WONINGCORPORATIE NIEUW WONEN FRIESLAND STUURDE OPROTBRIEF NAAR HUURDERS LAAGBOUW MARINIERSESPEL


Inclusief bericht uit Leeuwarder Courant van wo. 6/2/2002: "Remkes wil minder bouw in oude wijken".

EIGEN BERICHT

WONINGCORPORATIE NIEUW WONEN FRIESLAND STUURDE OPROTBRIEF NAAR HUURDERS LAAGBOUW MARINIERSESPEL

LEEUWARDEN 10/2/2002 In een brief d.d. 30/1/2002 heeft woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland een oprotbrief gestuurd naar de huurders van de laagbouw in de Mariniersespel en de Krijn van den Helmstraat die nog geen vervangende woonruimte hebben aanvaard, cq. gekregen. Het zou gaan om 47 huishoudens. Een op 8/2 j.l. gehouden telling van het aantal nog bewoonde huizen in deze buurt, waarvan NWF vindt dat deze gesloopt moet worden, leverde echter nog 62 bewoonde woningen op. Het zou kunnen dat daar dan 15 huishoudens bij zitten die al wel vervangende huisvesting hebben, maar nog moeten verhuizen. In totaal gaat het om 141 huishoudens in dit gebied.

Onlangs ontvingen 47 huishoudens aldaar de volgende brief van Nieuw Wonen Friesland:

Leeuwarden,30 januari 2002

Onderwerp: huuropzegging woning (volgt adres woning)
Kenmerk : W/2002/RKr

Geachte (volgt naam huurder/-ster)

Nieuw Wonen Friesland verhuurt aan u de woning (volgt adres woning) te Leeuwarden. Uw woning maakt deel uit van het complex 146 laagbouwwoningen Mariniersespel e.o..

Dit complex ligt in het zuidwestelijk deel van de Vrijheidswijk. Deze wijk wordt, in het kader van de stedelijke vernieuwing, grondig aangepakt. Nieuw Wonen Friesland is, als eigenaresse van een groot aantal woningen in dit gebied, voornemens om dit gedeelte van de wijk opnieuw in te richten waardoor een aantrekkelijker woonklimaat ontstaat. In dit kader zijn inmiddels twee flatgebouwen, aan de Jan Evenhuisstraat en de Gebroeders Wierdastraat, gesloopt.

COMMENTAAR secr. PEL: Vastgesteld moet worden, dat er wordt gesloopt ten behoeve van de rijken, omdat de nieuwbouwplannen uitgaan van peperdure koopwoningen, alsof je die als daar werkelijk behoefte aan is, niet in het weiland zou kunnen bouwen. De plannen leiden tot een geïsoleerd 'duurte-eiland' en echt niet tot een 'mix' qua arm en rijk van de bevolking in de wijk. Opvallend in dit kader was een berichtje in de Leeuwarder Courant van wo. 6/2/2002:

REMKES WIL MINDER BOUW IN OUDE WIJKEN

DEN HAAG (GPD) - Gemeenten kunnen in stadsvernieuwingswijken huizen samenvoegen en opknappen in plaats van alles te slopen en er nieuwbouw te plegen. Dan zijn de komende acht jaar honderdduizend nieuwbouwwoningen minder nodig om stadsbewoners te herhuisvesten, meent staatssecretaris Johan Remkes (Volkshuisvesting).

Dus ook Remkes zelf vindt het gesloop in bestaande wijken langzamerhand te ver gaan. Uiteraard zit hij met zijn probleem dat de productie van dure nieuwbouwwoningen in het weiland achter loopt op de verwachtingen, hoewel nu de tekenen er op wijzen dat de vraag daarnaar ook terugloopt. Zijn denkfout is echter wel, dat hij er van uitgaat dat nieuwbouwwoningen kunnen dienen om 'stadsbewoners te herhuisvesten'.
Nu ja, rijke stadsbewoners wel, maar die heeft Leeuwarden maar in beperkte mate. M.i. zijn die langzamerhand hier zowat allemaal al geherhuisvest in Zuiderburen en zitten dus voor vele jaren 'op hun plaats'.
Armere stadsbewoners in bv. de Mariniersespel kun je niet op die manier herhuisvesten. Echter: Wel op de manier zoals hij nu lijkt voor te staan:
Bestaande woningen bv. samenvoegen en opknappen. M.a.w.: Een goed renovatieplan maken! De huizen aan de Mariniersespel zijn nog niet extreem oud en eigenlijk te jong en nog te goed om maar te slopen. Uiteraard heeft de woningcorporatie er weer eens niet al te veel aan gedaan qua onderhoud.

