SP EN PEL VOERDEN AKTIE BIJ KANTOOR BWL TEGEN SLOOPPLANNEN LEKKUMEREND-NOORD:
Iets meer over gesprek delegatie met manager Boekhoudt


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN - 31/1/2002 Zoals blijkt uit het pamflet en het persbericht van de Socialistische Partij en de Vereniging P.E.L. werd hedenmiddag aktie gevoerd bij het kantoor van woningcorporatie BWL. Dit, naar aanleiding van het bekend worden van hun sloopplannen voor Lekkumerend-Noord. Een kleine delegatie van SP en PEL heeft een vrij langdurig gesprek gehad met BWL-manager Marein Boekhoudt. Ik wil daar bij deze wat nader op in gaan.

Allereerst iets over de uitnodiging van BWL onlangs aan een select groepje bewoners om alvast kennis te nemen van deze plannen. Volgens Boekhoudt was hen gevraagd hier niet over te praten. Hij verdacht een van hen ervan dit toch te hebben laten "lekken" en vermoedde dat daar meer achter zat. Ik heb gesteld dat ik het nut en doel niet zie van het bewust verspreiden van informatie die niet juist zou zijn. Ik zie 'de winst' daarbij niet. Zij waren uitgenodigd omdat ze volgens de manager betrokken waren geweest bij de planvoorbereiding. Dit was gebeurd om 'draagvlak' te krijgen onder de bewoners. Naar aanleiding daarvan heb ik gezegd:

a. Dat de procedure me vreemd overkomt:
Ten eerste weet je bijna zeker dat er altijd 'gelekt' wordt, ten tweede:
Waarom niet meteen nog voordat je zelf als corporatie iets hebt besloten, een openbare avond belegd en de bewoners gevraagd: Wat vinden jullie ervan; we hebben pakweg 4 tot 5 varianten gemaakt over hoe het zou kunnen. Er zouden door de KAW volgens Boekhoudt 4 tot 5 varianten zijn gemaakt; slechts een van de varianten ging uit van hoogbouwblokjes op de plaats van de Pilotenespel. Er zou nog geen financieel plaatje bij zijn gemaakt.

b. Dat ik ernstige twijfels heb over de representativiteit van de wijkpanels, die ik veelal zie als 'nuttige idioten' voor de gemeente.
Mijn indruk was dat ook Boekhoudt wel ziet dat niet alleen de Wijkpanels de alleenzaligmakende buurtopinie vertegenwoordigen. Een zekere twijfel daaraan was in zijn antwoord te bespeuren.

Volgens Boekhoudt kon je moeilijk huis aan huis de mening van de bewoners gaan vragen, maar later begon hij toch wat te filosoferen over een 'random steekproef' nadat hij eerder had beweerd dat de KAW niet alleen het Wijkpanel gepolst had. Maar hoe 'breed' dat 'peilen' nu was geweest bleef wat mistig.

Door Kalsbeek en mij is gevraagd: Vanwaar de koerswijziging:
Eerst een gematigd scenario geschetst indertijd op een hoorzitting in de Adelaarkerk: Beperkte sloop, de nodige renovatie en wat verkoop van huizen en nu het bericht in de krant: 650 woningen plat.

Volgens Boekhoudt hadden sommige mensen van het selekte buurtgezelschap de planpresentatie geheel verkeerd begrepen:
Hij stelde dat het meest vergaande scenario uitging van 225 tot 230 woningen. Ook zou geen sprake zijn van 'aftopping' van de S5-flat aan de Pilotenespel, maar zou de gemeente gevraagd hebben daar 1 trappenhuis af te halen. M.a.w.:
Het idee was de vrij lange flat in te korten. Zoals ik heb opgemerkt wijken daarmee volkshuisvestingsbelangen voor stedebouwkundige keuzes.

