LPF BEWEERT: "Buitenlanders hebben voorrang bij woningtoewijzing goedkopere woningen"


Uit de Leeuwarder Courant van wo. 24/4/2002: 'Voorrang' buitenlander bekritiseerd'
PLUS: RECHTSRADICALEN OP STEUNLIJSTEN FORTUYN


Ook in Friesland probeert de Lijst Pim Fortuyn stemmen te winnen volgens de beproefde methoden van 'rechts met een luchtje'. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 24/4/2002:

'VOORRANG' BUITENLANDER BEKRITISEERD

LEEUWARDEN - Het aantal buitenlanders in Leeuwarden en Drachten is zo groot dat mede hierdoor oorspronkelijke inwoners voor een betaalbare woning naar omliggende dorpen hebben moeten uitwijken. Voorzitter Johan Wiersma van de afdeling Fryslân van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) zei dit gisteravond tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Muziekcentrum Schaaf te Leeuwarden.
[Twee niet onderbouwde beweringen: Het aantal buitenlanders is groot en de Nederlanders konden daarom in Leeuwarden en Drachten geen betaalbaar huis vinden. Maar wat is 'groot'? Onderaan dit artikel geven we cijfers.
Natuurlijk is de onuitgesproken suggestie: Een 'groot' aantal buitenlanders is 'slecht'.
Over de tweede bewering: Hij doet net of in de dorpen betaalbare woningen werden neergezet.
Het tegendeel is waar: De dorpen hebben de afgelopen jaren vooral dure koopwoningen neergezet en nauwelijks sociale huurwoningen. Als je op zoek was naar een nog betaalbare woning moest je eerder in de stad zoeken dan in de dorpen. Deze bewering van Wiersma is dus gewoon gezwets en kennelijk wordt hij niet gehinderd door enige kennis van zaken. Maar dat mag niet deren, want daar gaat het hem ook niet om.]

Buitenlanders hebben voorrang gekregen bij de toewijzing van goedkopere woningen, aldus Wiersma. Deze ontwikkeling heeft volgens hem woningnood tot gevolg gehad.
"De steden zitten op slot." Eerder had hij bepleit dat buitenlanders niet langer in Nederland worden opgevangen, maar in hun eigen regio.
[Ook deze bewering wordt totaal niet onderbouwd en daarom zijn het populistische praatjes. Het klopt wat BWL verderop in het verhaal stelt:
Pas als buitenlanders een verblijfsvergunning krijgen kunnen ze zich laten inschrijven voor een woning. Ook al zouden sommigen vervolgens, overigens net als sommige Nederlanders, een urgentie krijgen in het woonruimteverdelingssysteem van de CRWL, dan nog heeft dat weinig invloed.
Als je namelijk de toewijzingslijsten bekijkt in het blad WoonWijzer van de Centrale Registratie Woningzoekenden Leeuwarden, dan is per lijst per keer hooguit sprake van 1 tot 2 toewijzingen op basis van urgentie.
Indien sprake is van een 'gewone' woningtoewijzing is iedereen die nog geen woning heeft en een voorkeurbon opstuurt 'starter' in het systeem. De toewijzing hoort te lopen op basis van inschrijfdatum.
Als iemand die wel aan de voorwaarden voldeed voor een bepaalde woning en een bon stuurde, later in de toewijzingslijst ziet dat die woning werd toegewezen aan iemand die later was ingeschreven, dan kan hij/zij daarover een klacht indienen bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling.
Wiersma's bewering is feitelijk dat systematisch de oudste inschrijfdatum gepasseerd wordt onder het motto 'buitenlanders eerst', in plaats van hoe hij het wil: 'Eigen volk eerst'.
Zoals alle 'rechtse' figuren vermijdt hij zorgvuldig om de werkelijke oorzaken te noemen van de schaarste aan goedkopere woningen en de werkelijke schuldigen aan te vallen:
Het gemeentelijke en rijksbeleid inzake Stedelijke Vernieuwing, waaronder mede het sloopbeleid valt van goedkopere woningen, de woningcorporaties die hieraan meedoen, de eindeloze huurverhogingen zodat zowat alle woningen de goedkopere sector uitgeduwd worden, de invloed van de projectontwikkelaars en de bouwmafia, het feit dat de werkloosheid in Leeuwarden hoog blijft, het feit dat veel inwoners van Leeuwarden arm tot straatarm zijn, inclusief de buitenlanders met hun verblijfsvergunning enz.
Het zou ook kunnen dat Wiersma nog iets anders bedoelt, nl.:
Vele varkens maken de spoeling dun: Als er naast arme Nederlanders arme buitenlanders ook een goedkoop huis moeten hebben, wordt de druk op dat 'marktsegment' groter.
Uiteraard is dat waar, net zoals het waar is dat als het aantal Nederlanders toeneemt dat een goedkoop huis zoekt, die druk op dat marktsegment ook toeneemt.
Zo doorredenerend: Wat wil hij dan?
Alleen Nederlanders een huis toewijzen, maar buitenlanders met verblijfsvergunning (dat wil zeggen: Legaal in Nederland!) niet?
Vermoedelijk wel, maar zo openlijk kan hij dat niet zeggen, zonder zijn hand te overspelen.
Simpel gezegd: Niet het beleid, maar sommige mensen zijn schuldig aan de huidige woningnood in de goedkopere huursector in de stad; de mensen zijn weer eens het probleem:
Er zijn teveel mensen met weinig geld en vooral teveel buitenlanders. En zo is Wiersma's cirkel weer rond.
Dit is allemaal niets nieuws: "Die Juden sind unser Unglück" heette het ooit en: "Als er geen joden waren, hadden we ze moeten uitvinden".
Wiersma vindt nu de buitenlanders weer eens uit als zondebok voor de schaarste-problemen en laat de echte schuldigen en oorzaken buiten beeld. Dat gebeurt doelbewust.]