Vervolg brief van NWF:

De sloop van het complex laagbouwwoningen, waarvan uw woning deel uitmaakt, is één van de volgende acties om tot de genoemde herontwikkeling van het gebied te komen. Deze woningen hebben al jaren te kampen met een teruglopende interesse van woningzoekenden.

COMMENTAAR secr. PEL: De laatste jaren neemt de vraag, afgemeten naar het aantal ingestuurde bonnen in het systeem van de Centrale Registratie Woningzoekenden echter toe, ondanks dat met name de woonomgeving te wensen overlaat.

Vervolg brief van NWF:

Naast een onaantrekkelijk woonmilieu laat de kwaliteit van de woningen te wensen over. De woonoppervlakte voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Aangezien de bestaande kwaliteit niet aansluit op de woonwensen en het behoeftenpatroon van de woonconsument, hebben de woningen onvoldoende toekomstwaarde.

COMMENTAAR secr. PEL: Dat 'woonmilieu' is vooral het gevolg van de verwaarlozing door de gemeente. Al jarenlang wordt vanuit de diverse buurten gevraagd om een strakker beheer daarvan. Elke wijk, zo ook de Mariniersespel, kent nu eenmaal altijd een aantal a-so figuren die meer rotzooi weten te maken op straat dan 10 andere huishoudens. Een huishouden kan het zo verpesten voor een heel pleintje daar.
Maar NWF keert de zaak om en kiest voor de weg van de minste weerstand:
Sloop en uiteraard met als onvermijdelijk gevolg:
Probleemverplaatsing naar een volgende wijk. De gemeente doet precies hetzelfde want zij staat achter de sloopplannen.
Het heet dat de 'kwaliteit' van de woningen te wensen overlaat. Zoals gebruikelijk, wordt dit niet concreet benoemd. Voorzover dit achterstallig onderhoud betreft heeft NWF het dan zelf de afgelopen jaren laten afweten als verhuurder.
En voor de rest: De huurders werd niks gevraagd! Wat vinden zij daarvan? Wat willen zij?
Kennelijk niet belangrijk: Zij moeten maar oprotten. Als huurders zouden vinden dat de woningen te klein zijn, zou men bv. kunnen denken aan aanbouw van een serre, een kap op de woning ed. Verder zou men kunnen denken aan een woontechnische renovatie, bv. nieuwe keuken, nieuwe douche, Iso-glas, energiebesparende maatregelen, CV enz. En voor het uiterlijk doet een gevelrenovatie plus een kleurenplan qua schilderwerk ook vaak wonderen.
NWF beweert dat de woonoppervlak ook niet voldoet aan de eisen van deze tijd. Wat zijn die eisen dan? Dat zijn veelal zelfbedachte eisen van gemeente en corporatie voor gezinnen, zonder te kijken naar de grootte van de huishoudens die er wonen. Wat voor een gezin krap is, is voor twee mensen vaak niet te klein. Een bekend voorbeeld op dit gebied zijn bv. de wat oudere portiekflats, laten we zeggen de Valeriusstraat, Corellistraat ed. in het 'oude Westen' van de stad. Ooit in de 50-er jaren voor gezinnen gebouwd, in de 70-er jaren door hen verlaten, maar nog steeds goed bruikbaar voor 1 of 2 volwassenen. Maar het is weer NWF die op de stoel kruipt van 'de woonconsument' en voor hem of haar bepaalt dat de kwaliteit niet aansluit op de woonwensen en het behoeftenpatroon van de woonconsument, waarop vervolgens de onvermijdelijke modewoorden 'onvoldoende toekomstwaarde' vallen. Maar vervolgens komt de aap uit de mouw bij dit winstbeluste woonbedrijf:

Vervolg brief van NWF:

Het complex woningen is op een gunstige locatie gelegen, in de nabijheid van water. Het aldus na sloop vrijgekomen gebied leent zich uitstekend voor de realisatie van de herstructureringsplannen van de gemeente Leeuwarden en Nieuw Wonen Friesland.

