NIEUWS UIT DE VEGELINBUURT JUNI 2002 MET O.A.:
Extra editie Nieuwsbrief Bewonersplatform Achter de Hoven/Vegelin


NIEUWS UIT DE VEGELINBUURT JUNI 2002 MET:
a. "Aankoop woningen door Woonbedrijf Patrimonium Wonen" Uit de gemeentelijke Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing Achter de Hoven/Vegelin nr. 2 van juni 2002.
b. "Nieuwsbrief Bewonersplatform Achter de Hoven. Extra editie." met 2 oproepen aan bewoners Vegelinbuurt: "Eigenaren: Verkoop uw huis nu nog niet!" en "Huurders: Zeg uw huur nog niet op!"
c. "Vegelin: huis niet verkopen aan gemeente." Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 1/6/2002.
d. Commentaar Jan Mooy (Tjerk Hiddesbuurt) op bericht in de LC.
e. Commentaar secretaris PEL op punt a. t.m. d.


Er dwarrelden weer enige blaadjes bij ons in de bus over de Vegelinbuurt, dus hoogste tijd voor een overzicht van de actuele zaken in dat gedeelte van de wijk Achter de Hoven/Vegelin. De Werkgroep Vegelin is intussen opgegaan in een groter geheel, nl. het Bewonersplatform Achter de Hoven. Volgens mijn info moet die groep dan later weer worden omgezet in een Wijkpanel, als ik het goed begrepen heb.

Zoals bekend wil de gemeente in de Vegelin bijna alle huisjes slopen en is zij bezig om de woningen van de eigenaren op te kopen. Woonbedrijf Patrimonium treedt zolang voor de gemeente op als beheerder van de opgekochte huizen, totdat ze gesloopt worden.
Uit de gemeentelijke Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing Achter de Hoven/Vegelin nr. 2 van juni 2002:

AANKOOP WONINGEN DOOR WOONBEDRIJF PATRIMONIUM WONEN

Het Woonbedrijf Patrimonium koopt woningen in renovatiegebieden of in gebieden of in gebieden direct aansluitend aan hetgeen we vernieuwen. Na een rustige periode is onze makelaardij momenteel met ongeveer 7 bewoners in onderhandeling over een eventuele aankoop.
[Eerste leugen: Patrimonium koopt niks; de gemeente koopt. Het woord 'renovatiegebieden' is versluierend: Het gaat om sloopgebieden. Wel is opvallend dat de gemeente ook woningen wil aankopen in gebieden vlak naast de Vegelin. Om als 'wisselwoningen' te gebruiken voor de weinige eigenaren in de Vegelin wiens huisje blijft staan en wordt gerenoveerd?
Probleempje: In die 'wisselwoningen' wonen wel eens huurders. Zo'n geval kwam al bij ons binnen via het Klachtenspreekuur.
Deze huurders hebben ook rechten! Koop breekt nl. geen huur. Patrimonium wilde betrokkene een saneringscontract door de strot duwen. Niet intrappen, was ons advies.
Met je oude huurcontract sta je sterker: Probeer je wellicht straks gerenoveerde huurwoning zelf te behouden als de huur na renovatie niet bezwaarlijk is. Verhuizen kan altijd nog.
Men is 'in onderhandeling': Dat is niet slim van die bewoners, omdat dat altijd uitdraait op een cmpromis tussen wat geboden wordt en wat gevraagd wordt. Zo speel je het gemeentelijke spel mee en in dat spel trek je meestal aan het kortste eind, tenzij je voor je laat onderhandelen door een onteigeningsdeskundige. Heb je die niet en wil je toch een vraagprijs noemen: Noem dan een heel hoog bedrag en zeg dat alle kosten waar de wet je recht op geeft bij onteigening, daar bij in zitten en reageer vervolgens niet meer ergens op, totdat de daadwerkelijke onteigening start.
Zorg dan alsnog dat je je laat bijstaan door een onteigeningsdeskundige. En: Een verstandige eigenaar heeft al een tijd terug een eigen taxatierapport laten maken van zijn woning. Gebruik dat als het menens wordt en vergeet de prijsstijgingen van de woningen na datum taxatierapport niet. Houd de gegevens uit je eigen taxatierapport voorlopig voor jezelf.]

