SP WIL EIND MAKEN AAN STEDELIJKE VERNIEUWING


Uit de Leeuwarder Courant van do. 27/12/2001)

De Afdeling Leeuwarden van de Socialistische Partij heeft haar verkiezingsprogramma klaar. In maart 2002 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Opvallend onderdeel in het programma is, dat de SP het gesloop van woningen omdat dat zo nodig zou moeten in het kader van de 'Stedelijke Vernieuwing', wil stoppen. Uit de Leeuwarder Courant van do. 27/12/2001:

SP WIL EIND MAKEN AAN STEDELIJKE VERNIEUWING

LEEUWARDEN - De Socialistische Partij maakt de afschaffing van de stedelijke vernieuwing tot inzet van de komende raadsverkiezingen. Volgens de SP, die in 1998 drie raadszetels bemachtigde, is het absurd betaalbare huurhuizen te slopen ten gunste van duurdere koopwoningen. Leeuwarden dreigt volgens de partij het armlastigste deel van de bevolking uit de stad te verbannen.
[Dit is precies wat het PEL ook van meet af aan heeft gesteld; sterker nog: Het is de *bedoeling* om zoveel mogelijk mensen met weinig geld de stad uit te werken; dat effect is niet slechts onbedoeld neveneffect van het gemeentelijke beleid.]

Beter zou de gemeente zich volgens de SP te weer kunnen stellen tegen de woningbouwcorporaties, die huurcomplexen moedwillig zouden laten verloederen om ze ten prooi te laten vallen aan sloop.
[M.i. heeft de woningcorporatie vaak al in een vroeg stadium vage sloopplannen en doen ze vervolgens weinig tot niets meer aan onderhoud. Zoiets kan jaren duren en vervolgens geven ze de gemeente de schuld: "Wij weten niet precies wat de gemeente wil", heet het dan.
Maar wie is nu eigenlijk de eigenaar: De gemeente of de woningcorporatie?! De twee 'erkende' huurdersclubs Nieuw Elan en De Bewonersraad doen als erkende reetlikkersclubs weinig anders dan de corporaties voor hen contributie van de huurders laten innen via de huur (waarbij de meeste huurders te stom of te sloom zijn om aan de 'gedwongen' betaling een eind te maken) plus subsidie ontvangen van de gemeente Leeuwarden, maar echte actie, ho maar. Vroeger 'moest' er van de gemeente 1 stedelijke huurdersclub zijn en werd geprobeerd het PEL buitenspel te zetten, nu zie je weer vrolijk de gemeente geld aan twee clubs geven... En wat doen ze? Niks.
Ons werd gemeld dat Fons Sander, de 'verrader van Bilgaard' die indertijd een heel kwalijke rol speelde bij de sloop van de 2 7-hoog flats aan Hooidollen en Jokse en vervolgens buiten beeld verdween bij Huurdersvereniging Bilgaard (en even daarna ook bij Stichting Woonconsumentenbelangen) nu onlangs weer is gekozen als bestuurslid van Nieuw Elan, de huurdersclub van Nieuw Wonen Friesland... Dan weet je wel genoeg.]
De vrijvallende miljoenen guldens wil de SP onder meer besteden aan beter onderwijs, een verruiming van de bijzondere bijstand en aan amateursport.
[Je zou bij bijzondere bijstand kunnen denken aan het verruimen van de toegankelijkheid van alle regelingen bijzondere bijstand tot bv. 120 procent WML. (Wettelijk Minimumloon) Dit eventueel in de vorm van gedeeltelijke bijzondere bijstand. Bv.: De witgoedregeling toegankelijk voor alle inkomens tot 120 procent WML, met eventueel een gedeeltelijke vergoeding. Zit je nu net boven bijstandsniveau qua inkomsten, dan krijg je niks.]

Het verkiezingsprogramma bepleit een flinke uitbreiding van speelterreinen in de wijken. Per hectare woonwijk moet er 300 vierkante meter speelruimte komen. De SP vraagt een reclameverbod voor drank op bushokjes.
[De reden staat er niet bij in het bericht: M.i. wordt er zonder reclame niks minder gerookt of gedronken. Wellicht is de reden dat men vindt dat men niet enerzijds een ontmoedigingsbeleid moet voeren maar anderzijds aan de reclame geld moet verdienen? Want dat laatste is dan wel hypocriet, net zo hypocriet als de accijnzen op drank en tabak. Dat is althans mijn persoonlijke mening.]
Het MCL-Noord moet volgens de partij open blijven, omdat één ziekenhuis voor de stad te weinig is.

Om overlast van verslaafde daklozen te bestrijden wil de SP ruimten beschikbaar stellen waar harddruggebruik gedoogd wordt.
[Er is m.b.t. daklozen nog een ander punt: Al jarenlang wordt er wat gebroed op een slaaphuis voor daklozen; de bobo's gingen diverse malen op excursie naar andere steden om te kijken hoe dat daar geregeld is, maar er komt hier nooit wat uit... Dat slaaphuis had er al lang moeten zijn!]
Net als de PvdA bepleit de partij gemeentelijke steun voor de Ijshal en een betere bejegening van fietsers op wegkruisingen met verkeerslichten. De SP wil de vliegbasis sluiten.
-----------------------------------------------------------
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].