DE REKENSOM VAN DE SLOOP


Ingezonden stuk van voorzitter Socialistische Partij Afdeling Leeuwarden, Hannie Palmen-Lehmann
d.d. 6/3/2002.


Onderstaand ingezonden artikel over de sloop in Lekkumerend/Vrijheidswijk werd niet geplaatst door de Leeuwarder Courant. Die plaatsen liever voornamelijk stukken van de PvdA...
Hieronder het verhaal dat niet in de krant mocht:

DE REKENSOM VAN DE SLOOP

De sloopkogel in de Leeuwarder 'herstructureringswijken' krijgt geen rust. Nadat de aangekondigde sloopplannen eind 1999 konden rekenen op warme steun van nagenoeg de gehele gemeenteraad, moeten gezinnen met een minimuminkomen nu de rekening betalen: massale sloop van goedkope huurhuizen, herbouw van dure koopwoningen. Volgens toenmalig verantwoordelijk CDA-wethouder Bilker en met hem de collegepartijen was er in het geheel geen sprake van 'wijken voor rijken', zoals de SP vaak verkondigt. Een simpele rekensom voor de Vrijheidswijk toont echter aan dat dat wel degelijk het geval is.

Beter Wonen Leeuwarden (BWL) sloopt 230 woningen in de Vrijheidswijk, Nieuw Wonen Friesland (NWF) 454. In totaal gaan 684 huurwoningen tegen de vlakte.
Het betreft hier goedkope huurwoningen en daarom uitermate geschikt voor mensen met een lager inkomen, die vaak aangewezen zijn op huursubsidie. Er wordt ook teruggebouwd door de woningbouwcorporaties - overigens al jaren niet meer verenigingen die in de eerste plaats sociale woningbouw beogen, maar bedrijven die winst moeten maken.
NWF bouwt 270 tot 300 woningen terug in de wijk, bij BWL variëren de cijfers tussen de 20 en 230 - afhankelijk van een vijftal opties -, maar laten we eens uitgaan van 230 woningen. In het meest gunstigste geval komen dan in de Vrijheidswijk 530 woningen terug.
Daarmee is een nettoverlies van 154 woningen na de realisatie van de volledige sloop en herbouw gecreëerd.
Maar er is meer aan de hand: Want zowel BWL als NWF gaan voor de gesloopte huurwoningen vooral dure koopwoningen terugbouwen. Uitgaande van het maximum terug te bouwen aantal van 230 woningen ligt bij BWL de verhouding van nieuwbouw van koopwoningen/huurwoningen in het gunstigste geval op 60-40%, maakt 138 koop en 92 huur. In het ongunstigste geval ligt de verhouding op 70-30%, dus 161 koop en 69 huur.
NWF gaat 140 koopwoningen in de prijsklasse EUR 145.000,-- tot 250.000 ,-- terugbouwen en 60 appartementen van EUR 205.000,-- tot EUR 340.000,--.
Er blijven bij NWF dus slechts 70 tot 100 huurwoningen over. Zetten we al deze cijfers tegen elkaar af, dan leert een eenvoudige rekensom dat de corporaties samen minimaal 139 en maximaal 192 huurwoningen terugbouwen.

Eerder stelden we al dat er 684 huurwoningen tegen de vlakte gaan.
Met andere woorden: als de gemeenteraad akkoord gaat met de sloopplannen, betekent dit een netto-onttrekking van tussen de 492 en 545 woningen aan de goedkope woningvoorraad.
Hoezo, niet wijken voor rijken?!
BWL heeft de garantie gegeven dat iedereen die terug wil keren in de wijk, dat ook kan. Maar bovenstaande rekensom laat zien dat dit alleen mogelijk is wanneer hier maximaal 92 huurders aanspraak op maken.
De overige 138 huurders kunnen niet terug.
De NWF doet een dergelijke belofte niet. We tellen dan de 454 huurders van NWF bij die van BWL op en komen op een totaal van 592 huurders, die niet terug kunnen keren.

Met deze uitkomst is een enorm probleem gecreëerd voor bijna 600 huurders in de Vrijheidswijk, want de beschikbare huurwoningvoorraad in Leeuwarden is vandaag de dag relatief gezien uitermate laag. De politiek en de woningbouwverenigingen erkennen dit, maar maken zich daarentegen niet veel zorgen.
Zij vinden dat hun beleid hiermee voldoende rekening houdt en verwachten dat het probleem mettertijd oplost.
Ik deel die mening niet. Want om straks het probleem op te lossen had er al veel eerder geïnvesteerd moeten worden in sociale woningbouw en dat is nou precies waar het 'm de laatste jaren aan schort. Nu al moeten nieuwkomers en de zogenaamde 'doorstromers' lang wachten op een woning.
Kijk maar naar de reacties in de Woonwijzer: aantallen van vijftig of meer op een 'doorsnee' woning zijn eerder regel dan uitzondering. Dat zegt ons dat er véél meer vraag dan aanbod is. En mensen die al ingeschreven staan worden straks 'naar achteren gedrukt' ten gunste van de 'gedwongen verhuizers'.
De SP heeft de afgelopen vier jaar in de raad telkens een zeer kritische houding aangenomen bij de sloopcijfers en alternatieven aangedragen.
Grootschalig onderhoud, intensief sociaal beheer, het aanpassen van de huidige woningvoorraad aan de vraag van deze tijd door beperkte sloop (omvormen tot seniorenwoningen of het maken van twee-onder-een-kap bijvoorbeeld): ze werden niet eens in overweging genomen.

De sloop van goedkope huurwoningen blijft al met al een eenvoudige rekensom:
letterlijk, zoals die voor de Vrijheidswijk. Maar ook politiek kunnen we nu de rekening opmaken:
beleidsmakers zijn domweg niet geïnteresseerd in mensen die door sloop hun goedkope huurwoning kwijtraken en maar moeten afwachten of ze zo'n vergelijkbare woning in Leeuwarden kunnen krijgen.
Slechts een ding telt: geld. En dat zit nu eenmaal niet bij de armere huishoudens.
Daarom zegt de SP: Stop met slopen. En wel direct!