De aankoopprocedure

Als u uw woning aanbiedt aan de gemeente of Patrimonium Wonen, dan wordt eerst gekeken of uw woning in het te vernieuwen gebied staat. Is dat het geval, dan zal een makelaar van Woonaccent Makelaars Friesland contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor een taxatie.
Bij het taxeren van uw woning zal onder andere rekening worden gehouden met de staat van onderhoud waarin de woning verkeert, de ligging in de wijk en de grootte. Aan de hand van deze taxatie doen wij een bod op uw woning.
[En wat is een woning dan waard waarvan bekend is dat hij gesloopt wordt?! Weinig dus...
Daarom is een eigen, eerder gemaakt taxatierapport van groot belang. En bovendien: Deze makelaars werken in opdracht van de gemeente, ofwel de aankopende partij...
Nergens staat dat je verplicht bent mee te werken aan hun wens om je woning te taxeren. Bovendien moet helemaal geen bod worden gedaan op basis van een taxatierapport. Normaliter wel, maar nu juist niet! De aankoopprijs is namelijk slechts 1 element van de totaalprijs die de gemeente behoort te betalen in dit geval! Denk bv, aan verhuis- en herinrichtingskosten, denk aan de hogere woonlasten als je elders weer moet huren of kopen; lasten die blijvend zijn! Kortom: Denk aan de Onteigeningswet en weet je niet wat die zegt:
Haal er een onteigeningsdeskundige bij, want onteigening en schadeloosstelling is lastige materie. Het gaat per slot NIET om echte 'vrijwillige' verkoop, dat dient men zich steeds te realiseren! Jij wilde niet weg, maar de gemeente wil dat je weg gaat; DAT zijn de feiten.]

Daarnaast kunnen wij u ook adviseren over uw verdere woonplannen tenminste voor zover deze nog niet zijn ingevuld. Wellicht kunnen wij u bij de invulling behulpzaam zijn.
[De makelaardij wil daaraan zeker ook nog een paar centen verdienen... Bovendien kan de gemeente zo mooi wat 'sturen' in welke sloopwijk op termijn je nu weer belandt...
Want denk maar niet dat hun hartelijke en welgemeende goede adviezen uitmonden in een woning in een wat leefbare en redelijke wijk...
Daarvoor heeft de gemeente in het verleden de bewoners in de Vegelin teveel gestigmatiseerd. Ik erken dat hier individuele uitzonderingen op kunnen zijn: Bv. als je bestuurslid bent geweest van de Werkgroep Vegelin, tenminste als je je 'constructief' hebt opgesteld en niet al te hard tegen de gemeente hebt aangeschopt...
Bestuursleden die 'toevallig' wonen in de Achtste Vegelindwarsstraat zitten helemaal goed want 'toevallig' blijft een deel van die straat gewoon staan...]

Zowel de mogelijkheden voor een huur- als van een koopwoning bespreken wij graag met u.
[ En gaan 'wij' dan ook eindelijk eens iets doen aan 'maatwerk' als de eigenaar toevallig in de bijstand zit? En gaan 'wij' dan ook eindelijk eens de motie van de Raad hierover uitvoeren die in juni 2001 werd aangenomen?!]


Einde artikeltje uit Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing Achter de Hoven/Vegelin van juni 2002. Commentaar tussen [].

Eind mei werd ons ook een Nieuwsbrief in handen gespeeld van het Bewonersplatform Achter de Hoven, die even daarvoor in de Vegelinbuurt was verspreid. Uit de "Nieuwsbrief Bewonersplatform Achter de Hoven EXTRA EDITIE" eind mei 2002:


NIEUWSBRIEF BEWONERSPLATFORM ACHTER DE HOVEN EXTRA EDITIE

EIGENAREN:

VERKOOP UW HUIS NU NOG NIET!