De woningcorporatie BWL in Leeuwarden ontkent dat buitenlanders voorrang krijgen. Zodra zij een verblijfsvergunning hebben, kunnen ze zich laten inschrijven. "De toewijzing is vervolgens afhankelijk van het tijdstip van inschrijving", aldus een woordvoerder van de afdeling verhuur. "Er is geen enkele vorm van bevoordeling."
[Hier moet ook strak de hand aan worden gehouden: De CRWL hoort 'kleurenblind' te zijn.]

Nederlanders verhuizen zodra in een buurt een kwart van de bewoners van buitenlandse komaf is, aldus Wiersma. De Friese voorman staat 39-e (als 'lijstduwer') op de LPF-kandidatenlijst voor de aanstaande kamerverkiezingen.
[Ik ben bang dat hier *wel* een kern van waarheid inzit, hoewel ook hier een onderbouwing ontbreekt.
Indien dan vervolgens de leegkomende woningen uiteraard door de woningcorporatie worden aangeboden, heb ik het vermoeden (bewijzen vergt analyse van de weigeringen die wellicht uit het cijfermateriaal te halen zijn waaruit de jaarverslagen van de CRWL worden gemaakt) dat het aantal weigeringen per aangeboden woning stijgt onder het motto:
"Ik zoek nog wel even verder." Vermoedelijk (ook dit vergt analyse van het cijfermateriaal) weigert vervolgens een buitenlander de woning niet, zodat het LIJKT alsof de Nederlander geen woning kan vinden en de buitenlander 'wordt voorgetrokken'.
Ik ben ook bang dat we in Nederland niet formeel, maar feitelijk op weg zijn naar een 'apartheidssysteem', geschapen door de eigen keuzes van de woningzoekenden. De vraag of en in hoeverre aan die vrije keuze wordt afgedaan door woningcorporaties in het algemeen, door sociaal-economische factoren, door gemeentelijk of rijksbeleid, laat ik hier nu maar rusten, evenals de vraag of er wel of niet 'van boven af' mag/moet worden 'bijgestuurd'. Dat vergt in feite een apart artikel.]

