College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Onderwerp: Zienswijze B&W inzake Besluit van Aanmerkelijk Belang in kader BBSH verkoop Rode Dorp

Leeuwarden, 14-11-2001

Geacht College,

Vanaf 8-11-2001 ligt opnieuw de aanvraag voor een splitsingsvergunning voor 127 woningen in het Rode Dorp ter inzage. Hiertegen hebben wij 'bedenkingen' ingediend.
Zoals bekend is de verkoop van huurwoningen van woningcorporaties nog steeds een z.g. "Besluit van aanmerkelijk Belang" en moet het College conform art. 11e lid 1 van het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH) haar zienswijze daarover meedelen aan de staatssecretaris van VROM of zijn vertegenwoordiger.
Vervolgens neemt de staatssecretaris een besluit of de verkoop al dan niet akkoord is. In haar brief van 15-10-2001 heeft de vertegenwoordiger van VROM u haar besluit meegedeeld.
Bedoelde brief was bij de ter inzage gelegde stukken gevoegd.

Op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur, verzoekt de Vereniging P.E.L. u om een afschrift van uw brief aan de staatssecretaris waarin u uw zienswijze m.b.t. deze verkoop kenbaar maakt op grond van het BBSH.
Bedoelde brief is in feite een onderliggend stuk m.b.t. het besluit van de staatssecretaris.

Tevens verzoeken wij u om een afschrift van het stuk/de stukken waarin u uw voorwaarden stelt aan Corporatieholding Friesland m.b.t. de verkoop van deze woningen.

Hoogachtend,

(Voorzitter)

(Secretaris)

(Penningmeester)