COMMENTAAR secr. PEL:

Die gunstige locatie geldt dan ook voor de huidige woningen. Een prima uitgangspunt dus voor een opknapbeurt, zou je dan zeggen.
Maar nee, stel je voor: Voor DAT soort mensen? Voor het 'plebs', voor de gewone man of vrouw? Nee, natuurlijk niet:
Dat soort plaatsen zijn bestemd voor mensen met poen. Zo slaan we twee vliegen in 1 klap:
We zijn van de bewoners af en we gaan winst maken; 'winst die weinig kost', zoals projectleider Eikelenboom van de gemeente gezegd zou hebben op de besloten bijeenkomst onlangs bij BWL.
In menselijk oogpunt en uit volkshuisvestelijk oogpunt is het echter winst die veel kost; teveel: Mensen met weinig geld die met een soort geïnstitutionaliseerd geweld van hun woonplek getrapt worden. Het soort redeneringen zoals NWF hanteert zijn redeneringen achteraf:
Het doel staat vast; vantevoren al, omdat NWF en Adries Zwart al veel eerder tegen de gemeentelijke Stedelijke Vernieuwing hebben gezegd: 'At your service!'
Het vermoeden is, dat die houding mede te maken heeft met bedrijfseconomische redenen en oude schulden van NWF en dan vanuit het gedeelte Woonservice '94 (fusiepartner) en daarbinnen weer met het v.m. gemeentelijke woningbedrijf (fusiepartner na verzelfstandiging met v.m. St. Joseph en toen samen verder als Woonservice '94.)
M.a.w.: NWF speelt om die redenen voor het braafste jongetje van de klas tegenover de gemeente Leeuwarden.

Vervolg brief van NWF:

Nieuw Wonen Friesland heeft haar plannen in een vroegtijdig stadium voorgelegd aan alle bewoners van het complex laagbouwwoningen, waaronder u. Bij brief van 18 april 2001 heeft u bericht ontvangen dat Nieuw Wonen Friesland voornemens is uw woning te slopen. In dat kader is het traject van herhuisvesting opgestart en hebben individuele gesprekken plaatsgevonden, om zodoende inzicht te krijgen in de woonwensen van de bewoners.

COMMENTAAR secr. PEL: Jurist Richard Kropff (want hij is de opsteller van hun brief) dekt zich in de hele brief alvast in tegen verweer voor de kantonrechter:
ZIJ zijn zorgvuldig geweest, ZIJ moeten wel slopen enz.
De brief is mede zo opgesteld dat hij meteen bij de stukken als 'productie zoveel' gevoegd kan worden in een huurontbindingsprocedure voor de kantonrechter.
De grote leugen wordt dan:
"Hier sta ik; ik kan niet anders". Nee, NWF wil niet anders; dat is in feite alles.
Gezien eerdere ervaringen rond de sloop van de S8-flat Jan Evenhuisstraat van NWF betwijfel ik of wel gesproken is met alle huurders over hun herhuisvesting. Ook krijgen we uit de berichten nu de indruk dat NWF deze maal niet zozeer veel duurdere maar even grote huizen aanbiedt, maar ongeveer even dure huizen die kleiner zijn en slechter en ook niet eens in alle gevallen opnieuw een eengezinswoning, maar een flatje.
Zo hoorden we van een gezin met kinderen dat als herhuisvesting een flatje aangeboden zou hebben gekregen, wat men begrijpelijkerwijs niet zag zitten. Kortom:
Die herhuisvestingsprocedure wordt door NWF mooier voorgesteld dan in realiteit wel eens het geval zou kunnen zijn.

Vervolg brief van NWF:

Naar aanleiding daarvan heeft u zich laten registreren als woningzoekende. Bij acceptatie van een aangeboden woning heeft u recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten ad EUR 3.970,50 (f8.750,-).

COMMENTAAR secr. PEL: Over dat 'registreren' nog het volgende:
Indertijd bij de sloop van de 2 7-hoog flats aan Hooidollen en Jokse door de toenmalige Stichting Volkshuisvesting (nu opgegaan in NWF) bleek dat de corporatie de huurders zelf buiten hun om maar gewoon als woningzoekende had ingeschreven...
Het zou me niet verwonderen als datzelfde nu ook doodleuk was gebeurd. Vervolgens zou het zelfs nog kunnen dat je vervolgens een acceptgiro thuis krijgt over de kosten voor inschrijving.