Ook de onveiligheid in de steden heeft de verhuisbeweging naar het platteland gestimuleerd, aldus Wiersma. Dit gevoel is volgens hem onder andere ontstaan door de op straat rondzwervende drugsverslaafden en illegalen.
[Oplossingen? Wiersma noemt ze niet.
Drugsverslaafden: Of afkicken of op recept onderhoudsdosis harddrugs verstrekken plus een bijstandsuitkering plus een huis plus begeleiding. Jatten om te scoren niet meer nodig. Dan zien of er meer mogelijk is. Per slot noemen we iemand met suikerziekte die elke dag insuline spuit ook geen junk.
Illegalen? Hoe 'gevaarlijk' zijn zij dan? M.i. kijken zij wel uit om de aandacht op zich te vestigen. De gemeenten mogen voor hen in feite niks doen, anders komen ze in aanvaring met het rijksbeleid.
In feite heeft de stad twee 'slaaphuizen' nodig:
Eentje voor dakloze drugsverslaafden en eentje voor de overige daklozen: Ook iemand die 'illegaal' is zou daar terecht moeten kunnen: Waarom zou daar gevraagd moeten worden of iemand 'illegaal' is? Geef bv. 'Respons' zoveel geld dat ze een slaaphuis kunnen opzetten voor daklozen en bv. de Kuno van Dijkstichting zoveel geld dat dat slaaphuis voor drugsverslaafden waar al jaren er jaren over gekletst wordt nu eens van de grond komt!]

Wiersma kapittelde de prijzen van nieuwe huizen. Deze kunnen zeker 20 procent tot 25 procent omlaag indien de gemeentebesturen voor de grond een reële prijs zou rekenen. Die prijzen kunnen volgens hem zeker de helft lager.
"De prijs staat in geen verhouding tot de werkelijke kosten van bouwrijp maken."
[Dit is m.i. het enige punt waar Wiersma gelijk aan heeft: In het verleden werd ook vanuit de volkshuisvestingswereld en door Vereniging Eigen Huis hetzelfde gesteld. Gemeenten gebruiken de grondverkoop om winst te maken, niet alleen om het bouwrijp maken en de infrastructuur van de nieuwbouwwijk mee te betalen.
Dit was ook de echte reden waarom mensen met geld - en niet de mensen met weinig geld zoals Wiersma beweerde - naar de dorpen gingen:
De nieuwbouwhuizen in de koopsector waren wel duur, maar een vergelijkbaar huis was goedkoper dan in Leeuwarden, vooral vanwege de grondprijs. Wie flink geld had of kon lenen, had in een dorp op die manier meer grond rond het huis.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

In bovenstaand verhaal is in het commentaar gesteld dat er enige cijfers zouden worden gegeven over het aantal allochtonen in de gemeente Leeuwarden. De cijfers komen uit het gemeentelijke 'Activiteitenprogramma per buurt/wijk/dorp 1998' en berusten op cijfers uit het bevolkingsregister. Wat precies de door de gemeente gehanteerde definitie is van het begrip 'allochtoon' staat er helaas niet bij. De cijfers zijn van 1/1/1997.

Gebied:     Totaal aantal  Percentage
         inwoners     allochtonen

Gemeente Leeuwarden:   88494  10 %
Binnenstad        3973  10 %
Vosseparkwijk       3973   5 %
Vogelbuurt        1493   5 %
Muziekbuurt        1750   6 %
Rengerspark e.o.     2300   6 %
OldegalileČn       1897   8 %
Bloemenbuurt       1656   7 %
Tjerk Hiddes       2245  10 %
Zamenhofpark e.o.     2049   7 %
Molenpad/Zeeheldenbuurt  1826   9 %
Welgelegen        2721  10 %
Oranjewijk        1116   8 %
Achter de Hoven      2707   9 %
Huizum-Oost        2036   5 %
Hollanderwijk       2192   5 %
Jan van Scorelstr. e.o.  1840   8 %
Gerard Dou        3228   4 %
Valeriuskwartier     1556  10 %
Westeinde         4276   7 %
Bilgaard         6216  22 %
Lekkumerend/Vrijheidswijk 4160  27 %
Heechterp         1945  26 %
Schieringen        2017  14 %
Schepenbuurt       1129  20 %
Camminghaburen      11797  10 %
Wielenpolle        578  11 %
Aldlân          7079   7 %
Nijlân          3895   7 %
Goutum          1457   4 %
Wirdum/Swichum      1186   4 %
Lekkum/Miedum/
Snakkerburen        727   3 %
Hempens/Teerns       222   5 %
Wytgaard          520   3 %

T.b.v. de website het volgende toegevoegd:

Omdat bovenstaande cijfers al vijf jaar oud zijn, hierbij de meest recente cijfers die we hebben.
Bron: "Leeuwarden becijferd. Statistisch jaarboek 1999".
Uitgegeven door de Dienst Algemene Zaken van de Gemeente Leeuwarden.

