KWART VAN WONINGEN IN DE VRIJHEIDSWIJK GESLOOPT


Uit de Leeuwarder Courant van wo. 27/2/2002 plus een citaat uit het verslag van de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling van 26/2/2002 over dit onderwerp.


Al een tijd lang hebben we niets bericht over de Vrijheidswijk ofwel Lekkumerend. Omdat op 28/5/2002 Lekkumerend opnieuw in de Commissie Stadsontwikkeling aan de orde komt, hierbij eerst even het bericht uit de Leeuwarder Courant van woensdag 27/2/2002. Dat was tot nu toe de laatste keer dat Lekkumerend aan de orde was. Uit de LC van wo. 27/2/2002:

KWART VAN WONINGEN IN VRIJHEIDSWIJK GESLOOPT

LEEUWARDEN - Van de 2000 woningen in de Leeuwarder Vrijheidswijk gaat een kwart (500) plat. Wethouder Roel Sluiter zei dit gisteravond in de raadscommissie stadsontwikkeling. Opmerkelijk is dat de vele bewoners van buitenlandse komaf zich nauwelijks om de plannen met hun huizen bekommeren.
[Durven niet omdat ze in de landen van herkomst een iets andere overheid gewend zijn; een overheid die geen inspraak duldt, laat staan tegenspraak? Taalproblemen? Over het bijna ontbreken van buitenlandse bewoners bij hoorzittingen, inspraakprocedures ed. heeft men het al tijden, maar de gemeente gaat er niet achteraan om eens uit te vissen wat de oorzaken zijn.]

Over de sloopaantallen in de Vrijheidswijk rouleerden tot dusver diverse cijfers. Sluiter liet gisteravond weten dat 25 procent van de huizen gesloopt wordt. Na de Jan Evenhuisstraat volgen straks eerst de nabijgelegen S5 en de S12-flats (S staat voor splitlevel). De nieuwbouw in dat deel van de wijk start in augustus.
[M.i. zit het iets anders: Eerst volgt sloop van de laagbouw Mariniersespel en de Krijn van den Helmstraat (gedeeltelijk) en de 2 resterende flats blijven voorlopig nog even staan. Zij worden later gesloopt, omdat de woningnood onder studenten momenteel groot is. Wanneer ze dan wel gesloopt worden is ons niet bekend.]

De 1500 woningen die overeind blijven, worden grondig gemoderniseerd.
[Nee, wat Sluiter noemt zijn alleen de woningen van Nieuw Wonen Friesland (500) die gesloopt worden. Van de 1500 resterende woningen is een deel van BWL en die gaat ook woningen slopen. Hun woningen staan vooral in het noordelijke deel van de wijk.]
Het aantal huurwoningen neemt af, ten faveure van koophuizen. Daarmee moet het 4900 bewoners tellende stadsdeel een evenwichtiger bevolkingsopbouw krijgen.
[Kortom: De armen eruit, de rijken erin en oorlog voeren tegen 'verkeerde' mensen door hun huizen te slopen. Doen ze op de Westbank ook...]

"In 2007 moet de Vrijheidswijk een gemiddelde wijk zijn geworden", stelde de wethouder.
"Het liefst een bovengemiddelde wijk".
[Hij zal wel bedoelen: Een bovenmodale wijk qua huishoudensinkomen.]
De herstructurering in de Vrijheidswijk gebeurt onder het motto: doen wat nu gedaan kan worden. Sloop en nieuwbouw wordt over de komende vijf jaar uitgesmeerd, de mensen zullen zolang temidden van bouwputten wonen.
[Prachtig vooruitzicht... En hun huren: Die zullen blijven stijgen...]

Ondanks de geweldige gevolgen toont het grootste deel van de wijkbewoners nauwelijks interesse voor de plannen. Dat geldt vooral voor de vele allochtonen in de Vrijheidswijk, die massaal wegblijven bij informatieavonden.

De gemeente en corporaties BWL en Holding Friesland [Dit moet zijn: NWF en CHF, onderdeel Woonbedrijf BWL] proberen burgers zoveel mogelijk bij hun plannen te betrekken. De plannenmakers oriënteren zich daarbij op het wijkpanel.
[Wat vooral bestaat uit figuren uit het rijkere deel van deze wijk wat blijft staan. Het zijn lui die zich graag een lintje door de burgemeester laten opspelden en ingesteld zijn door de gemeente om het sloopbeleid te legitimeren. His masters voice dus.]
SP'er Ronald Boorsma zette daar vraagtekens bij. In het panel zitten voornamelijk oudere mensen van Nederlandse afkomst. De allochtonen worden dus niet gehoord.

