Met betrekking tot de sloopplannen in Lekkumerend deed tot nu toe woningcorporatie BWL het met de planvorming rustig aan. Hun plannen met hun bezit waren gericht op niet zoveel sloop en de rest van hun huizen renoveren. Dit stak redelijk positief af tegen de sloopgrage woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland, die inzake Stedelijke Vernieuwing compleet aan de leiband van de gemeente lijkt te lopen.
BWL echter en de gemeente kunnen op dit moment voor de tweede maal niet door 1 deur: De krant spreekt zelfs over een 'grondoorlog' in Leeuwarden-Zuid, waar BWL claimt op strategische plaatsen ook grond te hebben gekocht, opdat de gemeente plus de met haar samenwerkende projectontwikkelaars niet om haar heen kunnen als het gaat om het daar neerzetten van dure koopwoningen. Simpel gezegd: BWL wil daar ook voor projectontwikkelaar spelen en naar haar zeggen de winst gebruiken om haar huizen op te knappen in het kader van de Stedelijke Vernieuwing.
Waar de winst van de projectontwikkelaars heen gaat is wel duidelijk: Een extra vacantie, een nieuwe auto enz. Waar de winst van BWL dan heen zou gaan, is onduidelijk: Wordt het geld dan gebruikt voor renovatie of als sloopgeld?
Het lijkt er nu op of BWL toch weer wat toegeeft aan de gemeentelijke sloopvisie, want meer is het niet. Stedelijke Vernieuwing in bestaande wijken betekent bij de gemeente uitsluitend sloop. Het woord renovatie kennen ze niet. BWL stelt nu dat ze meer willen slopen in haar gedeelte van Lekkumerend (Vrijheidswijk). Het gaat dan om het noordelijk deel van de wijk en met name om het noord-westelijk deel: Pilotenespel, Mariniersespel, Annie Westlandstraat.
Uit de Leeuwarder Courant van 22-11-2001:


BWL ZET IN OP MEER SLOOP VRIJHEIDSWIJK

LEEUWARDEN - Corporatie Beter Wonen Leeuwarden (BWL) wil ruim tweehonderd woningen afbreken in de Leeuwarder Vrijheidswijk. Dit zijn er aanzienlijk meer dan de verhuurder afgelopen voorjaar voorstelde.
BWL zet in op sloop van de splitlevel-achthoogflat aan de Annie Westlandstraat en een groot blok rijtjeshuizen. Of de gemeente hiermee instemt, is nog onzeker.
[Deze S8-flat telde oorspronkelijk tegen de 100 flats met 2 en soms 4 slaapkamers. Een deel werd later omgebouwd tot zit-slaapkamers voor studenten. Op dit moment is er een fors tekort aan studentenkamers. Deze flat kan daarom niet gemist worden. Volgens onze informatie is alles i.t.t. vroegere jaren ook weer helemaal verhuurd. Al jarenlang hing er m.b.t. sloop een groot vraagteken boven deze flat. BWL aarzelde lang wat ze zou doen: Sloop of nog maar niet? Het oorspronkelijke idee van BWL afgelopen voorjaar hield met name in dat uit een rij laagbouwhuizen woningen weggesloopt zouden worden, zodat er twee-onder-1-kap huizen zouden ontstaan. In Lekkumerend-Noordoost heeft BWL de nodige laagbouw verkocht, zodat het daar lastig voor hen wordt om te slopen. Het gaat er nu om: Welk blok laagbouw wil BWL slopen in Lekkumerend Noord-West? Het zou dan rekenkundig gezien om ongeveer 100 laagbouwhuizen moeten gaan. De woningen zijn ruwweg gesitueerd in drie bouwblokken. Wie van de drie wordt het slachtoffer?
M.b.t. de gemeentelijke instemming: De stemming tussen BWL en de gemeente is ronduit slecht: Wederzijdse advocaten schrijven elkaar onvriendelijke brieven over Leeuwarden-Zuid ed. De gemeente heeft bij VROM haar beklag gedaan over de handelwijze van BWL in Leeuwarden-Zuid en gevraagd of BWL niet in strijd handelt met de BBSH-regelgeving. Dit staat voor: Besluit Beheer Sociale Huursector en houdt bepaalde regels in waar woningcorporaties zich aan moeten houden. Dat feit zal op haar beurt bij BWL niet tot feestvreugde hebben geleid. Ofwel: De gemeente Leeuwarden probeert op haar beurt BWL weer onderuit te halen. Het lijkt wel op oude tijden: De gemeente contra het PEL...
Samengevat: Gaat de gemeente instemmen met deze nieuwste sloopplannen van BWL? Of gaan ze zeggen: Ja, het mag als jullie ophouden ons in de wielen te rijden in Leeuwarden-Zuid? Het kan nog boeiend worden. Laten we hopen dat ze het niet eens worden: Dat is beter voor de huurders met weinig geld in m.n. Lekkumerend en ook in Bilgaard, waar de gemeente graag ziet dat BWL daar het voortouw neemt voor een flinke sloopronde...]

BWL heeft het Groninger bureau KAW-architecten in de arm genomen om een onderzoek te doen naar de buurt. Dit bureau adviseerde om flink te slopen.

Dat BWL dit advies ter harte neemt, is opmerkelijk, omdat de corporatie zich tot dusver tegen grootscxhalige sloop verzette. Collega-verhuurder Nieuw Wonen Friesland besloot wel tot grootse afbraak bij de Mariniersespel en de Jan Evenhuisstraat.