Bevolking naar nationaliteit per 1/1/1999. Bron: GBA Gemeente Leeuwarden:

Nederlandse nationaliteit: 82775 personen.
Totaal aantal inwoners: 88762 personen.

Dus: 5987 personen hebben een andere nationaliteit.
Dit komt neer op 6,745 procent van het totaal aantal inwoners van de Gemeente Leeuwarden. D.w.z. inclusief de dorpen op het grondgebied van de Gemeente Leeuwarden.

Bevolking naar geboorteland per 1/1/1999. Bron: Zie boven.

Geboorteland Nederland: 81219 personen.
Totaal aantal inwoners: 88762 personen.

Dus: 7543 personen werden niet in Nederland geboren.
Dit komt neer op 8,498 procent van het totaal aantal inwoners van de Gemeente Leeuwarden.

De STAD Leeuwarden telde per 1/1/1999 40717 woningen en de GEMEENTE Leeuwarden telde 42609 woningen. Het totaalcijfer wijkt af van het CBS-cijfer van 42514 woningen. Het Jaarboek stelt, dat dit komt door 'administratieve correcties'.

N.B.: Het boek is een aanrader voor de 'cijferfreaks': Er staat echt van alles in.
Wellicht is het te verkrijgen via de medewerkers van het bureau Statistiek en Onderzoek, Sector Communicatie, van de Dienst Algemene Zaken van de Gemeente Leeuwarden.
Twee (telefoon)doorkiesnummers: 058-2338514 of 058-2338272.
Adres: Gemeente Leeuwarden, Sector Communicatie, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2.

Hoe zat en zit het nu m.b.t. het door de woningcorporaties wel/niet geven van de urgentenstatus aan asielzoekers? BWL stelt in het artikel dat buitenlanders met verblijfsvergunning gewoon 'meedraaien' in het toewijzingssysteem. Het 'Beleidsplan Woonruimteverdeling' van 24 februari 1994 van de gezamenlijke woningcorporaties gaf indertijd de 'spelregels' voor het huidige systeem met de woonbonnen.
In hun Beleidsplan behoorden 'asielzoekers' WEL tot de 'urgenten'.
Gesteld werd:

"Asielzoekers
Woningzoekenden die in het kader van de door het Ministerie aan de gemeenten opgelegde 'taakstelling' moeten worden geholpen. Het betreft enerzijds woningzoekenden woonachtig in een ROA-woning in de gemeente Leeuwarden, die dit opvanghuis op korte termijn moeten verlaten en in het bezit zijn van de A-status of een vergunning tot verblijf.
Anderzijds betreft het woningzoekenden woonachtig in Centrale Opvanghuizen (Asielzoekerscentra) die voor huisvesting worden toegewezen aan de gemeente Leeuwarden."
Einde citaat.

De ROA-huizen bestaan niet meer en de regelgeving is inmiddels gewijzigd. Afgaande op de mededeling van BWL zou men nu geen urgentenstatus meer krijgen, maar gewoon meedraaien als 'starter' in de CRWL. Op basis van de toewijzingslijsten in het blad WoonWijzer van de CRWL is mijn conclusie dat er sprake is van erg weinig urgentie-toewijzingen van huizen, aan wie dan ook. De aan een urgent woningzoekende toegewezen woning wordt in die lijsten met een sterretje aangegeven.


De Lijst Pim Fortuyn is qua gedachtengoed niet erg 'okselfris' op een aantal punten. Ze kregen 'dus' steun uit rechts-extremistische hoek. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 24/4/2002:

RECHTSRADICALEN OP STEUNLIJSTEN FORTUYN

DEN HAAG (ANP) - De Lijst Pim Fortuyn heeft de handtekeningen van een twintigtal notoire rechtsextremisten gekregen om aan de komende Tweede-Kamerverkiezingen deel te nemen. De antifascistische onderzoeksgroep Kafka trof op de ondersteuningslijsten van LPF verschillende (oud)leden van CP'86, de CD en de NNP aan.

LPF moest om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen in elke van de negentien kieskringen dertig handtekeningen ophalen.


Einde 2e LC-bericht.