PATRIMONIUM-VERHAAL ONTZENUWT:
NADERE VOORWAARDEN BIJ VERKOOP VERLAGEN MARKTPRIJS WEL DEGELIJK.


Ingezonden stuk van een bewoner van het Rode Dorp


Hoi,
Tot nu toe beweerde Patrimonium steeds dat al hun constructies geen invloed op de marktprijs hebben.

Vandaag kwam ik in het boek 'Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen' geschreven door Prof. dr. L.G.M. Stevens het volgende tegen:

Over de grondslag voor de waarde in het economisch verkeer:
'Deze (waarde) moet worden vastgesteld op de waarde die de onroerende zaak zou hebben, als de volle eigendom zou kunnen worden overgedragen.
Daarbij moet ervan worden uitgegaan dat de verkrijger de zaak in de staat waarin het zich bevindt onmiddellijk en in volle omvang in feitelijk gebruik kan nemen. Als waarde geldt dus de waarde in onbewoonde staat, vrij opleverbaar dus.
Bij de waardering dient rekening te worden gehouden met de waardedrukkende invloed van objectieve aan het object verbonden omstandigheden. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van een antispeculatiebeding in de vorm van een kettingbeding. Een dergelijk beding houdt in dat de bepalingen die met de eerste koper zijn overeengekomen ook voor eventuele volgende kopers gelden. Verder zijn van invloed erfdienstbaarheden en gemeentelijke bestemmingsplannen.'
Einde citaat.

Trek je dit door naar de door Patrimonium gewenste constructie, dan zal ook splitsing in appartementsrechten een waardedrukkend effect hebben.
Ook dit zijn objectieve aan het object verbonden omstandigheden.
Dit geldt ook voor de zelfbewoningsclausule, de terugkoopverplichting etc.


Bewoner Rode Dorp