TEKST UITDEELPAMFLET WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING TE LEKKUMEREND:
"Hollen de woningcorporaties voor hun faillissement uit?"


Uitgedeeld door W.V.V. op informatie- en inspraakavond in de 'Open Hof' d.d. 12/2/2002 van gemeente/NWF/BWL over met name de sloop- en nieuwbouwplannen in Lekkumerend/Vrijheidswijk.


HOLLEN DE WONINGBOUWCORPORATIES VOOR HUN FAILLISSEMENT UIT?

Achter op de Leeuwarder Courant stond een pagina grote advertentie waarmee onze verwachtingen werden bevestigd. BWL is een projectontwikkelaar geworden. Wat ook blijkt uit de plannen die Nieuw Wonen heeft gepubliceerd voor het Mariniersespel en omgeving.

Met het verhuren van huizen valt namenlijk geen droog brood te verdienen.
Zo werd ons al in 1996/97 verteld op een reeks van 4 lezingen die de heren Heessen en Derks hielden, in hun eigen kantoren van de Woningbouwvereniging Smallingerland, waar wij als plaatselijke vertegenwoordigers van de politiek waren uitgenodigd. Geen slechte bron dus.

Er is ons toen ook voorspeld in welke volgorde de corporaties failliet zouden gaan, eerst de armen, dan de kleinen en vervolgens ook de groten, dit in een periode tussen 2003 en 2011.

En, die als eerste genoemd werd stond onder de advertentie van de Corporatie Holding Friesland, waarin ook BWL zit, die onlangs met de Thomashof in Workum adverteerde. Zo begrijpen we het gedrag van de vroegere volkshuisvesters beter.
Huren zit namelijk in de onderste regionen van de markt, het is beter te verkopen. Zo is een groot aantal huurhuizen verkocht aan zittende huurders en aan nieuwkomers.
De Corporaties hebben zogezegd hun tafelzilver en hun beddegoed verkocht om in de opkamer kantoor te blijven houden. Je kunt ook slopen, daar is een premie voor. En wat je er nieuw bouwt, dat verkoop je en met de winst......
Ja, áls er winst komt.

Het lijkt op de spoorwegen, verzelfstandigd: en het publiek de dupe.
Net als bij het gas, de kabel en het elektrisch; telkens weer moet de burger voor de stommiteiten van de politici opdraaien. Verhuurders die projectontwikkelaar worden, zien hun vaste bezit als winstmaker en de huurders zijn ballast.
Waar blijven de cijfers van de Corporaties? Of zal over zoveel tijd blijken dat hier het kapitaal, dat ze overgenomen hebben en de bruidsschat, die ze bij de brutalisering (pardon, brutering) hebben meegekregen, is weggesluisd naar de projektontwikkeling? Waar de investeringen niets meer opleveren omdat de handel in huizen is ingezakt.
Willen de corporaties de nieuwe Enron worden? Het publiek, de gemeente en de politiek hebben recht op de cijfers voor er maar tot iets besloten wordt.

Het is bepaald geen kwestie van welzijn of welvaart wanneer er vier procent van de corporatie-huurwoningen op de slooplijst staan, Vegelin, Mariniers- en nu Pilotenespel, terwijl men onder de een procent zit met de leegstand.
Dat zou het bestuur van de stad moeten begrijpen, maar op een enkele vrouw (of 2) na zijn ze geen van allen "vent" genoeg om zich op de hoogte te stellen van cijfers en feiten. En dan maar klagen dat er steeds minder kiezers opkomen, geen wonder, een kiezer wil iets voor zijn trouw terug zien.

Waarom die sloop die de hele samenleving ontregelt ? Dat heeft te maken met de financiële zaken, waarin de volkswoningbouw, de sluitpost is. Nee erger:
er wordt namelijk niet meer gebouwd voor de huursector, terwijl er in Leeuwarden acuut 700 (v.m) woningwet woningen, nodig zijn.
Volgens de Werkgroep voor Volkshuisvesting hollen de corporaties met deze investeringen voor hun eigen ondergang uit. Daarom moet alles koste wat kost nu, gebeuren. Maar nog, als er niets verkocht wordt, is het eind des te sneller nabij. Het is een slechte zaak geweest om de controle en het beheer zonder enige afspraak en verantwoording aan de verhuurders over te laten.

Een van de nog zittende bewoners van het Mariniersespel schreef een brief aan de Wethouder.
En wat kreeg hij te horen: dat de wethouder "in dezen geen partij was! " Me dunkt!

WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING.

RICHARD.
p/a ROBINSONSTRAAT 139 8923 AN.
tel. 267 25 13
JAN.