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij eigenaars van te slopen woningen in de Vegelinbuurt met klem geadviseerd een (gratis) onteigeningsdeskundige in de arm te nemen om te helpen bij de onderhandelingen met de gemeente.
Wij hadden daar een aantal redenen voor:

* de handelwijze van de toenmalige gemeentemakelaar: de heer Van der Wal, was niet correct
* de mensen kregen structureel te weinig voor hun huis
* de bijkomende vergoedingen waren veel te laag
* de mensen werden niet gewezen op het recht om gratis een onafhankelijke onteigeningsdeskundige in te schakelen
* mensen ontvingen geen specificatie van de verkoopprijs en de te ontvangen bijkomende vergoedingen

Wij hebben verschillende deskundigen geraadpleegd over de situatie waarin mensen zitten die uiteindelijk hun huis moeten verkopen aan de gemeente vanwege sloop. Alle deskundigen zijn het erover eens dat we nu in de zogenaamde 'minnelijke voorfase' van een onteigeningsprocedure zitten. Dat houdt in dat de gemeente haar best moet doen om met de woningeigenaren tot een overeenkomst te komen over verkoop van het huis en de vergoeding van bijkomende kosten.

Inmiddels heeft de gemeente een andere ambtenaar aangewezen als gemeentelijke makelaar, de heer Frans Jansen. Tot onze grote woede stelt de heer Jansen dat er nu nog geen sprake is van een 'minnelijke voorfase' van onteigening. Gevolg is dat de gemeente in de persoon van de heer Jansen, nu aankoopbedragen voor woningen in de Vegelinbuurt biedt die gebaseerd zijn op de vrije verkoopwaarde. Deze bedragen liggen een stuk lager dan de bedragen die de gemeente zou moeten betalen in een - al dan niet minnelijke - onteigeningsprocedure!

Wij vinden dan ook dat het voor eigenaren op dit moment niet verstandig is om tot verkoop over te gaan.
De gemeente zal eerst, zwart op wit en in volle openbaarheid, moeten erkennen dat er wel degelijk sprake is van de 'minnelijke voorfase' van onteigening en dat de hiervoor geldende normen gehanteerd zullen worden.

U kunt op dit moment beter afwachten dan verkopen. Het zal dan uiteindelijk komen tot een onteigeningsprocedure waarbij de onteigeningsrechter een 'redelijk bedrag' voor aankoop van het huis en de bijkomende kosten zal bepalen. De onteigeningsdeskundige heeft gezegd dat dit 'redelijk bedrag' nog altijd tienduizenden euro's hoger is dan het bedrag dat de gemeente nu biedt!!

Mocht de gemeente erkennen dat we nu in die minnelijke voorfase zitten, dan kunt u ervan uitgaan het het bedrag dat de gemeente u op dat moment biedt ongeveer hetzelfde zal zijn als via de onteigeningsrechter.

Kortom: wij adviseren iedere eigenaar van een te slopen pand in de Vegelinbuurt om op dit moment:

* niet te verkopen totdat de gemeente inderdaad heeft verklaard dat de normen die gelden in de 'minnelijke voorfase' van onteigening gehanteerd zullen worden;
* zich in de onderhandelingen met de gemeente altijd te laten bijstaan door een onteigeningsdeskundige (onderaan deze nieuwsbrief vindt u het adres van een onteigeningsdeskundige die naar ons idee goed werk doet).

Ongeveer een jaar geleden hebben wij de gemeente al gewezen op de bedragen waarop mensen recht hebben in een onteigeningsprocedure Deze bedragen liggen beduidend hoger dan de bedragen waarmee de gemeente rekening heeft gehouden in haar plannen.

