Inspraakverhaal voor commissie stadsontwikkeling, 30-5-2000


AAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE STADSONTWIKKELING

Onderwerp: Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin

Leeuwarden, 30-5-2000

Geachte Commissieleden,

Hierbij enige opmerkingen over het definitieve Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin. Gezien de beperkte spreektijd zal ik me tot een paar punten beperken.

 1. We delen de kritiek van de Werkgroep Vegelin zoals puntsgewijs opgesomd in de bijbehorende 'Inspraaknota' (punt 22)
  We delen niet de gemeentelijke conclusie dat op grond van de inspraaknota geconcludeerd kan worden dat het wijkplan over de gehele linie voldoende draagvlak heeft.
 2. De gemeente beweert waarde te hechten aan 'betrokkenheid' van bewoners en als een wijk niet voldoende 'betrokken' is, wordt dat gezien als een mede-bepalende factor om te beslissen dat er gesloopt moet worden. Over de betrokkenheid van bewoners m.b.t. de Vegelinbuurt heeft het College o.i. echter niet te klagen gehad: Er werd een compleet alternatief plan ontwikkeld en m.b.v. de nodige deskundigheid van de SVK ook voorzien van het nodige realisme. Maar in werkelijkheid wordt die 'betrokkenheid' niet op prijs gesteld als puntje bij paaltje komt. In feite zijn B&W gewoon blijven vasthouden aan hun voornemen dat de Vegelin grotendeels gesloopt moet worden. Het heet dat tussen de 125 en 160 woningen gesloopt moeten worden. (Blz. 31) Bovendien heet het op blz. 26 dat de woningen aan de Huizumerstraat ook weg moeten. Het eigendomsrecht schijnt niet meer zo te tellen bij het College.
  Kortom: De Werkgroep Vegelin had net zo goed geen plan kunnen maken. Hiermee is niet gezegd dat initiatieven van bewoners altijd onverkort in totaliteit overgenomen moeten worden, maar de conclusie moet zijn dat de politieke speelruimte tussen wat B&W willen en wat bewoners willen i.t.t. pakweg 20 jaar geleden in feite niet meer aanwezig is. We zien niet in waarom een sterker accent leggen op renovatie, samenvoeging ed. zoals hun plan doet, financieel niet haalbaar zou zijn. Een renovatie wordt immers grotendeels door de eigenaren zelf betaald?
  Ook een argument dat stelt dat indien er niet genoeg nieuwbouw wordt gepleegd, er onvoldoende 'kostendragers' aanwezig zijn, vinden we zwak. Ons ontgaat de logica die stelt dat een gebiedgebonden plan zoals dit ook per definitie financieel moet worden gedekt door kostendragers in datzelfde gebied. O.i. moeten alle Stedelijke Vernieuwingsgebieden in feite worden gezien als 1 gebied, waar zowel kosten als opbrengsten zijn.
  Dit vergroot de financiele flexibiliteit qua planvorming. Waarom zouden sommige kostendragers in de vorm van nieuwbouw koopwoningen niet elders kunnen staan? Geld is geld, waar het ook wordt verdiend.
  Kortom: Zet de plussen en minnen van elk Stedelijk Vernieuwingsgebied naast elkaar; per slot gaat het er om, om er aan het einde van de rit zonder brokken uit te springen. Bedoeld wordt: Het einde van fase 1 van de SV.
 3. Er is geen overschot aan goedkope huurwoningen; in feite is er een tekort na uitvoering van alle sloopvoornemens in het kader van de Stedelijke Vernieuwing. Om dat te maskeren moest een 'kunstgreep' worden toegepast, nl. door de huursubsidiegrens op te trekken van ¦600,- tot ¦800,-, hiermee boetes van het Rijk riskerend voor zowel gemeente als woningcorporaties i.v.m. normoverschrijdingen van het IHS-budget.
  Bij de koopwoningen is geen overschot, maar schaarste. Vooral de bestaande woningen zijn enorm gestegen qua prijs. Het Randstad-prijsniveau is nu al via de zuid-westhoek opgerukt naar Heerenveen en komt onze richting uit.
 4. Werkgroep Vegelin stelt terecht: Lage marktprijs woningen Vegelin is geen sloopargument. Kopen dreigt voor starters op woningmarkt onhaalbaar te worden. ¦60.000 tot ¦80.000 is een mooie prijs voor starters op woningmarkt. De gemeente is gefixeerd op de marktwaarde van de woningen. Zij vindt dat als er flink wordt gesloopt en nieuw wordt gebouwd, dat dan 'het vastgoed' in de wijk in waarde kan stijgen. (blz. 9) Ten eerste regelt de marktwaarde zichzelf wel, ten tweede: Voor wie zit het gemeentebestuur nu eigenlijk: Voor de belangen van de beleggers?
 5. Positie huidige eigenaar-bewoners Vegelin: Hun huis is in feite onverkoopbaar sinds woord 'sloop' viel. Diversen van hen hebben alleen een bijstandsuitkering. Zij kunnen nooit meer kopen voor dezelfde prijs. Koopt de gemeente hen uit, dan wordt vermogen woning omgezet in spaargeld, waarvoor maar grens geldt van ¦10.000,- in de bijstand.
  M.a.w.: Daarna zegt de Sociale Dienst: "Kip ik heb je, eet eerst maar stuk van je spaargeld op". M.a.w.: Geen huis meer en geen uitkering! Zonder inkomstenbron hoef je nl. ook niet te rekenen op toewijzing van een huurwoning door de corporaties...
  Dat zijn individuele gevolgen van het beleid van het College.
 6. Woonoppervlak schijnt tegenwoordig ook al sloopargument te zijn. Is je huis kleiner dan 75 tot 80 vierk.m., dan zit je in de gevarenzone...
  Er wordt vergeten, dat dergelijk woonoppervlak heel geschikt is voor m.n. een eenpersoonshuishouden. Vergeleken bij een kamer is dit ongekende weelde. Alleenstaanden mogen niet het slachtoffer worden van de fixatie op "evenwichtige bevolkingsopbouw".
 7. B&W willen Atoglas op deze plaats handhaven. Atoglas moet gewoon uit deze woonbuurt verdwijnen. Zij horen op een industrieterrein met een flink bewaakt hek er om heen tegen onverlaten en gekken. De grond is na sanering, geschikt voor bv. uitbreiding van Comenius op die plaats of voor woningbouw.
 8. Potmarge: We zijn voorstander van het minimum-scenario qua woningbouw. Hoe meer woningen, hoe minder 'Potmarge' en des te minder 'kwaliteit' en toegevoegde waarde qua 'groen'.

secretariaat PEL