NAAR HUURCOMMISSIE BIJ ERNSTIGE ONDERHOUDSPROBLEMEN


Uit de Huurkrant 2002 van de gezamenlijke woningcorporaties:
Hoe te handelen bij ernstige onderhoudsklachten over de huurwoning. (april 2002)


Zie ook HC-ONDERH en artikel "Invoering nieuwe procedure m.b.t. onderhoudsklachten per 30/11/99"

Uit de Huurkrant 2002 van april 2002 van de gezamenlijke woningcorporaties:

NAAR HUURCOMMISSIE BIJ ERNSTIGE ONDERHOUDSPROBLEMEN

Tegenwoordig kunt u het hele jaar door naar de Huurcommissie als er ernstige gebreken zijn aan uw woning. Vroeger moest u daarmee wachten tot u een bezwaar kon indienen tegen een huurverhogingsvoorstel.
Als er sprake is van serieuze onderhoudsgebreken kunt u ook vragen om een huurverlaging.

Uw verhuurder moet natuurlijk wel weten dat er iets aan de hand is. Dit moet u schriftelijk doen.
[Zorg wel dat een brief aangetekend wordt verzonden of dat u een ontvangstbewijs krijgt na afgifte aan de balie, anders weet men later z.g. weer van niets...]
Daarna heeft uw woningcorporatie zes weken de tijd om de gebreken te verhelpen.
Doet hij dit niet, dan kan de huurder binnen een jaar de Huurcommissie om een uitspraak vragen over de gebreken en een eventuele huurverlaging. De Huurcommissie beoordeelt of er inderdaad sprake is van ernstige gebreken aan de woning. Het moet wel gaan om grote problemen.
Schilderwerk dat een beetje vaal is geworden of een loszittend keukendeurtje vallen er niet onder.
[Overigens zijn de woningcorporaties meester in het bagatelliseren van gebreken:
Staat je huis bv. stijf van het vocht en de schimmel, dan sturen ze een opzichter die binnen een kwartier vaststelt dat dit alles veroorzaakt wordt door het stookgedrag van de huurder, dat de capaciteit van de kachel niet deugt - wat heel knap is vastgesteld als je niet op het typeplaatje hebt gekeken waar het vermogen opstaat van het ding - en dat je veel te weinig ventileert.
De laatste smoes is een klassieker.
Ten aanzien van loszittende keukendeurtjes, defecte lichtknopjes ed. moet men even zijn huurcontract nazien of de laatste huurspecificatie of ook wordt betaald voor een 'klein onderhoudsfonds' o.i.d. Zo ja, dan kan men via die weg het deurtje even vast laten zetten.]

Nulpunten

Er zijn drie lijsten met mogelijke gebreken aan woningen die tot een lagere huur kunnen leiden, dit noemen we de 'nulpuntenlijst'.
Lijst A bevat de ernstigste problemen, lijst B de iets minder ernstige problemen en lijst C de overige gebreken. In het schema staan een paar voorbeelden van deze gebreken.

Nulpuntenlijsten

Lijst  Soort gebreken (voorbeeld)

Lijst A Zeer ernstige gebreken, zoals
     ontbreken toilet, woning is
     onbewoonbaar door slecht onderhoud.

Lijst B Ernstige gebreken, zoals slecht
     functioneren van riool, slechte
     algehele onderhoudstoestand.

Lijst C Andere gebreken, zoals grote
     lekkages, onvoldoende ventilatie.

Als de Huurcommissie problemen constateert die op de lijsten vermeld staan, zal zij meestal bepalen dat de huurder een lagere huur gaat betalen totdat de verhuurder de gebreken heeft verholpen.
De Huurcommissie kan u informatie geven over de nulpunten en over de vraag of bepaalde gebreken op één van de lijsten voorkomen.
[Het PEL-Klachtenspreekuur beschikt over het 'nulpuntenboekje' van de Huurcommissie Gron./Friesl./Drenthe. Tevens hebben we hun 'vragenboekje' over dit vrij nieuwe onderdeel van het huurrecht. U kunt ons dus ook bellen als u dit soort vragen heeft. Tel. 058-2671636]

Huurverlaging

Bij elke lijst hoort een bepaalde huurverlaging. Afhankelijk van de ernst van de gebreken kan de huur worden verlaagd tot een bedrag dat wordt afgeleid van de maximale huur die voor uw woning geldt.
Als de huur die u betaalt al lager is dan de geldende ondergrens, dan mag de huur in elk geval niet worden verhoogd tot de gebreken zijn verholpen.
Pas nádat de gebreken zijn opgelost, mag de huur weer naar het oude niveau worden verhoogd.

