PLANNEN VOOR GEHELE SLOOP PILOTENESPEL. CORPORATIE: AFBRAAK HOOGSTENS 230 HUIZEN


Uit de Leeuwarder Courant van
za. 26/1/2002 en ma. 28/1/2002


Nadat wij op 25/1/2002 een eigen bericht hadden verspreid over de voorgenomen sloop van 650 woningen van BWL in Lekkumerend-Noord, pakte ook de Leeuwarder Courant dit nieuws afgelopen zaterdag op. Uit de Leeuwarder Courant van za. 26/1/2002:

PLANNEN VOOR GEHELE SLOOP PILOTENESPEL

LEEUWARDEN - Woningcorporatie Beter Wonen Leeuwarden (BWL) wil de gehele Pilotenespel, delen van de Koerierstersespel en de S8-flat in de Annie Westlandstraat slopen. Dit heeft een kleine groep bewoners afgelopen week te horen gekregen op een informatie-avond van de corporatie. Maar volgens wethouder Roel Sluiter vallen de komende maanden nog helemaal geen besluiten over afbraak in de noordelijke delen van de Vrijheidswijk.
[Sluiter ziet even over het hoofd dat niet de gemeente maar BWL woningeigenaar is. Als BWL desnoods tegen de zin van de gemeente een aanvraag sloopvergunning indient, zijn B en W domweg gehouden hen die vergunning te verlenen. De reden is dat B en W indertijd met de zegen van de Raad een dusdanig dichtgetimmerde sloopverordening hebben aangenomen, dat daartegen vrijwel nooit een bezwaar valt te winnen. Uit ervaringen m.b.t. de S8-flat Jan Evenhuisstraat waarbij wij bezwaar maakten tegen de afgegeven sloopvergunning, is dat gebleken. Je kunt in het kader van het aanvechten van een sloopvergunning alleen maar 'technische' argumenten aanvoeren:
Is de sloop veilig, hoe gaat het met eventueel aanwezig asbest, zijn de juiste en volledige stukken bij de aanvraag gevoegd ed. Voor 'politiek-inhoudelijke' volkshuisvestings-argumenten biedt een dergelijk bezwaarschrift geen juridisch kader. De situatie bij een aanvraag sloopvergunning zou dezelfde zijn als dat de eigenaar Zorggroep Noorderbreedte het huidige Bonifatius Hospitaal zou willen slopen:
Vragen zij een sloopvergunning aan, dan zal de gemeente die moeten geven en inhoudelijke argumenten tegen sloop tellen niet. Raad en B en W hebben indertijd zichzelf beroofd van elk machtsmiddel om dergelijke sloopaanvragen te keren. Kortom: Sluiter kan niets doen als BWL morgen zou besluiten een sloopvergunning aan te vragen.]

In totaal zou BWL 650 huizen willen slopen. Hiervoor worden dan 750 tot 850 woningen teruggebouwd. Nieuwe zes- tot achthoog flats hebben een groot aandeel in dit hoge nieuwbouwcijfer. KAW-architecten uit Groningen ontwikkelde het plan voor BWL.

"Dit verhaal is echt prematuur. Het kan nog alle kanten uit", zegt Sluiter, die sinds een maand wethouder van volkshuisvesting is.
[Als dat zo is, waarom nodigde BWL dan een selecte groep bewoners uit op kantoor om van hun plannen kennis te nemen? Blijkbaar vindt BWL het stadium van planvorming harder dan de wethouder doet. M.i. probeert Sluiter wat olie op de golven te gieten.]
Hij wil over enkele weken het nieuwbouwplan voor de omgeving van de Mariniersespel naar buiten brengen. Dit gaat om woningbezit van Nieuw Wonen Friesland. Sloopplannen hiervoor zijn al een jaar bekend.
[Nieuw Wonen Friesland heeft inmiddels voor 146 woningen op de percelen Mariniersespel 1 t.m. 162 en Krijn van den Helmstraat 23 t.m. 81 een sloopvergunning aangevraagd. De stukken liggen vanaf 23/1/2002 vier weken ter inzage bij het stadskantoor en vanaf die dag kunnen vier weken lang schriftelijke 'bedenkingen' bij B en W worden ingediend tegen het verlenen van de vergunning. Daarna als de vergunning uiteraard gewoon verleend wordt, kunnen bezwaarschriften tegen de vergunning worden ingediend. Bij de S8-flat Jan Evenhuisstraat ging het uiteindelijk zo, dat de Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften het bezwaarschrift van Mr. Van Braam van het Bureau voor Rechtshulp dat hij namens een huurster had ingediend, doodleuk niet-ontvankelijk werd verklaard omdat volgens jurisprudentie van de Hoge Raad huurders geen belanghebbende partij zouden zijn...
Het P.E.L. werd toen als derde-belanghebbende wel ontvankelijk verklaard, maar die bezwaren werden i.v.m. de totaal juridisch dichtgetimmerde sloopverordening, gewoon ongegrond verklaard.]

