekst van hun brief d.d. 3/6/2002 waarin m.b.t. de financiën inzake Lekkumerend een beroep wordt gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur.


Zoals bekend gaat de hele zuidwestelijke hoek van Lekkumerend plat. Tot nu toe bleef vrij schimmig hoe die sloop plus nieuwbouw en ook de hele herinrichting van dat gebied moet worden betaald. Want ook de gemeente zelf maakt nogal wat kosten: Straten moeten opnieuw worden aangelegd, kabels verlegd, er wordt een complete aftakking gegraven vanaf de Dokkumer Ee onder het motto: "Het water de wijk in" enz.
Het Raadsstuk stelt o.a.: "Randvoorwaarde voor de grondexploitaties in de Vrijheidswijk wat betreft het gedeelte van de corporatie NWF zijn de financiële afspraken tussen gemeente en NWF, zoals gemaakt in de brief van 18 april 2001."
Daar zou dan in moeten staan: Wie betaalt wat?
Op 3/6/2002 stuurde de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting' onderstaande brief aan B en W om meer duidelijkheid te krijgen over de financiële achtergronden:


Leeuwarden 3 juni
2002.

Beroep op de wet openbaarheid van bestuur. (WOB)

Aan de Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leeuwarden.

Na afloop van de inspraak in de commissie over de sloop in het Mariniersespel, bleek bij het afronden van het gesprek dat er gegevens waren waarvan belanghebbenden en het publiek geen inzage in konden krijgen.
Ik verzoek u, namens mezelf en namens de Werkgroep voor Volkshuisvesting alsmede namens Richard Tuinstra om openbaarheid van die cijfers.
Het belang van deze cijfers is voor de bewoners van uitermate groot belang, opdat men zal weten dat men op correcte gronden op besluiten van het openbaar bestuur kan vertrouwen. Mochten deze gegevens bedrijfsmatig gevoelig liggen dan is het nog altijd zo, dat de private instellingen zoals projektontwikkelaars een geringer belang vertegenwoordigen dan de schade die de stedelijke samenleving wordt toegebracht.
Ten derde is het zo dat de schulden die Nieuw wonen aan de gemeente heeft, door de sloop niet worden afbetaald, integendeel door het geringere balanstotaal is het twijfelachtig of Nieuw Wonen ooit zijn schulden aan de gemeente zal kunnen aflossen.
En in die zin is het bijzonder dringend gezien de financiën van de stad dit kunnen dragen.

Met de Meeste Hoogachting

J.Post.
Robinsonstraat 139.
8923 AN Leeuwarden.

De Werkgroep voor Volkshuisvesting.
mede caverende voor Richard Tuinstra,
als persoon en mede voor de genoemde werkgroep.


Einde verzoek op basis van de WOB van de WVV.

Het is wel duidelijk dat de brief van 18/4/2002 (NWF/Gemeente) wel eens het interessantst zou kunnen zijn.

Inmiddels kregen wij van de Werkgroep voor Volkshuisvesting op 10/6/2002 een kopie van een brief die zij hadden bezorgd bij alle gemeenteraadsleden. Hieronder volgt de letterlijke tekst:


OPROEP

Aan de leden van de raad
voor de vergadering van
10 juni 2002.

In verband met de financiering van de plannen van herstructurering en vooral sloop hebben wij van de werkgroep voor volkshuisvesting een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Tot nu toe mochten we geen bericht van ontvangst tegemoet zien. Niettemin verwachten wij binnen de gestelde termijn van zes weken antwoord.
Wij wilden weten waar de schulden van de woningbouwcorporaties aan de gemeente blijven en hoe ze worden verrekend.
Hoe de grond van de Vrijheidswijk, destijds ontwikkeld voor volkswoningbouw, is overgedragen aan de Woningcorporaties, en welke bedragen daarmee gemoeid waren.
En voor welke bedragen ze thans zullen worden overgedragen aan particuliere kopers en of de gemeente daar nog enig voordeel van geniet.

Let wel met deze vragen treden wij in de plaats van de gemeenteraad en zijn leden, omdat de cijfers voor de hele herstructurering niet openbaar worden gemaakt.
Reden voor ons te denken dat er op termijn grote problemen rijzen, mede omdat de koopzucht flink inzakt.
Als waker over de gezondheid van de gemeentefinanciën, als verdediger van de volkshuisvesting, als beschermer(s) van de huurders verzoeken wij u, deze plannen aan te houden tot U volledig op de hoogte bent gesteld van de doorrekening en de konsekwenties.

Want als er één groep vogelvrij is in Leeuwarden, dan zijn dat de huurders:
Zij kunnen onder het huidige regime worden verplaatst, verjaagd en bedreigd worden door de zelfstandige corporaties.
Die er overigens niet voor terugdeinzen degenen die hun snode plannen kennen en afkeuren te bedreigen met gerechtelijke procedures.
[Dit slaat op een dreigbrief die betrokkene ontving van de manager van BWL, Marein Boekhoudt, op 18/2/2002 met de idiote beschuldiging dat hij 'vertrouwelijke informatie' had laten lekken over de BWL-sloopplannen in Lekkumerend, hoewel op bedoelde bijeenkomst januari jl. niet gesteld was door BWL dat de informatie vertrouwelijk was. Toen betrokkene op 18/2 jl. zou hebben gesteld deze plannen publiekelijk kenbaar te maken, kreeg hij dezelfde middag nog persoonlijk een juridische dreigbrief overhandigd van BWL waarin hij werd beschuldigd van het plegen van een 'onrechtmatige daad'.]

Leden van de raad: U kunt vanavond een daad stellen, door de plannen niet aan te nemen, en meer openheid te eisen; in ieder geval te verdagen tot de financiering duidelijk is. Als u deze slag verliest, zal de rol van de volkshuisvesting zijn uitgespeeld. Dan bent u als gekozene de zetel waarop u gekozen bent niet waard.
Waarmee u dan niet moet klagen over de vergroting van de kloof tussen kiezer en gekozene. U bent niet gekozen om de belangen van investeerders in de raad te dienen.
Die tot nu toe door valse prognoses en vertekende voorspiegelingen trachten tot hun doel te komen:
het doen van een grote graai uit de openbare kassen om degenen die het werkelijk nodig hebben af te schepen met bedragen die ten enenmale niet voldoende zijn om menswaardig te leven.

De rol van de woningcorporaties die als mantelorganisatie voor de ontwikkelaars werken, moet beknot worden, het gaat voor hun slechts om het gewin; aan sociale woningbouw hebben ze geen boodschap.
Door het dualisme toe te passen zoals het bedoeld is hebt U kans om de door de wethouder aan het eind van de inspraak vorige week, abrupt dichtgeslagen boeken te openen.
[Dit slaat m.i. op de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling van 28/5/2002 waar het ook over Lekkumerend ging en wethouder Sluiter stelde dat m.b.t. een deel van de financiën in het openbaar geen duidelijkheid gegeven zou worden.]


Einde Oproep-brief aan Raad van Werkgroep voor Volkshuisvesting. Commentaar tussen [].