Het 'bewerken' van de College-fracties in de Commissie Stadsontwikkeling door B&W heeft geholpen: In meerderheid kozen zij voor het voorstel van het College om 125 tot 160 woningen in de Vegelinbuurt te slopen. Alleen de SP en de N.L.P. (Nieuwe Leeuwarder Partij) waren tegen, terwijl 'fractie Dolstra' en D66 een 'voorbehoud' maakten. Op 30-5-2000 was in deze commissie nl. het Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin aan de orde, waarbij de Vegelinbuurt en het Potmarge-gebied de voornaamste 'hete hangijzers' waren.
Uit de Leeuwarder Courant van 31-5-2000:


INVULLING VEGELIN LIGT BIJ INGEHUURDE BUREAUS

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden laat verdere besluiten voor de aanpak van Achter de Hoven/Vegelin grotendeels afhangen van externe organisaties. Die onderzoeken de onderhoudstoestand van de woningen, evenals mogelijkheden voor de bebouwing van het Potmargegebied. Een wijk-ontwikkelingsmaatschappij zal de sloophuizen aankopen of onteigenen.
[Dit gaat heten: De W.O.M. en daarin nemen deel: Gemeente, woningcorporaties en 'derden'. Die laatsten zullen dan wel de projectontwikkelaars moeten zijn. Toen het woord 'onteigenen' viel stond een man op uit het publiek die m.i. terecht stelde, dat deze W.O.M. helemaal geen juridische basis had om maar te gaan 'onteigenen'. Alleen de overheid kan een onteigeningsprocedure starten, niet zomaar een of ander 'samenwerkingsverband'...
Uiteraard weet wethouder Bilker dat ook wel, maar het typeert wel de brutaliteit van deze CDA-er. Hendrik ten Hoeve van de PvdA-fractie meende nog een duit in het zakje te moeten doen door tegen de inspreker te zeggen dat hij zijn huis ook kon verkopen. Ik hoop dat de dag nog eens komt dat dikke Hendrik zelf gedwongen zal zijn zijn pandje aan de Monnikemuurstraat te verlaten. Ik denk dat we hem dan wel anders zullen horen piepen...
Zo herinner ik me nog eens een rel rond een bordje dat van gemeentewege tegen de zijkant van zijn woning werd bevestigd. De commissie stadsontwikkeling was te klein...]

De PvdA en PAL/GroenLinks gingen gisteravond in de raadscommissie stadsontwikkeling schoorvoetend akkoord met de sloopplannen, zoals b. en w. die vorige week hebben gepresenteerd. Zij hadden eerst de grootste bedenkingen.
[De wandelgangen meldden dat 'het machtswoord' van B&W er 'net nog niet' aan te pas had moeten komen om hen weer tot brave ja-knikkende coalitiepartijen te maken...]
Mede door steun van het CDA en de VVD is er nu een ruime meerderheid voor afbraak van 125 tot 160 woningen en gedeeltelijke bebouwing van het Potmargegebied.
[Bilker stelde, dat er voortdurend overleg is over de Stedelijke Vernieuwing met Inspectie Noord van VROM. Zij zouden gezegd hebben: "U scoort goed, maar het kan beter."
Bilker verwees ook naar Marcel van Dam, die voorstander is van een deportatiebeleid van de armen naar Lelystad en Almere. Hij had het niet over zijn middle-class eenverdiener-gezinnen die uiteraard mogen blijven... Hij stelde: "Er zijn teveel van deze woningen in de stad" en noemde de Aert de Gelderstraat (In Huizum: Kleine straatjes; 3 op een rij: De Aert de Gelderstraat, de Jan van Capellestraat en de Elias Vonckstraat.) plus de Indische buurt plus de Saskiastraten.
Kortom: Ook deze straten en wijken konden op termijn in de optiek van B&W wel eens 'plat' moeten! Over de Indische buurt liep al een tijdje een dergelijk gerucht...]

Wethouder Bearn Bilker kon gisteren niets zeggen over de aankoopprijzen van Vegelinwoningen.
[Dit, hoewel in het Wijkplan als geschatte waarde ¦60.000,- tot ¦80.000,- werd opgegeven. Vermoedelijk denkt hij ze tegen de WOZ-waarde wel voor een appel en een ei in handen te kunnen krijgen.]
Hij draagt de uitvoering van aankoop over aan een wijk-ontwikkelingsmaatschappij. In deze organisatie is de gemeente wel zelf vertegenwoordigd. De prijs hangt mede af van een extern onderzoek naar de onderhoudstoestand. Dat vindt dit najaar plaats.
[Als dat 'extern' net zo letterlijk moet worden genomen als het onderzoek naar de bouwkundige staat zoals dat door Adviesburo Skets is gedaan, betekent dit dat ze alleen even door de wijk rijden zonder 1 stap in de woningen te zetten...
Overigens zou ik adviseren voor komend najaar om niemand in de woning toe te laten: De opdracht bij het z.g. 'bouwkundig onderzoek' zal gezien de gemeente-belangen ongetwijfeld zijn om zoveel mogelijk 'gebreken' vast te stellen, opdat het aankoopbedrag maar zo laag mogelijk uitvalt. Tevens zou ik willen adviseren om zelf nu z.s.m. een taxatierapport te laten maken door een makelaar om de waarde vast te laten leggen. Dan weet je zelf als eigenaar-bewoner waar je echt aan toe bent qua prijs.]