Vervolg brief van NWF:

U bent momenteel één van de huurders met wie Nieuw Wonen Friesland nog geen overeenstemming heeft bereikt over vervangende huisvesting c.q. beČindiging van de huurovereenkomst.
Inmiddels heeft 94 van de 141 te herhuisvesten bewoners (66%) een aangeboden woning geaccepteerd. Nieuw Wonen Friesland heeft er alle vertrouwen in dat ook met de nog resterende bewoners tot overeenstemming wordt gekomen over vervangende huisvesting.

COMMENTAAR secr. PEL: Dat vertrouwen is er *niet* bij NWF want in hun brief worden later dreigementen geuit en er wordt ingespeeld op angstgevoelens voor brandstichting.
Verder is het melden van het percentage huurders waarmee overeenstemming zou zijn bereikt een non-argument:
Alsof niet elke huurder zijn of haar herhuisvestingswensen mag hebben en alsof die onredelijk zouden zijn nu 66 procent (maar jij als huurder nog steeds niet...) er al uit is met NWF op dit punt.

Vervolg brief van NWF:

Het complex laagbouwwoningen, waarvan uw woning deel uitmaakt, zal volgens planning nog dit jaar worden gesloopt. Sloop is niet mogelijk zolang u daar nog woont. De verdere voortgang van de plannen zal daarmee in het gedrang komen.

COMMENTAAR secr. PEL: Het is de bedoeling de huurder een schuldgevoel aan te praten en de suggestie te wekken dat het de schuld van de huurder is dat dat arme NWF niet verder kan met haar ongetwijfeld buitengewoon belangrijke plannen...
Maar: Het punt is in werkelijkheid dat door al dat gesloop in het kader van die Stedelijke Vernieuwing en door andere oorzaken de woningmarkt in de stad binnen een paar jaar nu al zo krap is geworden voor mensen met niet al teveel geld, dat NWF nauwelijks kans ziet deze huurders nog passende herhuisvesting aan te bieden!
Daarom komen ze met allerlei niet-passende huisvesting aan omdat ze bijna niks vrij hebben of krijgen. Het kwalijke is, dat zij nu de consequenties van HUN sloopkeuze op deze huurders afwentelen: Het slachtoffer krijgt de schuld en wordt vervolgens bedreigd met dagvaarding... Het ware gezicht van Andries Zwart en Richard Kropff! [Zie ook ons pamflet.]

Vervolg brief van NWF:

Daar komt bij dat, indien een klein aantal bewoners blijft wonen in het complex dat voor het merendeel leegstaat, dat een gevaarlijke en onbeheersbare situatie oplevert. Een dergelijk complex is vaak een doelwit van vandalisme, brandstichting etc.

COMMENTAAR secr. PEL: Het aantal huishoudens dat daar nog woont is 62 van de 141 is 43,9 procent. Iets minder dan de helft dus. Medio november 2001 waren er volgens onze informatie nog 104 bewoonde woningen. [Zie bericht.] Eerder had volgens onze informatie NWF aan de bewoners de veiligheid gegarandeerd. Nu proberen ze de bewoners en vooral de ouderen onder hen, bang te maken met de 'dreiging' van vandalisme, brandstichting ed.!
Dat begint dezelfde subtiliteit te krijgen als een verhuurder in de South Bronx in New York die een blok woningen leeg wil krijgen omdat platgooien en nieuwbouw plegen lucratiever is.
Allereerst moet men zich niet laten intimideren, maar eisen dat NWF die zelf de sloopkeuze maakte, daaruit de consequenties aanvaardt en een professionele bewakingsdienst inhuurt. Aan allerlei schorriemorrie dat al dan niet in opdracht van NWF voor 'burgerwacht' speelt omdat dat zo'n lekker machtsgevoel geeft en wellicht een paar centen schuift, heeft niemand iets.