M.b.t. de BWL-keuze om in nieuwbouw te werken met 70 procent koop en 30 procent huur (of 60/40 procent) was duidelijk dat dit gebeurt om m.b.v. de koopwoningen wat geld te winnen voor de huurwoningen. Mij is wel duidelijk dat zowel de nieuwbouw koop- als huurwoningen niet betaalbaar zullen zijn voor de zittende huurders; per definitie niet omdat anders het Rijk de objectsubsidie weer van stal zou moeten halen. En dat laatste is absoluut geen politieke realiteit.
Boekhoudt stelde dat de huurwoningen wel binnen de huursubsidiegrens zouden gaan vallen. Dat zal wel kloppen:
Die ligt ook qua absolute bovengrens zo pakweg tegen de f1200,00 Maar dat wil dan nog niet zeggen (fiatteringsbeleid!) dat lagerbetaalden gebruik van die huursubsidie kunnen maken:
De woning zou in het kader van huursubsidie eenvoudigweg als 'niet-passende woonruimte' voor zo'n huurder worden aangemerkt en als de corporatie hen dat huis toch zou toewijzen zouden ze geen huursubsidie krijgen, wat het huis dus weer onbetaalbaar maakt...
Als je dan per se nieuwbouw wilt plegen, heb ik gesuggereerd en gevraagd naar de mogelijkheden van het gebied helemaal in het noord-westen van de wijk. Daar staan geen woningen, maar wat loodsen en een oude werf. Als men dat voor nieuwbouw koopwoningen zou kunnen benutten en daar extra geld uit zou kunnen genereren, zouden de aanvangshuren van hun nieuwbouw lager kunnen. Boekhoudt noemde dat gebied 'een goudkust', maar ontkende dat ze met aankoopplannen bezig zijn of waren geweest.

Wethouder Roel Sluiter van volkshuisvesting had naar aanleiding van het eerste bericht in de Leeuwarder Courant d.d. 26/1/2002 over de sloopplannen gesteld dat hij het binnenkort met BWL maar eens over de BWL-voorlichting moest hebben. Volgens Boekhoudt had Sluiter hem gebeld en Sluiter had gesuggereerd dat het wellicht van BWL de bedoeling was geweest de kersverse wethouder 'even uit te proberen'. Boekhoudt had hem volgens zijn zeggen verzekerd dat daar geen sprake van was en gesteld dat hij dan de vorige wethouder Bilker maar moest vragen of dat ooit was gedaan door BWL. Ik ben op dit verhaal niet ingegaan, maar heb dit met enige verbazing aangehoord. Het zegt m.i. iets over zowel Sluiter als over de PvdA en wellicht de sfeer in het College en hun denkwijze: Beetje paranoia allemaal vind ik. Eigenlijk was de verdenking dus dat BWL de zaak zelf expres had laten 'uitlekken'. Overigens stelde Boekhoudt dat de sfeer tussen gemeente en BWL weer wat beter was dan in het recente verleden.

Ik heb gevraagd of de sloopplannen ook iets te maken hadden met een mogelijke deal m.b.t. bouwen in Leeuwarden-Zuid, waarmee de 'grondoorlog' tussen BWL en de gemeente zou zijn beëindigd. Boekhoudt ontkende dat daarover een deal was gemaakt.

Tijdens het gesprek deed Boekhoudt drie toezeggingen:

a. Mensen die per se in de wijk willen blijven kunnen daar ook blijven wonen. Ik heb tegen het einde van het gesprek nadrukkelijk vastgesteld dat dat een toezegging was van BWL. Ik vraag me overigens wel af hoe dat moet als het om veel huurders gaat:
Je mist in het volgens BWL meest verstrekkende verhaal toch 230 woningen.
Uit Boekhoudt zijn antwoord begreep ik dat ze dat willen 'oplossen' m.b.v. de toewijzing:
M.a.w.: Hun leegkomende woningen daar die blijven staan, komen dan niet in WoonWijzer maar gaan naar die bewoners. Dat is mooi, maar verhoogt wel weer extra de druk op de reguliere wachtlijst door verdere aanbodverkleining.

b. Ze gaan 'toegankelijk' terugbouwen, zodat de woningen ook voor minder-validen geschikt zijn. Dit was een punt dat nadrukkelijk door de SP-vertegenwoordiger Kalsbeek naar voren werd gebracht.
Boekhoudt stelde dat wel al rekening werd gehouden met duurzaam bouwen en het politie-keurmerk (Veiligheid/Anti-inbraak) maar dat dit punt nog niet was meegenomen.
Als ondergeschikt puntje heb ik even nog brandmelders in de woningen als brandweerwens genoemd, omdat ik weet dat ze dit tegenwoordig sterk adviseren.

c. Door Kalsbeek werd terecht ook het probleem aangesneden van de studentenkamers:
Vooral sloop in Lekkumerend treft het beschikbare bestand kamers zoals de corporaties die hebben, zwaar.
Boekhoudt 'garandeerde' dat BWL het probleem met de studentenhuisvesting gaat oplossen. Dat is heel mooi. Ik ben benieuwd hoe ze dat dan gaan doen. Dan zullen ze nieuwe kamers ergens moeten toevoegen volgens mij.