Later volgt planvorming voor het gebied rond het winkelcentrum. Het noordelijk gebied, waar BWL veel huizen bezit, is pas aan beurt en kan nog heel lang op zich laten wachten, volgens de wethouder.
[Dat kan alleen als BWL en de gemeente niet tot een deal komen over nieuwbouwhuizen die BWL in Leeuwarden-Zuid wil neerzetten.]

De voorlichting heeft in ieder geval onduidelijkheid gezaaid in de Vrijheidswijk. "Daar moet ik het binnenkort met BWL maar eens over hebben", zegt Sluiter.
[Onduidelijkheid? De berichten lijken me duidelijk genoeg: BWL wil in Lekkumerend-Noord 650 woningen plat gooien; dat is hun voornemen. Kan het duidelijker?]

Jan Post van de bewonerswerkgroep voor volkshuisvesting is verbijsterd over de plannen: "Oncontroleerbaar en ondoorzichtig."
Hij kritiseert het hoge aantal dicht op elkaar gebouwde nieuwbouwhuizen, omdat hierdoor het woongenot zou worden aangetast.
[Volgens het verhaal wil BWL 750 tot 850 huizen terugbouwen, deels in de vorm van nieuwbouwflats. Dat zijn er 100 tot 200 meer dan ze willen slopen. Die nieuwbouwflats zullen qua huur- of koopprijs zeker niet zijn bestemd voor de zittende huurders. Die kunnen opkrassen...]

"Het duurt nog eindeloos lang voordat duidelijk wordt wat er gesloopt wordt", verwacht voorzitter Suze de Bruin van het wijkpanel. "Wij maken ons vooral zorgen hoe het zuidwestelijk deel en de noordoostkant van de wijk straks op elkaar aansluiten."
[Ongetwijfeld behoorde deze 'nuttige idioot' voor de gemeente die al jarenlang meent dat zij de dienst uitmaaakt in Lekkumerend tot de selecte groep bewoners die ontboden was. Uiteraard van haar geen woord over de nieuwste sloopvoornemens:
Dat interesseert haar geen biet; sterker nog:
Dat ruimt mooi de kleine huishoudens, de jongeren en de studenten wat op in 'hun wijk'. Zij heeft in het verleden ook altijd al vijandig tegen deze groepen bewoners gestaan. Natuurlijk wonen dergelijke lieden zelf altijd in het niet met sloop bedreigde deel van de wijk, ofwel in het noordoostelijk deel. En natuurlijk houden ze zich bezig met stedebouwkundige non-vragen opdat ze toch vooral maar niet de echt belangrijke vragen hoeven te stellen.
Hierbij mijn antwoord op de vraag van Suze de Bruin:
Het nieuwbouwplan in het zuidwesten - Mariniersespel - en de noordoostkant sluiten *helemaal* niet op elkaar aan. De nieuwbouw Mariniersespel wordt een door water omgeven duurte-ghetto voor de rijken, verder niks. Bovendien had tante als ze het benul had gehad om de kaart erbij te pakken van Leeuwarden, kunnen zien, dat de zuidwesthoek en de noordoosthoek helemaal niet aan elkaar grenzen. Daar zit nog een heel middengedeelte met de driehoog portiekflatjes van BWL en het Piet Kramerplein tussen... Kortom:
Een non-reactie om geen openbare reactie te hoeven geven op de sloopplannen, een reactie die had ingehouden dat ze het allemaal prachtig vindt. En tevens een poging om net als de wethouder de onrust wat af te zwakken: "Het duurt nog eindeloos lang..." enz. Gaat u maar rustig slapen... Kortom:
Ze heeft haar rol als gemeentelijke stropop weer goed gespeeld. Zou ze nog meer lintjes van de burgemeester opgespeld willen krijgen? Je zou het haast denken.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Als een gemeenteraad niet machteloos wil staan tegen een sloopaanvraag door bv. een woningcorporatie, maar ook nog zelf iets te beslissen wil hebben op basis van politiek-inhoudelijke argumenten, zal zij een nieuwe verordening moeten maken op basis van de Huisvestingswet.
Er zal dan een verordening moeten worden vastgesteld waarbij naast een sloopvergunning ook een z.g. 'onttrekkingsvergunning' vereist is, alvorens een woning gesloopt mag worden. Iets soortgelijks hebben we al bij de kamerverordening:
Daar is onttrekking van een woning aan het bestand van zelfstandige woonruimte en omzetting in onzelfstandige woonruimte niet mogelijk zonder vergunning van B en W. Een soortgelijke verordening is te maken op bnasis van de gedachte dat sloop ook onttrekking is van woonruimte aan het bestand.
In feite is zo'n verordening al kant en klaar te vinden in het VNG-modellenboek:
Beetje op maat bijschaven plus inhoudelijke motivatie toevoegen en het Raadsvoorstel is klaar...
Als een dergelijke verordening er nu zou zijn, dan had de Raad tenminste weer iets te kiezen als een woningcorporatie sloop aankondigt; nu staat men buiten spel.