Vervolg brief van NWF:

Gezien de situatie van dit moment is Nieuw Wonen Friesland genoodzaakt over te gaan tot formele stappen. Om deze reden zeg ik dan ook de huurovereenkomst met betrekking tot uw woning aan de (adres) te Leeuwarden op. Opgezegd wordt tegen 1 augustus 2002. Tot dat moment blijft Nieuw Wonen Friesland uiteraard met u in gesprek over vervangende huisvesting.

COMMENTAAR secr. PEL: De bewering is dus dat het zo onveilig is dat NWF de huur wel *moet* opzeggen. Maar het is gewoon weer dezelfde schandalige vertoning als indertijd bij de S8-flat Jan Evenhuisstraat:
De mensen onder druk zetten om alles wat NWF maar aanbiedt maar te accepteren omdat men anders op straat komt te staan zonder herhuisvesting...

Vervolg brief van NWF:

De reden van de huuropzegging is dringend eigen gebruik (artikel 7A: 1623e lid 1 sub 3 van het Burgerlijk Wetboek). Het dringende eigen gebruik bestaat uit het voornemen van Nieuw Wonen Friesland het complex, waarvan uw woning deel uitmaakt, te slopen.

COMMENTAAR secr. PEL: Dringend eigen gebruik is hoe raar het ook klinkt, ook sloop door de eigenaar. Daar is jurisprudentie over van de Hoge Raad o.a. m.b.t. een huurster in een van de Bijlmer flatblokken in Amsterdam die dit uitvocht t.m. de Hoge Raad.

Vervolg brief van NWF:

Dat voornemen is ingegeven door de ambitie van Nieuw Wonen Friesland en de gemeente het woonmilieu ter plaatse te verbeteren en te transformeren. Dit in het kader van de stedelijke vernieuwing.

COMMENTAAR secr. PEL:

Maar het woonmilieu wordt ook bepaald door de bewoners... In feite staat hier dan ook:
Jullie bewoners deugen ook niet en ook daarom slopen we jullie woningen...
M.a.w.: De oorlog van rijk tegen arm, afgedekt door de wet die tegen zulke practijken in feite geen enkele beschrming biedt.
Geen wonder: Dergelijke wetten zijn ook slechts bedoeld om de schijn op te houden dat we in een rechtsstaat leven, maar niet heus...
Zo'n wet is net als sinterklaas:
Wie iets krijgt, gelooft in sinterklaas of zegt dat tenminste: De rijken uiteraard. Maar iedereen weet dat hij helaas niet echt bestaat, maar we doen alsof.

Vervolg brief van NWF:

Bijkomend argument is de teruglopende belangstelling van woningzoekenden voor de wijk in het algemeen en die van de onderhavige woningen in het bijzonder.

COMMENTAAR secr. PEL:

Toon dit maar aan NWF aan de hand van je verhuuradministratie tot de dag dat je intern tot sloop besloot en je deze huizen niet meer aanbood in het blad WoonWijzer van de CRWL! Dat kun je niet en dat durf je niet, omdat dit leugens zijn, alleen bedoeld voor de kantonrechter.

Vervolg brief NWF:

Wanneer medio zomer 2002 de woningen niet zijn ontruimd, dreigt de uitvoering van de sloop te worden vertraagd. Nieuw Wonen Friesland ondervindt daarvan aanzienlijke schade, terwijl een leegstaand complex woningen een voor de woonomgeving onveilige situatie oplevert.

COMMENTAAR secr. PEL:

Opnieuw de brutaliteit om de consequenties van eigen besluiten af te wentelen op de huurders! Doet het vast goed bij de rechter. Vergeet niet om ook deze keer rechtstreeks je tot de rechter te wenden en een 'verkorte procedure' te regelen zodat de tegenpartij nauwelijks verweer kan voeren...
Even een tip nog vanuit de procedure Volkshuisvesting contra de huurders van de 2 7-hoog flats Hooidollen/Jokse:
Stuur rechtstreeks zonder betrokken huurder en zijn gemachtigde advocaat/jurist een kopie te sturen tijdens het proces een brief aan de rechter waarin je verklaart dat de huurder inmiddels de huur zelf heeft opgezegd... Gelogen uiteraard, maar dat dondert niet.
Wat er in werkelijkheid zou moeten gebeuren is, als je dan al praat over sloop, geduld betrachten:
Naarmate de tijd verstrijkt komen elke 14 dagen weer woningen vrij en stijgt de kans dat er passende woonruimte tussen zit voor een huurder daar. Naarmate er meer gesloopt wordt wordt het vinden van passende woonruimte gewoon steeds lastiger; dat is het echte herhuisvestingsprobleem. De ECHTE schuldige:
De gemaakte beleidskeuzes van gemeente en corporatie!