Tenslotte hingen er nog wat schetsen van de KAW aan de wand. Daaruit bleek dat (in welke planvariant weet ik niet) twee blokken woningen van de Robinsonstraat die het dichtste staan bij het woonwagenkamp, ook plat gaan. Deze woningblokken zijn nog in zijn geheel van BWL. Op die plaats en op de plaats van het woonwagenkamp zou dan volgens Boekhoudt iets komen in de sfeer van 'beschermd wonen'.
Ik zie overigens met de beste wil van de wereld niet in waarom deze huizen plat moeten:
Soortgelijke woningen heeft BWL immers verkocht. En op die blokken huizen die deels verkocht zijn, moet dan weer een kap komen. Over vergunningen, modellen enz. had ik de indruk dat BWL daarover al een eind was gevorderd qua besprekingen met de gemeente. Ik heb gesteld dat een woningeigenaar dat ook maar moet willen en kunnen betalen, maar volgens Boekhoudt kan hij dat wel lenen. Erg makkelijk praten van een ander z'n geld of gebrek aan geld. Hij wekte de suggestie dat er qua lening gewerkt wordt aan 'constructies'.
M.b.t. de Koerierstersespel en sloop was zijn verhaal dat het daarbij om de huizen ging waarvan de voordeur uitkeek op de tuintjes van de buren.
M.i. ging het om de korte rijtjes huizen die 'in het midden' staan. Daar wilden ze iets nieuws neerzetten waarbij dat 'probleem' was verholpen.
Maar of dat 'probleem' nu een echt probleem is? Ik zou zeggen:
Vraag het de bewoners. Naast de voordeuren zit steeds de keuken en de deur naar de inpandige fietsenberging. De woonkamer is 'tuingericht' en ziet uit op het eigen tuintje.
Kortom: Ik zie persoonlijk het probleem niet zo.

A.s. dinsdag zouden B en W een persconferentie geven. Op mijn opmerking dat de LC van 28/1/2002 toch duidelijk schreef: "Burgemeester en wethouders gaan volgende week hoogstwaarschijnlijk akkoord met de sloop- en nieuwbouwplannen van de corporatie" en de indruk die daardoor is gewekt dat het maar om 1 plan gaat, zei hij dat B en W 'akkoord zullen moeten gaan' met de procedure dat ze de varianten aan de bewoners zullen voorleggen. In feite suggereerde hij m.i. dat een dik pak papier met planvarianten aan B en W wordt voorgelegd en dat ze het feit dat die varianten er zijn, maar moeten slikken. Het zou dus niet de bedoeling zijn dat B en W daaruit maar een variant kiezen, maar dat alle varianten 'de procedure' ingaan. Nu ja, er zal vanzelf duidelijk worden hoe de echte procedure wordt. Mijn voorkeur blijft op dit punt uitgaan naar:
Alle varianten gewoon in het openbaar voorleggen aan de bewoners en dan pas aan B en W met de overwegende mening van de bewoners erbij.

Mijn slotconclusie: Er is wel degelijk sprake van een koerswijziging, alleen minder heftig als het zich onlangs liet aanzien.
Het meest verstrekkende aantal van 230 te slopen huizen zit in de buurt van het bericht zoals dat op 22/11/2001 in de Leeuwarder Courant verscheen:
Het heettte toen dat ruim 200 woningen plat gingen; in de Adelaarkerk ging het eerst om 50 woningen en misschien de S8 Annie Westland. Er moet nu nog maar worden afgewacht welke zetten B en W nu weer gaan doen:
Volgens Boekhoudt zouden B en W nu juist weer minder sloop willen...
Nu ja, dat zal wel duren tot 6 maart de raadsverkiezingen zijn geweest...

secretariaat Ver. PEL