[Dit is een vrij vage uitleg. Met de maximale huur wordt bedoeld:
De huur die maximaal mag worden gevraagd bij een bepaald aantal punten.
Die punten worden berekend met behulp van het woningwaarderingssysteem voor zelfstandige woningen. De maximale huur moet men stellen op 100 procent en de 'tenminste redelijke huur' op 55 procent van dat maximum.
Is er sprake van een gebrek dat staat in lijst A, dan wordt de huur verlaagd TOT 25 procent van de wettelijk maximaal toegestane huurprijs. Staat het gebrek in lijst B, dan wordt de huur verlaagd tot 40 procent en staat het gebrek in lijst C, dan wordt de huur verlaagd tot 55 procent van het maximum wat de verhuurder wettelijk mag vragen.
Als de betaalde huur al lager is dan deze percentages dan kan de huurcommissie de huurprijs alleen bevriezen. Zolang de gebreken niet zijn hersteld, kan er geen verhoging van de huurprijs plaatsvinden.
Indien er gedeeltelijk is hersteld kan de huurprijs eventueel gedeeltelijk worden verhoogd.]

Niet wachten tot de huurverhoging

U kunt nu als er ernstige gebreken aan uw woning zijn het hele jaar door naar de Huurcommissie. Dit betekent dat u niet meer kunt afwachten tot uw verhuurder een huurverhoging voorstelt om dan pas bezwaar te maken vanwege onderhoudsproblemen.
Grote gebreken moet u dus los van de jaarlijkse huurverhoging bij de Huurcommissie aankaarten.
[Helemaal los van welke procedure dan ook, begint een klacht met een schriftelijke melding aan de verhuurder. Doet hij niks, dan kun je de klachtenprocedure starten voor de Huurcommissie.
Daar is een standaardformulier voor, te verkrijgen bij de Huurcommissie en ook via het PEL. Dat formulier moet verplicht worden gebruikt. Er is ook een standaard klachtenmeld-formulier om daarvóór de klachten te melden bij de verhuurder. Dit formulier hebben we ook. Dat gebruiken is niet verplicht:
Men kan ook gewoon een aangetekende brief sturen naar de verhuurder.]


Einde bericht uit blad Huurkrant 2002 over procedure bij onderhoudsproblemen. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Ook bij deze procedure is het handig te weten hoeveel punten de woning heeft. Desnoods moet men dat zelf uitrekenen.
Als de huurverhoging maximaal 2,7 procent is, is de verhuurder niet verplicht daar de puntentelling bij te doen, hoewel het m.i. een kleine moeite is dat standaard mee te sturen bij een huurverhogingsvoorstel.
Probleem is, dat de verhuurders niet verplicht zijn om ook te vertellen wat de maximale prijs per punt is...
Zo weet je dus niet of de huidige huur van je woning thans 60 procent is van het maximum of 85 procent.
Daarmee weet je ook niet wat de maximale huurverhoging is die de verhuurder mag geven bij jouw woning... En als de Huurcommissie na een procedure de huur verlaagt tot bv. 40 procent, dan is de vraag:
Wat was dan die 100 procent waar 40 procent van werd genomen?!
Volgens de Huurkrant kun je die maximaal toegestane huur opvragen bij de woningcorporatie of bij de Huurcommissie. Ik vind dat een slechte zaak:
Dat gegeven had verplicht ook afgedrukt moeten worden op het huurverhogingsvoorstel. Dan kunnen mensen e.e.a. ook zelf beoordelen, nu niet. Maar wellicht is dat ook wel de bedoeling...


secretariaat PEL.