Vervolg brief van NWF:

Ik verzoek u mij binnen 6 weken na dagtekening van deze brief schriftelijk te berichten of u al dan niet toestemt in beČindiging van de huurovereenkomst. U kunt dat doen door bijgaande accoordverklaring te ondertekenen en vervolgens in bijgaande antwoordenveloppe (postzegel niet nodig) naar ons terug te sturen.
Indien ik binnen genoemde termijn van 6 weken geen schriftelijke bevestiging van u ontvang dat u toestemt in beëindiging van de huurovereenkomst ziet Nieuw Wonen Friesland zich genoodzaakt een procedure tegen u te beginnen bij het kantongerecht te Leeuwarden. In deze procedure zal beëindiging en ontruiming van de door u bewoonde woning worden gevorderd.

COMMENTAAR secr. PEL:

Dit is voor de huurders de echte kern van de zaak:
Ofwel alle rotzooi accepteren die NWF als 'passend' aanbiedt ofwel de kantonrechter. Ik zou beginnen een brief terug te schrijven met als kern:
'Gelijk oversteken':
Zodra jullie mij passende woonruimte aanbieden, zeg ik de huur op, geen dag eerder. En ik zou meteen alvast naar een advocaat gaan die goed in huurrechtzaken zit en hem meteen in aansluiting op mijn brief (waar toch geen antwoord op zou komen...) daar een brief overheen latn sturen over passende herhuisvesting en over de hoogte van de verhuis- en herinrichtingskosten.
Reden: Een aantal jaren terug bleek uit jurisprudentie al dat 10 mille door de Groninger kantonrechter als een passende vergoeding werd beschouwd. De kosten van een beetje normale verhuizing plus herinrichting schat ik op dit moment op over de 12 mille; zeg pakweg EUR 5500,- Let wel: Dit is niet kostendekkend; daar heeft de wet het op dat punt niet over.

Vervolg brief van NWF:

Ik hoop en vertrouw er op dat het niet zover hoeft te komen en dat in de komende periode alsnog overeenstemming met u wordt bereikt over vervangende huisvesting.

Hoogachtend,

A. Zwart,
Directeur-Bestuurder

COMMENTAAR secr. PEL: Deze laatste zin: Standaard-geleuter. De volgende bijlage was bijgevoegd:

Bijlage brief van NWF:

ACCOORDVERKLARING

Ondergetekende verklaart hierbij in te stemmen met de huuropzegging per 1 augustus 2002 zoals die door de Stichting Nieuw Wonen Friesland is gedaan bij aangetekend schrijven van 30 januari 2002.

Naam        :

Adres       :

Postcode    :

Handtekening:

Leeuwarden,---------- 2002
(svp datum van ondertekening invullen)

Einde brief plus bijlage NWF plus commentaar.

Tenslotte: Vanaf 30/1/2002 tot 1/8/2002 zitten 6 maanden, omdat lang zittende huurders een steeds langere opzegtermijn krijgen volgens de wet en die termijn maximaal kan oplopen tot 6 maanden.
NWF geeft 6 weken vanaf 30/1/2002 om de accoordverklaring in te vullen, dus tot 13/3/2002.
Ik verwacht dat NWF vrij snel na 13/3/2002 de dagvaardingen versturen laat door een deurwaarder. Hun eerder daarbij gevolgde tactiek was dat nadien geen enkele woningaanbieding meer volgde.
(Ook nu wordt nadrukkelijk gesproken over 'de komende periode' waarin men hoopt 'tot overeenstemming' te komen, waarmee op deze 6-weken periode wordt gedoeld.) De bedoeling daarvan is elke weerstand te breken opdat men met hangende pootjes de laatste aangeboden niet-passende woning in arren moede toch wordt aanvaardt. In zoverre gaat het niet alleen om een dagvaarding, maar ook om het plezier van het vernederen van de huurders en het laten zien wie hier de baas is. Beetje 'ziek' allemaal.