Nuttige telefoonnummers:


Tine Sietsma   Douwe Beimin
Voorzitter    Bewonersondersteuner 
Bewonersplatform 058-223.42823     
058-2136129

Simon Butink
Onteigeningsdeskundige
0572-395305

HUURDERS ZOZ

-------------------------------------------------------------

NIEUWSBRIEF BEWONERSPLATFORM ACHTER DE HOVEN EXTRA EDITIE

HUURDERS:

ZEG UW HUUR NOG NIET OP!

Als u huurder bent en uw huisbaas verkoopt het huis aan de gemeente, dan neemt Patrimonium de verhuur en het beheer van het huis over.
Patrimonium wordt dus uw nieuwe huisbaas.
U hoeft niet bang te zijn dat u op straat komt te staan als het huis verkocht wordt, ze mogen u er volgens de wet niet uitzetten.
Patrimonium zal u waarschijnlijk benaderen om een nieuw huurcontract bij hen te komen tekenen.

Wij adviseren u dit niet te doen.
In principe kunt u het beste vasthouden aan uw bestaande huurcontract waarbij hoogstens een bladzijde wordt toegevoegd waarin staat dat Patrimonium alle rechten en plichten van de oude verhuurder overneemt. Wanneer u namelijk een huurcontract heeft dat al wat langer geldt, heeft u in de loop van die tijd allerlei rechten opgebouwd. Die rechten zijn in uw voordeel.

Weliswaar stellen Patrimonium en de gemeente dat zij ook in geval van een nieuw huurcontract alle opgebouwde rechten zullen respecteren, maar waarom zou u het risico nemen dat zij deze belofte niet nakomen?

Pas wanneer de gemeente een officiële sloopaankondiging heeft gedaan (bijv. per brief of via Huis aan Huis), heeft u als vertrekkende huurder (behalve als u een tijdelijk huurcontract heeft) recht op een verhuiskostenvergoeding. De gemeente vindt dat zo'n officiële sloopaankondiging nog niet is gedaan.

Wanneer u dus nu al vertrekt, bijvoorbeeld omdat de buurt nu toch wel erg verpaupert, krijgt u niets!
Uiteraard is het Bewonersplatform het daar niet mee eens! Wij vinden dat zij die nu al willen verhuizen, omdat hun huis toch gesloopt gaat worden, wél de verhuiskostenvergoeding moeten krijgen. We zijn hier al maanden over in gesprek met de gemeente, maar tot nu toe zonder succes.

Op de andere kant van deze nieuwsbrief wordt gesproken over onteigening en de 'minnelijke voorfase' van onteigening. Eigenaars van te slopen huizen in de Vegelinbuurt hebben recht op bepaalde vergoedingen als er sprake is van een vorm van onteigening.

Ook huurders hebben recht op extra vergoedingen wanneer er sprake is van onteigening. Het is dan ook verstandig om uw huur nu nog niet op te zeggen, maar eerst bij een onafhankelijke deskundige te informeren naar uw rechten. De bewonersondersteuner kan u helpen bij het vinden van een deskundige.

Kortom: wij adviseren iedere huurder van een te slopen pand in de Vegelinbuurt om op dit moment:

* geen ander huurcontract te tekenen waardoor de verworven rechten verloren gaan
* de officiële sloopaankondiging af te wachten om recht te hebben op vergoedingen
* zich in de onderhandelingen met de gemeente altijd te laten bijstaan door een onteigeningsdeskundige (onderaan deze nieuwbrief vindt u het adres van een onteigeningsdeskundige die naar ons idee goed werk doet).

Ongeveer een jaar geleden hebben wij de gemeente al gewezen op de bedragen waarop mensen recht hebben in een onteigeningsprocedure Deze bedragen liggen beduidend hoger dan de bedragen waarmee de gemeente rekening heeft gehouden in haar plannen.

Nuttige telefoonnummers:


Tine Sietsma   Douwe Beimin
Voorzitter    Bewonersondersteuner 
Bewonersplatform 058-223.42823     
058-2136129

Simon Butink
Onteigeningsdeskundige
0572-395305

EIGENAREN ZOZ


Einde Nieuwsbrief Bewonersplatform Achter de Hoven EXTRA EDITIE.

