Verhuisgeld en huurbescherming huurders Vegelinbuurt op de tocht: Patrimonium 'sommeert' huurders saneringscontract te tekenen!


"VERHUISGELD VEGELIN WEKT ZORGEN IN BUURT"

(Uit de Leeuwarder Courant van do. 21/2/2002) plus enige vragen en antwoorden over m.n. 'Koop breekt geen huur' ed.

Zoals bekend wordt het grootste deel van de Vegelinbuurt helaas gesloopt. In de wijk wonen zowel eigenaar-bewoners als huurders. De huurders huren van particuliere woningeigenaren. De gemeente is bezig de huizen op te kopen om de buurt te kunnen slopen.
Als een verhuurde woning van een particulier is gekocht, gaat woningcorporatie Patrimonium optreden als tijdelijk beheerder. De huizen van eigenaar-bewoners worden tijdelijk verhuurd aan nieuwe huurders.
Dat zo'n huurder in het laatste geval een saneringscontract krijgt en geen recht heeft op verhuis- en herinrichtingskosten als het huis wordt gesloopt, is nog te volgen.

Het volgende echter niet:

Aan de zittende huurders waarvan de eigenaar de woning inmiddels had verkocht aan de gemeente, stuurde Patrimonium, die optreedt als beheerder, een brief met daarbij een tijdelijk huurcontract, cq. saneringscontract, waarbij men 'mocht' huren tot uiterlijk 1 oktober a.s. Volgens onze informatie stond in de brief een soort dreigement, in die zin, dat de huurder werd "gesommeerd" om het tijdelijke saneringscontract te tekenen....
Tevens stond in het contract dat de regeling voor een verhuisvergoeding niet van toepassing was.
Sinds de corporaties na de grote 'bruteringsoperatie' in feite ook 'geprivatiseerd' zijn, zijn ze alleen maar onbeschofter, arroganter en kwaadaardiger geworden.
Het beste antwoord op hun brief is de opgestoken middelvinger.
Over hoe het nu juridisch precies zit: Daarover meer na het volgende bericht uit de Leeuwarder Courant van do. 21/2/2002:

VERHUISGELD VEGELIN WEKT ZORGEN IN BUURT

LEEUWARDEN - In de Leeuwarder Vegelinbuurt is onrust ontstaan over de vergoeding voor verhuiskosten wanneer de woningen straks worden gesloopt. De gemeente koopt alle huizen op en laat ze vervolgens verhuren door corporatie Patrimonium. Hierbij lijkt het of zittende huurders hun recht op een verhuisvergoeding verspelen.
Volgens de gemeente is bezorgdheid echter onnodig. Zittende bewoners krijgen hun geld, zoals beloofd.
[Dat geld zou dan niet wegkomen bij de corporaties, maar bij de gemeente. Nu is dat wel allemaal mooi besloten, maar nu Patrimonium met dit soort rotgeintjes begint, vraag ik me af of dit niet een een-tweetje is met de gemeente. Samen werken we de huurders er uiterlijk 1 oktober a.s. wel uit en het zou me niks verwonderen als alle gemeentelijke beloften tegen die tijd over verhuiskostenvergoeding dan gewoon zijn 'vergeten'...
Per definitie is de overheid tegenwoordig een onbetrouwbare partner.]

Een groot deel van de Vegelinbuurt en omliggende straten wordt in de komende jaren gesloopt. De huizen, die allemaal particulier eigendom zijn, worden door de gemeente opgekocht of eventueel onteigend. Patrimonium verhuurt ze vervolgens en de bewoners moeten een nieuw tijdelijk huurcontract tekenen, dat tot 1 oktober geldig is.
[Toen de eigenaar het huis verkocht aan de gemeente werd de bestaande huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Door het nieuwe contact te tekenen verspeelt de huurder zijn recht op huurbescherming omdat hij dan akkoord gaat met huurbeëindiging per 1 oktober a.s. Nooit tekenen dus!]

"De regeling voor een verhuiskostenvergoeding is niet van toepassing", zo staat in het contract.
Een van de buurtbewoners maakte zich hier gisteren woest over en weigerde te tekenen.
[En terecht! Zie bovenstaande opmerkingen. Patrimonium kan 'sommeren' tot ze scheel zien:
Allereerst is n.b. Patrimonium niet eens de eigenaar, dus allereerst:
Wie zijn eigenlijk de contractspartijen? Ten tweede: De gemeente heeft door haar koop tevens te maken met het oude huurcontract tussen de v.m. eigenaar en de huurder en dus de voor haar optredende beheerder Patrimonium ook!]

"Maar de bewoners krijgen die vergoeding wel van de gemeente", zegt Jan Michorius van het projectbureau.
[Eerst zien, dan geloven: Teken je met je stomme kop, omdat je je laat intimideren, het nieuwe saneringscontract, dan ben je strikt formeel genomen een 'nieuwe' huurder, nl. huurder vanaf een dag dat de gemeente al eigenaar was. En omdat de overeenkomst m.i. alleen betrekking kan hebben op de contractspartijen eigenaar en huurder, slaat de bepaling formeel wel degelijk OOK op de verhuiskostenvergoeding van de gemeente...
M.a.w.: Je hebt je dan vrijwillig akkoord verklaard met het niet betalen van verhuiskostenvergoeding... Lekker makkelijk voor de gemeente...
Er was weliswaar een raadsbesluit over verhuiskostenvergoeding door de gemeente te betalen aan de huurders, maar als een huurder zo stom is daar vrijwillig afstand van te doen, dan is dat zijn vrijheid toch?...]

