Een kamer gevonden?

KAMERBEWONERS HEBBEN OOK RECHTEN


Uit ons archief:
In augustus 1997 produceerden we een pamflet t.b.v. kamerbewoners. E-mail hadden we toen al wel, maar een website kwam pas twee jaar later. Het pamflet is nog steeds aktueel (helaas). Hieronder volgt de integrale tekst:


Een kamer gevonden?

KAMERBEWONERS HEBBEN OOK RECHTEN

Kamerbewoners hebben:

* Recht op huurbescherming
Dit betekent dat je verhuurder je de huur niet zonder meer kan opzeggen en je uit je kamer kan zetten. In de wet worden een vijftal redenen (opzeggingsgronden) genoemd die een verhuurder kan opvoeren om de huur op te zeggen (bijvoorbeeld als je een huurachterstand hebt van enige maaanden).
Je verhuurder zal dan naar de rechter moeten om van hem toestemming te krijgen om de huur op te kunnen zeggen. Zolang de rechter nog niet heeft beslist over de huuropzegging, blijft de huurovereenkomst bestaan! Voor meer informatie kun je contact opnemen met het PEL.

* Recht op een goed onderhouden kamer
Het zogenaamde groot onderhoud, zoals het herstellen van een lekkend dak, verrotte vloeren, gescheurde muren, het verrichten van buitenschilderwerk van ramen en deuren, het ontstoppen van de hoofdriolering en het onderhouden van gas-, water-, en elektriciteitsleidingen, komt voor rekening van de verhuurder.
Het zogenaamde kleine onderhoud c.q. reparaties, die het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen of onjuist gebruik zijn altijd voor rekening van de huurder. Wanneer je verhuurder weigert de noodzakelijke reparaties uit te voeren, hoef je dit niet te accepteren, je kunt hier iets aan doen! Neem contact op met het PEL en laat je hierover voorlichten!

* Recht op een huur overeenkomstig de daarvoor geldende normen
Je huur moet volgens de wet bestaan uit een gedeelte kale huur (= de prijs voor het enkele gebruik van de gehuurde woonruimte) en een gedeelte voor een servicekostenvoorschot (o.a. gas, water, elektrisch, e.d.).
Betaal je echter één bedrag aan huur zonder dat je weet wat de kale huur is en wat de servicekosten zijn, dan is er sprake van een inclusief huur ook wel all-in huur genoemd. Een dergelijke inclusief huur is volgens de wet verboden.
Om je kale huur prijs te bepalen geldt van rechtswege (= altijd) de tenminste redelijke huurprijs, die je zelf kunt uitrekenen m.b.v. het puntensysteem (dit staat beschreven in het boekje "Op kamers", verkrijgbaar bij het PEL).
Alles wat meer betaald wordt, ziet de wet als een voorschot voor de servicekosten. De hoogte van dat voorschotbedrag kan via de Huurcommissie en de Kantonrechter worden bestreden, waarna het teveel betaalde (dit gaat vaak om grote bedragen) kan worden teruggevorderd.
Heb je een inclusief huur of ben je daar niet helemaal zeker van, bel dan naar het PEL voor advies.

* Recht op een eerlijke afrekening van de servicekosten
Het bedrag dat je elke maand voor servicekosten betaalt is een voorschot op de werkelijke kosten. De verhuurder is verplicht uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het boekjaar van de servicekosten eindigt een overzicht te geven van de werkelijk gemaakte kosten.
Dit betekent dat de wettelijke termijn voor het verstrekken van een overzicht, bijna 24 maanden bedraagt. Dan blijkt of je teveel of te weinig hebt betaald en kan er afgerekend worden.
Als huurder heb je het recht op inzage in de servicekostenadministratie (rekeningen e.d.) van de verhuurder. Twijfel je aan de redelijkheid van de bedragen voor bepaalde servicekostenposten dan kun je de Huurcommissie verzoeken hierover een uitspraak te doen. Ook hier kunnen wij je bij begeleiden.

* Recht op privacy
De verhuurder mag niet zomaar zonder toestemming op je kamer komen. Doet hij dit toch, dan mag je altijd zelf een slot op je kamer aanbrengen. De verhuurder heeft in principe toegang tot de gemeenschappelijke ruimten, maar mag hier geen misbruik van maken.
Als de huurders nemen dat de verhuurder hier wel misbruik van maakt, kunnen ze een tijdstip afspreken waarop de verhuurder langs kan komen, op alle andere momenten moet de verhuurder dan aanbellen. Houdt de verhuurder zich hier niet aan dan kunnen de huurders een nieuw slot op de voordeur zetten (het oude slot moet je wel bewaren). Voor meer informatie kun je terecht bij het PEL.

* Recht op teruggave van de waarborgsom
De waarborgsom is een garantie voor de verhuurder voor het geval waarin blijkt dat de verhuurder schade heeft geleden die door de huurder is veroorzaakt (bijvoorbeeld vernielingen of huurachterstand).
Wanneer de verhuurder ten onrechte weigert aan het eind van de huurovereenkomst de waarborgsom terug te betalen, kun je naar de Huurcommissie om deze terug te vorderen. Zorg daarom altijd dat je een bewijs hebt dat je een waarborgsom betaald hebt (kwitantie, bewijs van ontvangst)! Voor meer informatie kun je uiteraard bij ons terecht.

* Echter:
* De werkelijke situatie van kamerbewoners is vaak
minder rooskleurig.
* De huren zijn vaak veel te hoog.
* Er is sprake van achterstallig onderhoud.
* De huur wordt zonder geldige reden opgezegd.
* De waarborgsom wordt niet terugbetaald.

Het is voor de kamerbewoners zelf niet makkelijk hier iets aan te doen, omdat de verhuurder zich in een machtspositie manoeuvreert en de kamerbewoner niet voldoende van zijn/haar rechten op de hoogte is.

WAT DOET HET PEL?
Het PEL houdt zich o.a. bezig met het ondersteunen van kamerbewoners in Leeuwarden, deze ondersteuning bestaat uit het geven van gratis juridisch advies over allerlei huurzaken zoals:
* huurverhoging
* servicekosten
* achterstallig onderhoud
* bemiddelingskosten
* waarborgsom

We kunnen de kamerbewoner in zijn/haar contacten met de verhuurder ondersteunen en begeleideen in eventuele procedures, zonodig met onze vaste advocaat.

Bel snel PEL voor al uw kamerproblemen!