Inspraakreactie van Bewonersvereniging Rode Dorp bij de vergadering van de commissie stadsontwikkeling, 30-5-2000.


Aan de commissie stadsontwikkeling van de gemeenteraad van Leeuwarden

Betreft: inspraakreactie wijkplan Achter de Hoven/Vegelin

Leeuwarden, 30-5-00

Geachte leden van de commissie stadsontwikkeling,

Vandaag is in uw commissie het Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin aan de orde.
Omdat in dit Wijkplan ook enkele passages over de voorgenomen verkoop van het Rode Dorp staan, willen wij hier op een paar aspecten van het Wijkplan ingaan. Overigens zijn deze punten ook al genoemd in de 'open brief' u op 26-5-00 van de Bewonersvereniging ontving.

Ongeveer een jaar geleden zijn de gesprekken tussen woningstichting Patrimonium (eigenaar van het Rode Dorp) en Bewonersvereniging Rode Dorp (toen nog 'in oprichting') begonnen. Er wordt gemiddeld zo eens per kwartaal gezamenlijk vergaderd.
Meteen vanaf het begin leken er twee doelstellingen te bestaan die door beide partijen onderschreven werden: het karakter van het Rode Dorp moet gehandhaafd blijven, koop moet mogelijk zijn voor de zittende huurders.
Veel verder dan dat zijn we eigenlijk nooit met elkaar gekomen. Patrimonium heeft nog wel van haar goede wil blijk gegeven door een tegemoetkoming in de verenigingskosten te geven, maar verder lijkt er geen intentie te zijn om het verkooptraject daadwerkelijk gezamenlijk tot een goed einde te brengen.

Om van dit laatste punt een voorbeeld te geven: vanuit de Bewonersvereniging is herhaaldelijk aangedrongen op het houden van een gezamenlijk bouwkundig onderzoek. Ons idee hierbij was dat wanneer je gezamenlijk een onderzoeksopdracht opstelt en gezamenlijk bepaalt welk bouwkundig bureau je hiervoor inschakelt, de uitkomsten van zo'n onderzoek voor beide partijen aanvaardbaar zouden moeten kunnen zijn.
Voor Patrimonium kwam zo'n gezamenlijk onderzoek absoluut 'nicht im frage', zo bleek. Men ging het zelf, met de eigen technische dienst, doen.
Uiteindelijk bleek dat het voor de eigen technische dienst toch een beetje teveel werk was, en werd Bouwbedrijf Friesland (BBF) ingeschakeld. Dit alles buiten de Bewonersvereniging om. Overigens is BBF nog steeds niet begonnen met het onderzoek.
Doordat er dus een onderzoek gehouden wordt dat geheel door Patrimonium bepaald wordt, zijn wij als Bewonersvereniging eigenlijk wel gedwongen om ook een onderzoek te laten doen. Echter, hiervoor hebben wij geen geld, en het zal geen verbazing wekken dat Patrimonium het niet voor ons wil betalen.
Er wordt immers al een 'onafhankelijk' onderzoek gehouden...

Het Wijkplan
In het Wijkplan staan een aantal zaken die voor het Rode Dorp van belang zijn:

Inmiddels hebben wij vernomen dat de woningen in het Rode Dorp voor gemiddeld ¦20.000,- op de balans staan. Tel daar de ¦45.000,- uit de tabel in het Wijkplan bij op en je hebt de 'kostprijs': ¦65.000,-
Uitgaande van de verkoopprijs (gemiddeld ¦100.000,-) uit de tabel in het Wijkplan zou Patrimonium dus een winst van gemiddeld ¦35.000,- per woning maken.
Dat is Patrimonium echter nog niet genoeg, men gaat uit van de marktwaarde.
De marktwaarde van de woningen in het Rode Dorp is naar verwachting gemiddeld zo'n ¦120.000,- (daar komt dan voor de kopers nog 10 à 12% kosten koper bij). Met andere woorden Patrimonium gaat voor een winst van gemiddeld ¦55.000,- per woning.
Het Rode Dorp als geldmachine...
Wanneer dit allemaal doorgaat, is het sociale gezicht van de woningstichting Patrimonium verborgen achter een wel heel dik masker van hebzucht!

Het zal u duidelijk zijn dat het ons inziens niet goed gaat met het verkooptraject Rode Dorp. We willen u dan ook vragen het verdere verloop hiervan kritisch te volgen en in te grijpen waar dat nodig en mogelijk is.
Het kan toch niet zo zijn dat het Rode Dorp onder het mom van 'verkoop primair aan zittende huurders' ordinair uitgepond gaat worden?
Ook u draagt hierin verantwoordelijkheid.

Hoogachtend,

namens Bewonersvereniging Rode Dorp,

R. Kelder
secretaris