VVD'er Puck van Ulzen: "Je kunt die mensen toch niet uit hun huizen sleuren? Dat ze moeten komen?"
Sluiter: "We zullen alles op alles zetten om iedereen bij de plannen te betrekken."
[Van Ulzen trapt weer eens een open deur in en ageert tegen iets wat niemand zei of wilde. Maar iets constructiefs:
Ho maar. En Sluiter antwoordde met een klassieke dooddoener. M.a.w.: Alles blijft zoals het is. Welterusten.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Boeiend was nog hoe wethouder Sluiter onder de kritiek van Boorsma uit probeerde te komen inzake de eenzijdigheid van het Wijkpanel. Uit het verslag van de Commissie Stadsontwikkeling van 26/2/2002:

"Wijkpanel. Er zijn ook contacten met huurdersverenigingen. Hoe representatief is b.v. de vereniging voor volkshuisvesting of PEL?
[Hij bedoelt hier de Werkgroep voor Volkshuisvesting van Jan Post e.a. en het PEL. De representativiteit van het PEL en van de WVV is hier irrelevant omdat zij in de gemeentelijke plannenmakerij niet bij hun 'systeem' horen. Ik bedoel gemeente/Wijkpanel waarbij het Wijkpanel de formele gesprekspartner is. Als dat je formele gesprekspartner is in een wijk en je als gemeente zelf die Wijkpanels in het leven hebt geroepen, moet je als wethouder niet proberen gauw over anderen te gaan zeuren, maar ingaan op de kritiek; cq. de vraag. Sluiter vervolgt in het verslag met:]
Redelijker is om te kijken wat er gezegd wordt en hoe belangrijk het is.
[M.a.w.: Als er iets gezegd wordt wat niet in je straatje past, zeg je dat het niet belangrijk is...
Natuurlijk: PEL en de WVV zijn onbelangrijk: "Es ist doch nur Gesindel, herr Reichscommissar..."]

De heer Boorsma (SP): PEL is een belangenvereniging en dat is wel iets anders dan een bewonersorganisatie.
[Wij kunnen altijd nog zeggen dat we leden hebben en een gekozen bestuur; de leden van het Wijkpanel zijn door B en W benoemd en niet gekozen door de wijk. Lekker democratisch dus...]
Wethouder Sluiter: het gaat meer om wat er gezegd wordt. Het doel is een 'gemiddelde' wijk of wat meer. Het betekent niet dat er bv. teveel ouderen of allochtonen wonen. Met gemiddelde wijk bedoeld vooral de leefkwaliteiten van die wijk."
Einde citaat uit het verslag.

Natuurlijk: De 'leefkwaliteiten'. En hoe gaat de gemeente dat doen? Door te roepen dat de bevolkingssamenstelling niet evenwichtig is, wat toch betekent dat van bepaalde groepen mensen er 'teveel' zijn. En vervolgens gaat de gemeente de 'leefkwaliteiten' verhogen door beter beheer? Door een strakker beheer? En de corporatie gaat de huizen verbeteren? En de gemeente gaat de woonomgeving verbeteren?
Mooi niet dus: Men gaat slopen, verder niks. Resultaat: Gezinnen met poen de wijk in.
Leefkwaliteit staat bij PvdA-er Sluiter voor gezinnen met geld ofwel voor O.S.M. (Ons Soort Mensen).
En als wij dit zeggen dan is dat natuurlijk tegen het zere been en daarom heet het:
"het gaat meer om wat er gezegd wordt".
Kortom: De wethouder wil alleen datgene horen wat in het PvdA-denkmodel past, m.a.w.: Je mag wel wat zeggen als het maar binnen hun criteria past...
Zo niet, dan doe je niet mee. Deze PvdA-lijn van 'de boel bijelkaar houden' zoals ze altijd zo graag zeggen te willen, is in feite al lang mislukt.
Het poldermodel is dood en wat mij betreft was het altijd al dood, omdat het elke discussie doodsloeg en in de kiem smoorde.
En de boel 'bij elkaar houden': Men moet vooral zo door gaan met de tweedeling aan te scherpen op huisvestingsgebied.
M.i. is er weinig meer bij elkaar te houden, de boel ligt al uit elkaar.
De belangentegenstellingen tussen de gewone bevolking en het sloopbeleid van de gemeente zullen m.i. de komende tijd steeds duidelijker worden.

Tenslotte: Op dinsdagavond 28/5/2002 is in de Commissie Stadsontwikkeling aan de orde:

a. De reactie- en inspraaknota over het Wijkontwikkelingsplan Vrijheidswijk e.o.
(Het Commissiestuk zelf)
b. De reactie en inspraaknota zelf met de inspraakreacties en het commentaar daarop van B en W.
c. De Bijlagen bij de Reactie en Inspraaknota met de letterlijke teksten van de schriftelijke reacties.


secretariaat P.E.L.