Commentaar:

A. Pamfletgedeelte over huiseigenaren:

Nu de gemeente tweederde van de woningen in handen heeft komt het Bewonersplatform met haar 'waarschuwingsnieuwsbrief'...
Voor de meesten dus als mosterd na de maaltijd. Voor de eerste maal komt de voortzetting van de 'Werkgroep Vegelin' echt wat 'in vorm' m.b.t. de voortgang van het sloopproces. Lijkt Melkert wel...
Pas op de avond van de verkiezingen kwam hij wat 'in vorm'...
Over dit deel van hun pamflet kan ik kort zijn: Eindelijk eens een redelijk advies richting eigenaren.
Ik heb nog een simpeler advies:
Reageer als eigenaar gewoon nergens op en laat noch gemeente noch makelaars het erf op. Laat een eigen makelaar in eigen opdracht een taxatierapport maken en leg wel alvast contact met een onteigeningsdeskundige. Laat de onteigeningsdeskundige optreden richting gemeente zodra de gemeente schriftelijk dreigt met 'onteigening', niet eerder. Bewaar wel alle brieven van gemeente of Patrimonium die je krijgt.

Verder is het m.i. zo, dat de gemeente wel degelijk probeert om de huizen zo goedkoop mogelijk in handen te krijgen. Vandaar deze Jansen die zijn uitspraken doet. Zoals v.m. wethouder Kees Geerts mij indertijd al zei toen het gesprek ooit ging over het begrip 'onteigening':
"Dat is voor de gemeente een goud op snee oplossing."
M.a.w.: Erg duur voor een gemeente. De onteigeningsrechter was toen althans niet kinderachtig met zijn vergoedingen.

B. Pamfletgedeelte over huurders:

Hier geldt hetzelfde: Tweederde deel van de huizen, waaronder ook veel huizen van particuliere huurders zijn al verkocht. De Werkgroep Vegelin had begin maart jl. t.a.v. de huurders met een pamflet moeten komen!
Toen namelijk begon Patrimonium haar saneringscontracten te pushen richting huurders van wie de eigenaar het huis had verkocht aan de gemeente. Op 7/3/2002 verspreidde het PEL toen een waarschuwingspamflet hiertegen "Pamflet voor huurders in de Vegelinbuurt over saneringscontracten gemeente Leeuwarden".
Waarom de kop boven hun pamflet luidt: "Zeg uw huur nog niet op" is mij duister:
De huurder moet de huur helemaal niet opzeggen! Sterker nog:
De NIEUWE eigenaar kan 'op grond van dringend eigen gebruik' de huur helemaal niet eens opzeggen de EERSTE DRIE JAAR NA AANKOOP!
DAT wil/durft hun pamflet niet te vertellen...
Wil de gemeente toch eerder de huur opzeggen, op basis van de opzeggingsgrond 'het verwezenlijken van een geldend bestemmingsplan' dan moet de gemeente er eerst voor zorgen dat er ook zo'n nieuw geldend bestemmingsplan ligt!
En: Kun je wel nieuwe woningen neerzetten vlak naast Atoglas?! Die fabriek heeft niet eens een correcte hinderwetvergunning!
Kortom: Een huurder die blijft zitten in z'n door de gemeente gekochte huis, procedures aanspant tegen een nieuw bestemmingsplan en daarin een link legt naar Atoglas, kon het nog wel eens lang volhouden...
DAT WEET DE GEMEENTE HEEL GOED! Vandaar dat gezwaai met zo'n saneringscontract..
Intussen wil de gemeente zo'n huurder wel kwijt: Dat betekent dat ze op een gegeven moment toch over de brug moeten komen met een behoorlijke 'oprotpremie'; veel meer dan de verhuiskostenvergoeding...

