STUDENTENHUISVESTING SLUITPOST IN LEEUWARDEN?


N.a.v. 'Te Gast' verhaal in Leeuwarder Courant d.d. ma. 8/4/2002: "Student mag geen sluitpost meer zijn" van Remco Deelstra en Marco Flisijn; jonge PvdA'ers Leeuwarden.


STUDENTENHUISVESTING SLUITPOST IN LEEUWARDEN?

Op maandag 8/4/2002 stond in de Te Gast rubriek van de Leeuwarder Courant een ingezonden verhaal: "Student mag geen sluitpost meer zijn" waarin o.a. werd gesteld dat het toenemend aantal studenten in de stad nog niet is doorgedrongen tot de politieke realiteit. Dat komt volgens de schrijvers doordat de meeste studenten passant zijn in de stad, waarmee zij bedoelen dat de student maar voor een korte tijd en op beperkte wijze deelneemt aan het leven in Leeuwarden.
Daardoor wordt de student door de overheid snel over het hoofd gezien.

Er wordt o.a. in hun artikel gewezen op het volgende:

"Ten slotte zijn er een aantal ontwikkelingen geweest waar de gemeente geen of weinig vat op heeft. Door de sterk gestegen huizenprijzen zijn er tegenwoordig minder studentenhuizen. Ook de sloop van flats door woningbouwcoöperaties [Dit zijn geen coöperaties maar veelal stichtingen en hun roepnaam is 'woningcorporatie'] hebben een kaalslag aangericht in de faciliteiten voor studentenhuisvesting.
[Als een huisjesmelker geen goedkope pandjes meer kan vinden om uit te ponden via kamerverhuur, houdt dat inderdaad op. Maar of we daar nu rouwig om moeten zijn? Het tweede punt wat zij hier aanstippen is ernstiger:
Het gesloop van flats waar veel studenten woonden door de woningcorporaties.]

Zonder continue investeringen in de (kennis)infrastructuur van de stad zal Leeuwarden snel haar glans als studentenstad verliezen.
Het feit dat er studenten zijn die op dit moment een kamer buiten de stad zoeken is onaanvaardbaar. Snelle en doeltreffende acties zijn wat ons betreft geboden. Vragen die rijzen zijn:
wat is nodig, hoe realiseren we dat en kunnen we de student er zelf bij betrekken?

Al op korte termijn zal de gemeente actie moeten ondernemen. De sloop van nog meer goedkope woningen dient (zover mogelijk) direct gestopt te worden. Geen sloop zonder vervangende (en even goedkope) nieuwbouw. Waar nodig zal de gemeente de bouw van studentenwoningen moeten faciliteren.
[Dat gesloop moet stoppen! Helemaal mee eens. Vervangende nieuwbouw voor dezelfde huurprijs? Totaal onrealistisch en onmogelijk, sinds het Rijk de objectsubsidie op nieuwbouwwoningen afschafte!
JUIST DAAROM IS HET EXTRA NOODZAKELIJK DAT GEMEENTE EN CORPORATIES VERDER MET HUN TENGELS AFBLIJVEN VAN DE GOEDKOPERE WONINGEN EN FLATS!
En de gemeente dan die een soort objectsubsidie gaat stoppen in de bouw van studentenwoningen?
Heel misschien, maar dan op een dusdanig kleine schaal, dat dat geen zoden aan de dijk zet:
Een enkel klein projectje wellicht, meer acht ik niet realistisch. Niet dat dat om ondergetekende niet zou mogen, maar een gemeente die zelf een soort objectsubsidie geeft?? Daar heeft een gemeente gewoon het geld niet voor.
Kortom: Wellicht dat het met gemeentelijke steun lukt om een enkel bestaand oud kantoorpand te verbouwen tot studentenhuisvesting, maar meer ook niet. Na de afschaffing van de objectsubsidie kwam de verbouw van oude schoolgebouwen en kantoorpanden hier een aantal jaren terug tot stilstand.
Het zijn veelal best aardige projecten geworden, maar:
Ze zitten helemaal vol...]

Daarnaast moet het voor huiseigenaren aantrekkelijk worden en blijven studentenhuizen te bezitten.
[Hoe dan? Huisjesmelkers subsidie geven? Toch hopelijk niet de Kamerverordening maar weer afschaffen?!
Het is juist de Kamerverordening die eindelijk eens een aantal m.n. bouwkundige eisen stelde aan kamerpanden, bv. op het gebied van de brandveiligheid.
Het is waar: Vervolgens heeft de eigenaar geen zin om te investeren en gooit vervolgens het kamerpand dicht. Daar zijn recente voorbeelden van bekend.
Daarop blijkt vervolgens dat op het punt van de kenbaarheid van goedgekeurde kamerpanden en op het punt van herhuisvesting van kamerbewoners de gemeente haar oude beloften nimmer nakwam:
Geen openbare lijst voor studenten waarop nagegaan kan worden welke kamerpanden in orde zijn, geen afspraken met corporaties over herhuisvesting van kamerbewoners als een pand gesloten moet worden.
Dat zijn punten die in het belang zijn van studenten.]
Na de studietijd verhuist het merendeel van de studenten naar elders in het land. Wij betreuren dat, omdat juist studenten de economische infrastructuur van de stad kunnen versterken. Dit betekent niet alleen genoeg (starters)banen, maar ook starterswoningen. Ook dit aspect moet de gemeente meenemen in haar beleid."
Einde citaat.


Einde citaat uit Te Gast artikel. Commentaar tussen []

Tenslotte: Hun laatste opmerkingen zijn meer dan waar en ook wat wij al een aantal jaren betogen:
Leeuwarden laat zijn studenten zomaar zonder slag of stoot vertrekken en gaat teveel uit van de gedachte dat ze hier toch maar tijdelijk zijn.
Het is de kunst hen hier vast te houden, niet alleen met laagbetaalde baantjes, maar ook met hoger gekwalificeerd werk:
Per slot heeft men net een opleiding achter de rug.
En als Leeuwarden niet zorgt voor een beter aanbod van studentenkamers in vergelijking met de traditionele studentensteden zoals Amsterdam of Utrecht, dan zal Leeuwarden als studentenstad snel van de kaart verdwijnen.
Het is aan B en W en de Raad om te beslissen of dat het is waar men in feite naar solliciteert met het huidige beleid.


secretariaat P.E.L.