Bewoners en raadsleden reageerden geïrriteerd op de onduidelijkheid die ingehuurde bureaus met zich meebrengen. PvdA kondigde aan zich hoe dan ook te verzetten tegen verplaatsing van het fietspad langs de Potmarge en verwijdering van het bruggetje naar Huizum-Dorp. Volgens Bilker moet ook hier weer een landschappelijk onderzoek uitwijzen wat het beste is.
[Kennelijk wil de PvdA haar laffe ommezwaai m.b.t. de sloop maskeren door een punt te maken van dit non-item... Het leidt de aandacht mooi af van de echt belangrijke zaken...]

De wethouder bevestigde dat de Vegelinwoningen uiteindelijk onteigend worden, wanneer eigenaars hun huis niet kwijt willen. Over de herhuisvesting voor de buurtbewoners is nog weinig duidelijk.
[Bilker meende dat het hierbij ging om eenderde deel van de bewoners; dus de eigenaar-bewoners; hiermee de huurders die daar huren van particulieren gemakshalve vergetend. Door het PEL en ook door de SP werd het probleem naar voren gebracht van de eigenaar-bewoners die een uitkering hadden van de soos. Bij verkoop wordt het huis minus aftrek van het nog openstaande deel van de hypotheek omgezet in spaargeld. De normen voor eigen vermogen in spaargeld liggen veel lager dan de normen voor eigen vermogen in de woning. Dat betekent dat dan de sociale dienst de uitkering stopt. Zonder inkomstenbron krijg je echter ook geen huurwoning van de woningcorporaties... Meteen het geld gebruiken voor aankoop van een andere woning? Ook dat lijkt niet realistisch gezien de hoge woningprijzen. De mensen hadden vaak jaren geleden een huisje in de Vegelin gekocht toen de prijzen nog veel lager waren en vermoedelijk zaten ze op dat moment ook nog niet in de bijstand.
Kortom: Het 'eigen geld' uit de gedwongen verkoop is waarschijnlijk bij lange na niet voldoende om iets anders te kopen, afgezien van het feit dat het meestal problematisch is om met bijstand een hypotheek af te sluiten, tenzij je 'meelift' met een grote collectieve aankoop zoals in de Tjerk Hiddesbuurt en de prijs er ook naar is... Roekiman van PAL/GroenLinks riep iets over een 'krediethypotheek' nemen, hiermee aangevend dat hij niets begreep van het probleem, hoewel hij toch in het dagelijks leven ambtenaar is van de soos in Heerenveen... Bilker stelde dat het er om gaat 'dat we hier een eigen traject op zetten en stelde: "We moeten hier met Sociale Zaken afspraken over maken." Hierop antwoordde de SP-vertegenwoordiger Freerk Kalsbeek dat de gemeente de wet overtreedt door iets te regelen met de soos. En zo is het dan in feite ook. Dit zijn dus de individuele gevolgen voor mensen die worden vermalen onder de wals van het z.g. 'hogere, algemene belang'... ]

Bilker vindt nog steeds dat zij voorrang moeten krijgen in het Rode Dorp. Maar het is de vraag of daar veel woningen vrijkomen. Bovendien heeft woningcorporatie Patrimonium eerder al laten weten, weinig te voelen voor voorrang van een bepaalde bewonersgroep.
[Dat is m.i. terecht: Een vrijkomende huurwoning in het Rode Dorp hoort gewoon via het normale systeem van de Centrale Registratie Woningzoekenden te worden aangeboden. Iets anders is, dat de corporaties t.z.t. zullen moeten komen met vrijkomende woningen over de hele stad, waaruit dan een keus gemaakt kan worden door bewoners van de Vegelinbuurt. Ook zij zijn vrij om te kiezen: Bilker bepaalt niet voor hen dat ze beslist naar het Rode Dorp 'moeten'.]
De gemeenteraad zal het Vegelinplan binnenkort behandelen.
Einde eerste LC-bericht. Commentaar tussen [].


Maar er is nog een stukje gebied in Achter de Hoven/Vegelin dat door B&W steeds 'in de luwte' is gehouden: De chemische fabriek Atoglas die midden in deze woonwijk staat en in feite al jaren een tijdbom vormt.
Met name D66 was hiertegen al maart jl. in de aanval gegaan en had geëist dat deze fabriek hier zou vertrekken. D66 had schriftelijke vragen aan het College gesteld die ze voor deze avond beantwoord had willen zien, maar mooi niet dus...
Wethouder Den Oudsten beweerde dat de vragen 'zo spoedig mogelijk' beantwoord zouden worden. Hij zei er niet bij in welk jaar.
Uit de Leeuwarder Courant van 31-6-2000:


WETHOUDER ZWIJGT OVER BESPREKINGEN ATOGLAS

LEEUWARDEN - Wethouder Peter den Oudsten van Leeuwarden wil voorlopig geen duidelijkheid geven over zijn pogingen om plexiglasfabriek Atoglas aan te zetten tot verhuizing. Zijn collega Bearn Bilker heeft in maart al bevestigd dat het college zulke gesprekken voert met de fabrikant aan Achter de Hoven.