BWL sprak tijdens de grote inspraakbijeenkomst van mei dit jaar in de Adelaarkerk nog over afbraak van vijftig huizen en eventuele sloop van de flat aan de Annie Westlandstraat. "We denken nu aan grootschaliger sloop, in ieder geval een groot huizenblok om licht en ruimte in de wijk te brengen", zegt Marein Boekhoudt van BWL. Om welk blok het gaat, wil hij nog niet zeggen.
[Nee, vooral niet zeggen: Dan kun je nog bij leegstand argeloze huurders er in laten tuinen: Zij richten hun huis in en is het klaar, dan valt de sloopbrief in de bus...
En dat geklets over 'licht en ruimte' kennen we ook wel: Verzin eens een andere smoes, het wordt eentonig. Als je dat als kriterium aanhoudt, moet bijna de hele binnenstad plat...
Men moet niet doen alsof het gaat om 19e eeuwse 'gloppen' en stegen, waar de tbc welig tierde.]

De corporatie is van plan om evenveel nieuwbouwhuizen te bouwen als er worden gesloopt.
[Maar vast niet op de plaats van de S8-flat of in elk geval daar geen 100 woningen, omdat dat stuk grond deel moet uitmaken van een 'brink-achtige' oplossing in de stedebouwkundige visie van de gemeente voor Lekkumerend. M.a.w.: Het stuk grond waar je terug kunt bouwen wordt kleiner dan nu.]
"Deels koop, maar ook huurwoningen in een prijsklasse waar huursubsidie voor geldt", zegt Boekhoudt.
[De absolute bovengrens van het huursubsidie-systeem loopt tot over de elfhonderd gulden, dus een huur van elfhonderd kaal zou in zijn optiek dan nog kunnen. Lagerbetaalden zullen daar niet in komen: Zij lopen stuk op de fiatteringsgrens. Veel huurwoningen zullen het ook niet worden, gezien eerder uitgevoerde soortgelijke plannen van BWL in Huizum-West.
Daar sloopte BWL indertijd haar duplexen (die met de houten tussenvloeren) en bouwde overwegend koophuizen terug en een klein aantal huurhuizen. Die koophuizen moeten nl. qua verkoopprijs een deel van de aanvangshuur van de huurhuizen een stukje omlaag drukken, anders zijn ze onverhuurbaar. Die winst per woning heeft zijn grenzen, anders verkoop je ze niet.
M.a.w.: Je moet in zo'n plan veel meer koophuizen dan huurhuizen neer zetten, anders 'sluit' het verhaal niet.]

Om ruimte te behouden zal een deel van de nieuwe huizen uit gestapelde appartementen moeten bestaan.
[Daar zal de gemeente, als notoire flat-hater blij mee zijn...
Blij zijn ze alleen als de flats als koopflat per stuk 3 ton of meer kosten. Dan zijn ze nl. voor hun soort mensen en dan is het goed.
Zoals gezegd, veel bouwgrond zal er niet vrijkomen bij sloop van de S8-flat. Resteert vooral de grond na sloop van een 'groot huizenblok'. Echter: Zet je daar ook gestapelde bouw op neer, dan kun je niet dezelfde afstand tot elkaar aanhouden als bij laagbouw. Dat moet dan verder uit elkaar neergezet worden, anders 'staat' het niet. M.i. zal het neer moeten komen op minder huizen terugbouwen. Dat echter betekent weer minder 'kostendragers'. (Elk huis draagt een deel van de kosten van het hele nieuwbouwproject.) Resultaat is meestal een compromis en als je het dan later ziet denk je: Was dat nu alles? Was dat nu die sloop waard? En: Is dit nu echt 'beter' en 'mooier' dan wat er stond? Meestal is het niet echt veel beter, wel een stuk duurder!
De gemeente spreekt vaak over de noodzakelijke 'kwaliteitsverbetering' bij Stedelijke Vernieuwing, zonder dat ooit gedefinieerd is wat ze daarmee bedoelen. Welnu, kom dan eerst maar met kwaliteitsverbetering ten aanzien van de dikte van de portemonnee van de zittende huurders, dan zul je mij niet meer horen!]

BWL beloofde afgelopen voorjaar dat de bewoners van de Annie Westlandstraat [de S8-flat dus] voor de jaarwisseling duidelijkheid zouden krijgen. "We proberen in december zekerheid te hebben, maar het hangt nu af van het overleg met de gemeente", zegt Boekhoudt.
[M.a.w.: Sloop van de S8 is nog steeds niet honderd procent zeker. Ik verwacht dat die onzekerheid nog maanden gaat duren. Met wat geluk valt op 29 november a.s. het hele College over de belastingperikelen, nadat wethouder Hermien de Haan het veld al heeft geruimd. Ook binnen het CDA schijnt het intern te rommelen en wethouder Krol die nu volkshuisvestingszaken doet schijnt ontevreden te zijn over zijn plaats op de CDA-verkiezingslijst. M.a.w.: Met wie moet BWL straks onderhandelen?
M.b.t. de koers van BWL vind ik, dat opportunisme hen niet vreemd is. Op een echte beleidsvisie m.b.t. Stedelijke Vernieuwing heb ik hen nog niet kunnen betrappen; althans niet in de praktijk. Deze leek er even te zijn: Beperkt slopen, ook renoveren en sommige huizen verkopen.
De kloof qua opvattingen tussen het PEL en BWL leek kleiner te zijn dan tussen het PEL enerzijds en NWF plus gemeente anderzijds. Dat is dus schijn gebleken.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].