In het pamflet ontgaat me ook de onzin over 'een bladzijde laten toevoegen aan het bestaande huurcontract' waarin dan zou moeten staan dat Patrimonium alle rechten en plichten van de oude verhuurder overneemt. Ten eerste is Patrimonium geen eigenaar, maar slechts beheerder voor de gemeente, ten tweede is al in de wet geregeld dat een koper een woning overkoopt met alle lusten en lasten inclusief de rechten van de zittende huurders.

Het pamflet maakt niet duidelijk wat ook huurders hebben aan het inschakelen van een onteigeningsdeskundige. Dat gaat niet over de verhuis- en herinrichtingskosten, want die regeling is er al voor de huurders, zij het met gebreken, omdat je tot het bittere einde moet blijven zitten om je recht hierop niet te verspelen.
Men had hier m.i. even kort moeten noemen op welke vergoedingen een huurder nog meer recht heeft als de Onteigeningswet aan de orde is.

De Leeuwarder Courant van zaterdag 1/6/2002 tenslotte schreef naar aanleiding van het pamflet (ons pamflet werd uiteraard doodgezwegen) het volgende:

VEGELIN: HUIS NIET VERKOPEN AAN GEMEENTE

LEEUWARDEN - Huiseigenaren in de Leeuwarder Vegelinbuurt moeten wachten met de verkoop van hun te slopen woning aan de gemeente. Huurders kunnen met de opzegging van hun huurcontract ook maar beter wachten. Dit adviseert het Bewonersplatform Achter de Hoven. De organisatie zegt dat bewoners het risico lopen dat de gemeente hen benadeelt.

Het bewonersplatform heeft klachten van elf eigenaren verzameld, die vinden dat ze veel te weinig geld hebben gekregen bij de verkoop van hun woning. Wethouder Roel Sluiter zal hierover 'een second opinion' vragen.
[Heel mooi, maar de belanghebbende partij vraagt dat... Wat heb je daar dan aan?]

Belangrijk voor de waardebepaling van de huizen is de vraag of er sprake is van een zogeheten 'minnelijke voorfase van onteigening'. Is dit het geval dan zou de waarde hoger liggen dan wanneer de gemeente mag uitgaan, zoals zij nu doet, van een vrije verkoopwaarde. Volgens het bewonersplatform kan het verschil oplopen tot tienduizenden euro's.
Sluiter, die pas sinds kort verantwoordelijk is voor de woningaankopen, zal volgende week zijn standpunt bepalen. Ondertussen laat hij uitzoeken welke gevolgen inwilliging van het bewonersstandpunt heeft.
[M.a.w.: Sluiter was ook gewoon uitgegaan van een 'gewone' vrijwillige verkoop en nu komen er consequenties aan qua centjes...]

De wethouder vindt dat bij de bewoners sprake is van 'oververhitting'. Hij ontkent dat de gemeente erop uit geweest is de huizen zo goedkoop mogelijk te verwerven.
[Natuurlijk: Allemaal emoties. Typisch PvdA: Niet ingaan op argumenten maar alles afdoen als emoties. Het 'volk' denkt niet rationeel, het volk kent alleen emoties... En verder uiteraard: Blijven ontkennen, wat er ook gebeurt.]

De Vegelinbuurt wordt komend jaar grotendeels gesloopt. De gemeente koopt zoveel mogelijk woningen op. Wat niet lukt, zal worden onteigend. De meeste straten staan al voor een groot deel leeg. De gemeente bezit inmiddels ruim tweederde van de honderdvijftig huizen.
[Waarvan dus kennelijk veel eigenaren zich gewoon met te weinig geld hebben laten afschepen. Ik vermoed dat de huisjesmelkers er wel weer het beste zijn uitgesprongen...]

