Inspraakverhaal commissie stadsontwikkeling 20-11-2001


Onderwerp: Analyse woningzoekendenbestand

Leeuwarden, 20-11-2001

Geachte Commissieleden,

Het is verheugend te noemen dat voor het eerst sinds lange tijd weer aandacht wordt geschonken aan de ontwikkelingen op de sociale huurmarkt. Wij hopen dat de commissieleden ook de beschikking hebben gekregen over het Jaarverslag 2000 van de CRW zelf.

Het is duidelijk dat het aantal nieuwe inschrijvingen stijgt en het totaal aantal inschrijvingen ook.
Zoals bekend zal zijn worden slechts woningen tot fl. 650,- huur gezien als sociale huurwoningen en uit de cijfers m.b.t. het aanbod blijkt dat er 2627 woningen werden aangeboden, waarvan 1229 woonbonwoningen. Dat zijn veelal de woningen tot fl. 650,- Dat betekent dat nog maar 46 procent aan de aangeboden woningen via het distributiesysteem wordt verdeeld. De rest valt in de z.g. vrije sector. Daarvoor kan geen bon worden ingestuurd. Het distributiesysteem wat werkt door middel van het insturen van bonnen, heeft het voordeel dat dit formeel werkt via vaste spelregels. Gezien de jaarlijkse huurverhogingen zou het o.i. zaak zijn langzamerhand die grens van fl. 650,- eens aan te passen, opdat niet alle woningen praktisch zonder spelregels in de vrije sector belanden.

Gesteld wordt dat de gemiddelde inschrijfduur voor starters 11,3 maanden bedraagt. Afd. Verhuurzaken van BWL had dat al eerder gesteld. Aan de hand van de toewijzingslijsten in WoonWijzer viel al op te maken dat het gemiddeld aantal bonnen voor bv. een simpel flatje begon te stijgen vanaf herfst 1999. Die stijging gaat nog steeds door. M.a.w.: De druk op de goedkopere huursector loopt ook dit jaar steeds verder op.
Daarom kan de analyse van de CRW o.i. niet voor kennisgeving worden aangenomen, maar moet consequenties hebben voor het beleid m.b.t. Stedelijke Vernieuwing. Het is dan ook goed, dat de gemeente voorstelt om voortaan over te gaan tot periodieke monitoring van o.a. de CRW-cijfers. Dat kan een eerste stap zijn naar beleidsombuigingen als de situatie verder verslechterd op het goedkopere deel van de huurmarkt.

Volgens het verhaal zouden aktieve woningzoekenden, dus mensen die een bon insturen, slechts 8,7 maanden hoeven te wachten op een woning en zou de gemiddelde inschrijfduur zou 11,3 maanden zijn. Dat klopt o.i. niet, omdat je pas weet wat de inschrijfduur was, als iemand een woning kreeg. De overigen blijven meestal gewoon ingeschreven, dat is te zien aan het hoge totaalcijfer van 10.592 inschrijvingen. M.a.w.: 11,3 maanden is gewoon veelal het tijdsverloop tussen inschrijving en toewijzing.

De conclusie stelt terecht: Aantal ingeschreven woningzoekenden stijgt, plus het aantal bonnen, maar het aanbod daalt. De druk neemt toe.
Er wordt echter gesproken over 'een ontspannen woningmarkt' in vergelijking met andere regio's in het land. Welke dan? Hopelijk gaan we ons niet vergelijken met de steden in de Randstad, want de situatie is daar al jaren rampzalig voor woningzoekenden met lage inkomsten.
Wachttijden van 8 jaar zijn daar normaal...
Die kant moeten we niet op willen gaan.

Tenslotte wil ik u ter illustratie van de druk op de woningmarkt het overzichtje geven van de recente toewijzingen plus het aantal voor 1 woning ingestuurde bonnen. Dit zijn dus allemaal woningen beneden de fl. 650,- huur. Deze lijst is geen 'uitschieter': Zo zien de lijstjes er elke 14 dagen uit, het hele jaar al. Het is aan u om daar uw conclusies uit te trekken.

secretariaat PEL