Mensen die een gehele woning huren, hebben recht op ruim EUR3857 [f8500,-] wanneer ze gedwongen moeten verhuizen.
[Uit dit bedrag blijkt dat de gemeente zich niet heeft gehouden aan een eerdere toezegging van wethouder Bilker in de Commissie Stadsontwikkeling, dat de gemeentelijke tegemoetkoming naar analogie van de V en H regeling van de corporaties zelf, óók tot f8750 zou worden opgetrokken. Bovendien is het zo, dat je je rechten niet moet gaan verspelen door een contract te tekenen waarin staat dat je akkoord bent - en dat BEN je, want je tekent immers - met het afstand doen van je recht op verhuiskostenvergoeding.]
Patrimonium zoekt een nieuwe woning voor hen."We hadden dit misschien beter moeten uitleggen. Ik kan me de verwarring voorstellen", erkent hij.
[Patrimonium zal vast een nieuwe woning zoeken en dat wordt dan gewoon een variant op het scenario Jan Evenhuisstraat en Mariniersespel:
Een deadline in de vorm van een oprotdatum en zo de mensen pushen alles te nemen wat ze maar voor rotzooi aanbieden...
Want omdat de goedkopere huizen momenteel erg schaars zijn, is er weinig aan te bieden.
Kortom: Een aanbod in de vorm van 'passende' woonruimte? Geloof ik op voorhand niks van.]

De gemeente heeft op dit moment ongeveer 80 van de 160 afbraakwoningen opgekocht. Op één na zijn alle grote huisjesmelkers uitgekocht. Komend najaar moet het overgrote deel van de wijk in handen van de gemeente zijn.

Mogelijk wordt hier en daar dan al een straat gesloopt. Over een jaar is alle bebouwing verdwenen en wordt de grond bouwrijp gemaakt. Nog een jaar later kan een groot deel van de nieuwe huizen worden opgeleverd.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

ENIGE VRAGEN EN ANTWOORDEN:

1. Is er sprake van huurbescherming bij verkoop van de woning?

Antwoord: De verhuurder kan niet de huur beëindigen omdat hij de woning wil verkopen. Als hij het huis verkoopt, draagt hij de bestaande huurovereenkomst ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN over aan de nieuwe eigenaar.
Die bescherming geldt zelfs als in het huurcontract staat dat de huurder akkoord gaat met beČindiging van de huur als de verhuurder verkoopt. Dergelijke bepalingen in een huurcontract zijn ongeldig.

2. Wat houdt een tijdelijke huurovereenkomst voor gemeentelijke sloopwoningen in?

Antwoord: Er bestaat een aparte regeling voor sloopwoningen die eigendom zijn van de gemeente. De gemeente mag gebouwen die bestemd zijn voor sloop, tijdelijk verhuren. De meeste bepalingen van het huurrecht gelden in deze situatie niet. Als de sloop echter niet doorgaat, vervalt de tijdelijkheid van de huurovereenkomst. De huurder kan zich dan beroepen op huurbescherming.

N.B.: Vermoedelijk gaat het er om dat in feite de gemeente nu probeert (de gemeente is de eigenaar en niet Patrimonium; die is maar beheerder!) de huurders in een vrij rechteloze positie te brengen. Niet in trappen dus!

3. Wat is dringend eigen gebruik?

Antwoord: Dringend eigen gebruik wil zeggen dat de verhuurder de woning dringend zelf nodig heeft. Bijvoorbeeld om er zelf in te gaan wonen, om er een ander in te laten wonen, om de woning te SLOPEN, te renoveren of om de woning te gebruiken voor bedrijfsdoeleinden.

4. Kan een nieuwe eigenaar de huur opzeggen op grond van dringend eigen gebruik?
[Wat dus ook SLOOP kan inhouden!]

Antwoord: Een nieuwe eigenaar kan de huur niet opzeggen gedurende de eerste drie jaar nadat hij de huurder heeft laten weten dat hij de nieuwe eigenaar is. Daarna kan het wel en dan gelden de regels... enz.

Vraag/antwoord 3 en 4 geven aan waarom er zo gepusht en gedreigd wordt om toch vooral maar dat saneringscontract te tekenen: Teken je niet, dan vervalt VOOR DE EERSTE DRIE JAAR de huuropzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik', bv. voor SLOOP!

5. Wat is een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst?

Antwoord: Een nieuwe huurovereenkomst kan nodig zijn vanwege de herziening van verouderde bepalingen, het schriftelijk vastleggen van mondelinge afspraken of verandering in wat gehuurd wordt vanwege een renovatie. De wet bepaalt dat de voorgestelde verandering niet mag gaan over een wijziging van de huurprijs. enz.

Bron vragen en antwoorden: Boekje '160 vragen en antwoorden' over huurrecht van de Nederlandse Woonbond.

Of Patrimonium, met haar 'sommatie' om maar even te tekenen, een redelijk aanbod doet tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, is maar zeer de vraag, vooral omdat je afstand doet van je recht op verhuis- en herinrichtingskosten en van je recht op een onbepaalde huurperiode. In het nieuwe contract eindigt de huur immers op 1 oktober a.s.
Mijn advies aan de huurders zou zijn:
TEKEN NIKS EN NEEM KONTAKT OP MET EEN ADVOCAAT, HET BUREAU VOOR RECHTSHULP (vraag bv. naar Mr. A.Z. Van Braam) of met het P.E.L. (058-2671636)
Wordt Patrimonium of de gemeente erg vervelend, dan schakelen wij uiteraard ook onze 'vaste' advocaat in; Mr. E. Tj. Van Dalen te Groningen.