De discussie rond de fabriek is de afgelopen weken opgerakeld door de buurt, als reactie op de vuurwerkontploffing in Enschede. Omwonenden gaven deze week aan zich zorgen te maken over de brandbare stoffen bij Atoglas. Ook directeur Hylke Meyer van scholengemeenschap Comenius spreekt zich uit voor een vertrek van het bedrijf.
[Tijdens zijn inspraakverhaal refereerde hij aan een brief van de medezeggenschapsraad van de school, waarin o.a. ouders van leerlingen zitten. Zie het volgende LC-bericht hieronder. De school staat pal naast deze fabriek...]

"We zijn in voorzichtig gesprek met Atoglas", zei Den Oudsten gisteren.
"Maar het gemeentelijk belang wordt geschaad, wanneer ik hierover nu te veel helderheid geef. een verplaatsing gebeurt hoe dan ook niet van vandaag op morgen." Mocht Atoglas vertrekken, dan zal sanering van de vervuilde bedrijfsgrond waarschijnlijk veel geld kosten.
[Feit blijft, dat Atoglas niet beschikt over een provinciale milieuvergunning! Den Oudsten trachtte dit te bagateliseren door te stellen: "Men voldoet aan de oude milieuvergunning; men mag niet uitbreiden; de gemeente is met de provincie in overleg." Waarover? Om hen toch maar weer een nieuwe milieuvergunning te geven? In feite zou dit door burgers bij VROM moeten worden aangekaart want het is te idioot voor woorden: Atoglas draait gewoon door zonder de juiste papieren. En dat ze niet mogen uitbreiden? Dat moest er, afgezien van het feit dat daarvoor geen ruimte is, god betere het, nog bijkomen ook!
De enige van de commissie die op dit punt slim was, was Sietske Inberg van D66. B&W willen n.l. Atoglas ook nog een betere ontsluitingsweg geven via de Oostergooweg. Zij verklaarde zich daartegen en zo is het ook: Als je echt wilt dat Atoglas vertrekt, moet je hen niet ook nog eens gaan helpen met zoiets...]

Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].


Zoals gesteld heeft de medezeggenschapsraad van Comenius een brief gestuurd over Atoglas.
Uit de Leeuwarder Courant van 30-5-2000:


OUDERS SCHOOL COMENIUS BANG VOOR PLEXIGLASFABRIEK

LEEUWARDEN - De medezeggenschapsraad (mr) van de christelijke scholengemeenschap Comenius in Leeuwarden vindt dat plexiglasfabriek Atoglas van Achter de Hoven moet verdwijnen. Leerlingen in de schoolgebouwen vlak naast het bedrijf lopen gevaar bij een eventueel fabrieksongeluk, vreest mr-voorzitter Henk Veldhorst.

Ook buurtbewoners hebben hun verontrusting al laten blijken. Het vuurwerkongeluk in Enschede zette hen aan het denken. Maar volgens Atoglas-directeur Koos den Hollander is het bedrijf veiliger dan een benzine tankstation.
[Dat zegt me niets: Hoe veilig/onveilig is een benzine tankstation??]
De medezeggenschapsraad beperkt zijn protesten voorlopig tot een bezorgde brief aan de gemeenteraad. Veldhorst: "We zijn een nette school. We gaan niet meteen demonstreren."
[Van die brief zullen B&W wel diep onder de indruk raken. Blijf vooral 'netjes' hoor, 'bezorgde ouders'... Gewoon wachten op een tweede Bhopal; dat is het beste..]
Einde derde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte uit de rubriek "Gehoord en Gezien" van de Leeuwarder Courant van 31-5-2000:


LEDEN VAN DE bewonerswerkgroep Vegelin deelden gisteren pakjes boter uit aan alle gemeenteraadsleden in de commissie stadsontwikkeling. "Boter op jullie hoofd", was de symbolische gedachte. De bewoners gaven ermee aan dat de raadsleden hun zelfbedachte renovatieplan volledig hebben genegeerd. Het ging om een zeer goedkoop margarinemerk, waar de meeste raadsleden nog nooit van hadden gehoord. "Kleffe boter", aldus een van de bewoonsters. Commissievoorzitter Roel Sluiter kondigde overigens aan het spul gewoon op zijn brood te smeren.
[Wethouder Brok die toen, na afloop van de vergadering, net binnen kwam lopen, mompelde iets over 'wagensmeer'...]
Einde vierde LC-bericht. Commentaar tussen [].