INSPRAAKVERHAAL VERENIGING P.E.L. OP REACTIE- EN INSPRAAKNOTA WIJK- ONTWIKKELINGSPLAN VRIJHEIDSWIJK.
BETREFT VERGADERING COMMISSIE STADSONTWIKKELING
D.D. 28/5/2002.


様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様 VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN ********************************************** POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN ********************************* TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl Website URL: http://clik.to/pel 様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様

AAN DE LEDEN VAN DE
COMMISSIE STADSONTWIKKELING

Leeuwarden,28/5/2002

Onderwerp:
- Reactie- en inspraaknota
Wijkontwikkelingsplan
Vrijheidswijk

Geachte Commissieleden,

de Reactie- en inspraaknota Wijkontwikkelingsplan Vrijheidswijk is aan de orde en over de grote sloop- en nieuwbouwplannen willen we het niet meer hebben, omdat dat een gepasseerd station is. Zonder volledig te willen zijn willen we wel even een paar punten aanstippen die we in de drie stukken aantroffen die nu aan de orde zijn.

A. In het Behandelvoorstel stond o.a. dat vier 2 onder 1 kap woningen aan de Gerbrandyweg ook gesloopt moeten worden "vanwege het uitzicht van de bestaande woningen". Afgezien van het feit dat de sloopargumenten wel steeds magerder worden, ontgaat ons wat vervanging door 4 rijtjeswoningen daaraan verbetert.
Wij hadden in het verleden begrepen dat bij nieuwbouw 2 onder 1 kap woningen gewilder waren dan rijtjeshuizen.

Er wordt gesproken over 60 woningen extra bouwen. Dat alleen om de tekorten op de grondexploitatie te verkleinen. Onduidelijk is ons waar die woningen precies komen. We vragen ons af of dit voornemen niet wijst op een klassiek beeld:
Eerst een heel ambitieus nieuwbouwplan, dan forse tekorten en dan de realiteit:
We moeten op dezelfde grond maar wat 'verdichten' en wat extra huizen neerzetten om de exploitatietekorten wat te verlagen. M.a.w.: De ambities afgestopt door de realiteit. Trek je de prijs/kwaliteitsverhouding niet scheef door te gaan 'verdichten'?

B. In de Reaktie- en Inspraaknota vielen ons ook enige punten op:

Studentenhuisvesting: We kregen het hele seizoen lang nogal wat telefoontjes van studenten die ons ook al bellen en nog steeds op zoek zijn naar een kamer, hoewel ze al vanaf de herfst van vorig jaar in Leeuwarden studeren.
VRAAG: Hoe lang blijven de S5 en de S12 flats aan de Mariniersespel nog staan?
NWF stelde leeftijdsgrens bij 2 van de 3 Eikenflats op 18 jaar. Dat is mooi voor studenten, maar het voegt niets toe qua aantal huizen in totaliteit. De druk op de sociale huurwoningen blijft ook hoog van de kant van de overige huishoudens. Verhaal B en W niet sterk m.b.t. studentenhuisvesting:
Alleen "onderzoek" wordt toegezegd, verder niks.
M.a.w.: Concreet gebeurt er voorlopig niets. Slecht voor positie Leeuwarden als studentenstad.

De aangekondigde huurstop voor te slopen woningen is zeker op z'n plaats. Zou ook voor de hand liggen m.b.t. de omwonenden rond het nieuwbouwgebied: Een jarenlang wonen aan de rand van een bouwterrein is ook niet alles.

Communicatie naar allochtonen: Gemeente zegt dat schriftelijke info niet werkt omdat er veel verschillende taalgroepen zijn. Gemeente wil mondeling werken via digitaal trapveldje, maar komt iedereen daar dan? Tweede punt: Beheerst men dan mondeling al die talen wel?

Wijkpanel Lekkumerend: Mee eens dat deze wijk in principe een wijk moet zijn voor de lage en middeninkomens. Anderzijds dan merkwaardig en tegenstrijdig dat zij pleiten voor sloop van de blokjes woningen aan de Familie van der Weystraat, waardoor nog meer redelijk betaalbare huizen verdwijnen. Gelukkig wijst gemeente dit van de hand en stuurt aan op renovatie.
Op 26/2 jl. kwam even representativiteit van Wijkpanel aan de orde en in algemene zin heeft wethouder Krol al eens opgemerkt dat hij dacht aan uitbreiding van de bevoegdheden van de Wijkpanels.
Wij vinden dat eerst het democratisch gehalte geregeld moet worden door de wijkbewoners voortaan het Wijkpanel te laten kiezen.
Zoiets kan prachtig tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.

Een reactie stelt: Behoefte goedkope huurwoningen stijgt. Is juist; wij zien dat o.a. aan toewijzingslijsten in blad WoonWijzer. Gemeente stelt dat dit in Woningbehoefteonderzoek uitgezocht wordt.
VRAAG: Wanneer is dit klaar? Suggestie m.b.t. leegstandscijfers:
Ontleen deze aan verhuuradministratie woningcorporaties en niet aan bevolkingsregister.

Onderhoud laagbouw Pilotenespel van BWL: Meldingen bij ons: Er gebeurt nog steeds niks; met klachten wordt niets gedaan. PEL gaat aktie ondernemen. C. Verslag hoorzitting van 12/2 jl.:

Tenslotte nog 2 puntjes:

Op vraag of gewone woningzoekenden door de sloopplannen nu langer moeten wachten stelde WBC dat dat alleen gold voor doorstromers ofwel mensen die al dak boven hoofd hebben.
Onjuist: 1 woning die je moet gebruiken voor herhuisvesting is ook 1 woning minder te vergeven aan starters.

WBC over huurverhogingen na een renovatie:
"Vroeger had je voor een paar honderd gulden meer een gerenoveerd huis. Nu kan dat niet meer." f200,-/mnd is nog steeds f60.000 over 25 jaar; de standaard-renovatie afschrijftermijn.
Daar kom je nog steeds een heel eind mee, zeker als je complexgewijs werkt!

Leeuwarden,28/5/2002
Secretariaat Ver. P.E.L.