In de buurt hangen veel junks en zwervers rond waardoor een beklemmende sfeer ontstaat. Maar huurders moeten beslist hun huurcontract niet opzeggen. Dan lopen ze de gemeentelijke verhuisvergoeding mis, waarschuwt het bewonersplatform.
[Zoals eerder gesteld: Wat doet die politie-wijkpost daar eigenlijk, behalve koffieleuten?! Weggegooid geld lijkt het, die lui daar neer te zetten.]

Die vergoeding geldt alleen voor bewoners die wachten tot de gemeente hen de huur opzegt. Dat is nog niet gebeurd. De wethouder wil binnenkort hierover meer duidelijkheid verschaffen over de regeling. [De wethouder moet maar even de Verordening sturen. Of zou die niet bestaan?!]

Voorzitter Tine Sietsma van het bewonersplatform laat zich positief uit over het overleg met Sluiter. ,,Hij zet zich op alle mogelijke manieren in en pakt zaken voortvarend aan. Als hij waarmaakt wat hij zegt, is dat een hele stap vooruit. Maar wij hebben al zoveel meegemaakt. Dus, eerst zien en dan pas geloven.''
[Tuurlijk, altijd positief blijven. En denk eraan hoor: Blijf de boel afschermen tegen 'vreemde' invloeden. Zou dat ook nog lukken nu Sietsma voorzitter is geworden van het Bewonersplatform Achter de Hoven? Per slot is dat gebied wel even groter...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen[].

Tenslotte kwam n.a.v. het bericht in de Leeuwarder Courant nog onderstaand commentaar binnen van Jan Mooy. Dat commentaar is uiteraard geheel voor zijn rekening.

Commentaar van Jan Mooy Tjerk Hiddesbuurt:

Alle verkoop is in de 'minne' geschikt waarvoor ik al eerder heb gewaarschuwd op de site van Leefbaar Leeuwarden. Het klootjesvolk is overstag gegaan, en begint nu inzicht te krijgen. Zelfs een folder van het PEL heeft niet geholpen om deze idioten tot inzicht te brengen. Nu; 2 maanden verder dringt het eindelijk tot hun door dat de gemeente Leeuwarden veel meer had kunnen betalen. Ik zeg met name 'kunnen' omdat in de 'minne' schikken een wederzijdse overeenkomst is.
[NB: Gesproken wordt over de 'minnelijke voorfase' in een onteigeningsprocedure. Lijkt me toch weer iets anders. Zal m.i. toch even eerst gekeken moeten worden in Onteigeningswet en jurisprudentie.]

Dit is anders bij een onteigeningsprocedure. Eigenaren hebben hun woning verkocht met een schikking. Zij hebben een tijdelijk huurcontract gekregen zonder recht op verhuiskostenvergoeding. (deze was verdisconteerd in de verkoopprijs) Hoezo overlast van junks en zwervers?
Er is toch een politiepost gecreëerd? Waar is dan het sociale aspect van dit project? Nee; de gemeente Leeuwarden is er nooit op uit geweest om deze woningen zo goedkoop mogelijk te verwerven! Het zijn de eigenaren die zo dom zijn geweest!
[Kom, kom: Alsof de gemeente ook niet zou proberen de huizen zo goedkoop mogelijk te verwerven. Daarbij handig gebruik makend van de sukkeligheid van diverse eigenaren...]

Tussen sociaal en onderhandelingen zit blijkbaar een wereld van verschil. Sietsma steekt een veer in de kont bij Roel Sluiter door hem te prijzen met wederzijds overleg en voortvarendheid. Geslijm van de eerste orde!
[Wat had je dan verwacht?! Een deel van de Achtste Vegelindwarsstraat blijft toch staan?]

De gemeente Leeuwarden kan niet anders doen dan onteigenen wanneer er niet in de 'minne' geschikt kan worden! Een andere keuze heeft Roel Sluiter niet, en deze procedures kunnen heel lang (tot 5 jaar) duren.
[Dat is juist: En dat is precies wat de eigenaren hadden moeten doen: Je rustig laten onteigenen.]


Einde reactie Jan Mooy op LC-bericht. Commentaar tussen [].