******

Het vervolg: Nadat wethouder Sluiter en de voorzitster van het Wijkpanel getracht hadden de forse sloopplannen te bagatelliseren, probeert BWL, kennelijk wat geschrokken van hun uitgelekte 'inside-informatie', dat nu ook. Uit de Leeuwarder Courant van ma. 28/1/2002:

CORPORATIE: AFBRAAK HOOGSTENS 230 HUIZEN

LEEUWARDEN - Beter Wonen Leeuwarden (BWL) is van plan tussen de 100 en 230 woningen te slopen in de Leeuwarder Vrijheidswijk. Dit zegt Marein Boekhoudt van het woonbedrijf. De S8-flat in de Annie Westlandstraat wordt vrijwel zeker afgebroken, sloop van de laagbouw in de Pilotenespel en en deel van de Koerierstersespel hangt af van overleg met de bewoners.
[Zeer geloofwaardig Boekhoudt: Hallo beste bewoners, wat willen jullie? Blijven zitten of toch liever sloop?
Vermoedelijk bedoelt Boekhoudt dat ze even 'vergeten' waren dat de 'nuttige idioten', zoals de lieden van het Wijkpanel die daar niet wonen, ook formeel nog even de zegen aan de sloop moeten geven. Dat is nl. meestal het gebruikelijke overleg met 'de bewoners' in dit soort situaties. Dat had ie vorige week zeker even vergeten te vragen, toen de plannen werden uitgelegd aan een select groepje buurtbewoners. Ik denk dat BWL althans naar buiten toe doet alsof ze wat terugkrabbelt na de voortijdige publiciteit rond hun plannen.]

Bewoners meldden afgelopen vrijdag dat BWL 650 tot 750 huizen zou willen afbreken. "We hebben verschillende varianten bedacht. Maar 230 is echt het maximum."
[Onze bronnen hebben er uiteraard weer niks van begrepen, dat spreekt vanzelf. Ik houd het er voorlopig maar op dat die 650 tot 750 huizen slopen gewoon een van de varianten in het plan van de KAW is en wel de meest verstrekkende variant. De overige varianten zijn veelal bedoeld om mee te spelen en wat op te zitten kauwen t.b.v. de Raad en 'de buurt'. Hiermee geef je iedereen het gevoel dat ze ook een beetje mee mogen beslissen. Ook is meestal de meest verstrekkende variant toevallig ook nog de goedkoopste...] Burgemeester en wethouders gaan volgende week hoogstwaarschijnlijk akkoord met de sloop- en nieuwbouwplannen van de corporatie. ["Dit verhaal is echt prematuur. Het kan nog alle kanten uit", heette het gisteren nog uit de mond van wethouder Sluiter... En, kameraadski 'torenhoog': Heette het gisteren ook niet dat er de komende maanden nog helemaal geen besluiten zouden vallen over sloop bij jullie? Welke kalender heb jij je laten aansmeren voor je nieuwe wethouderskamer?
Maar ach: Laten we ons realiseren dat Sluiter wethouder is voor de Partij van de Afbraak; de afbraak van o.a. veel woningen voor de gewone man of vrouw. En laten we ook vooral Wijkpanel-voorzitster Suze de Bruin niet vergeten met haar uitspraak gisteren dat het nog 'eindeloos lang' duurt voordat bekend wordt wat er gesloopt wordt. Nu ja, eindeloos: Tot volgende week dus... ]
De komende maanden wil BWL intensief met de buurt praten. Eind maart neemt de corporatie een definitief besluit over de plannen. Vervolgens moet de gemeenteraad zich erover uitspreken.
[Maar zoals eerder betoogd heeft die zichzelf elk middel laten ontnemen om iets te kunnen doen tegen sloopaanvragen door woningcorporaties.
Dat lijkt dom, maar cynisch gesproken was dat indertijd heel slim:
Als je als Raad in meerderheid voor veel sloop bent in het kader van de Stedelijke Vernieuwing, geef je eerst de middelen uit handen om dat eventueel te kunnen keren door te zorgen dat tegen een sloopaanvraag niets is te doen. Pakt het een keertje verkeerd uit in die zin dat een buurt heel erg kwaad wordt, dan kun je altijd zeggen dat je wel wilde, maar dat je om formele redenen de sloop niet kon keren...
Geen machtsmiddelen nietwaar?]

De sloop- en nieuwbouwplannen in het noorden van de wijk beginnen pas in 2004. BWL moet eerst wachten tot corporatie Nieuw Wonen Friesland gereed is met sloop en nieuwbouw aan de zuidwestkant van de wijk.
[Maar de sloopzegen wordt volgende week al gegeven door B en W en bij BWL staat het sloopbesluit weliswaar niet formeel maar wel feitelijk vast: Anders hadden ze de buurt-bobo's niet ingelicht.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].