Het ware gezicht van Marcel van Dam

Marcel van Dam was van 1973-1977 staatssecretaris van het ministerie van VROM en van 1981 tot 1982 minister van VROM. Hij heeft in die periode hele nuttige dingen gedaan, ook voor kleine huishoudens.
Zo publiceerde hij als staatssecretaris in 1976 de 'Nota Van Dam' waarin door de overheid ook het woonrecht voor huishoudingen werd erkend die niet in gezinsveband leefden, zoals alleenstaanden. Daarvoor hadden niet-gezinnen gewoon geen recht op een woning, maar konden zij hun leven doorbrengen op krottige kamertjes drie-hoog achter in bv. Amsterdam. Ook samenwonenden hadden het moeilijk, zeker als het ook nog eens ging om man/man of vrouw/vrouw. Zijn nota bracht daar toen verandering in. Naast de verplichting voor gemeenten met 40.000 inwoners of meer om een stuurgroep op te richten die aan oplossingen moest gaan werken, werd er een extra bouwstroom gestart t.b.v. een inhaalslag. Dit leidde toen tot de z.g. Van Dam-eenheden of officieel de 'HAT-eenheden'. De Leeuwarder geheel verbouwde Prins Frederikkazerne is hiervan een goed voorbeeld.
Binnen en buiten de toenmalige stuurgroep is m.n. toen door het P.E.L. de slag om de kazerne gevoerd om dit gebouw te redden van sloop en te bestemmen voor huisvesting van m.n. kleine huishoudens.

Maar het kan verkeren, in de loop van de tijd. Van Dam, die tegenwoordig als een soort aftandse beer optreedt in het TV-programma 'Het Lagerhuis', waarbij men via een debat als circusnummer even mag 'worstelen met de beer', is naar eigen zeggen weer van de whiskey af, waar hij naar algemeen bekend was, toch een (te) groot liefhebber van was.
Gevreesd moet echter worden dat hij onlangs toch een lelijke terugval moet hebben gehad, als je kijkt naar het onderstaande bericht uit de Leeuwarder Courant 20-5-2000:


'SLOOP HUURWONING IN STAD EN BOUW KOOPHUIS'

UTRECHT (ANP) - Oude huurwoningen massaal slopen en vervangen door dure koopwoningen; daarmee wil oud-minister en -staatssecretaris Marcel van Dam (PvdA) van volkshuisvesting de verpaupering van grote steden tegengaan. Achterstandsgroepen moeten volgens hem aangemoedigd worden naar plaatsen als Purmerend, Almere of Spijkenisse te vertrekken.
[Van Dam spreekt hier precies uit waar het huidige regerings- en gemeentebeleid in feite op gericht is: De armen de stad uit werken en de steden voor de rijken. Dit soort gedachten zijn van een griezelige kwaadaardigheid, omdat ze de neiging hebben steeds verder en verder te gaan qua 'oplossingen'. In feite draaien deze gedachten maar om 1 einddoel: HOE KOMEN WIJ (de rijken) VAN HEN (de armen) AF?! Het begint dus met een 'deportatiebeleid', zoals ook het anonieme pamflet dat we onlangs in de postbus kregen, al stelde in haar 'aanbeveling' om je maar te vestigen in m.n. de gemeenten langs de Waddenzee, daarmee Leeuwarden verlatend. Van Dam zou op dit punt niet serieus genomen hoeven te worden als dat wat hij stelt niet al lang in feite tot beleid was verheven: De Stedelijke Vernieuwing zal het 'product': Goedkope huurwoning of desnoods goedkope koopwoning zo schaars maken, dat mensen met weinig geld niet of nauwelijks meer in een stad kunnen wonen. Van Dam stelt niet voor niets nl. voor om massaal huurwoningen te slopen, nog veel massaler dan nu is gepland door de beleidsmakers. Hij stelt niet om bv. huurwoningen aan zittende bewoners te verkopen op grotere schaal dan nu het geval is. Was dat zo, dan zou je nog kunnen kijken naar de vereiste grootte van het bestand goedkopere huurwoningen dat nodig is; de 'ijzeren voorraad'. Nee, Van Dam stelt voor om oude en dus goedkopere huurwoningen massaal te vervangen door dure koopwoningen, met de nadruk op 'duur' en dus per definitie niet beschikbaar voor lagerbetaalden. Waar staan die woningen dan? Zij worden niet toegevoegd aan het woningbestand, nee, zij vervangen een essentieel deel van de voorraad; dat is het idee.]

"Het huisvestingsbeleid in de grote steden moet zich niet langer richten op de onderkant, maar op de bovenkant van de samenleving", aldus Van Dam op de internetsite van Rabobank.
[Ook dit is veelzeggend: Waarom geeft de Rabobank Van Dam ruimte op hun website? Ofwel Van Dam en de Rabo hebben gezamenlijke belangen, ofwel Van Dam zegt precies wat de Rabobank graag wil horen. Veel dure koopwoningen, veel hypotheken, kapitaalverzekeringen enz. Kortom: Handel voor de Rabobank...]
Hij signaleert een verpaupering in de stad. "De steden kwijnen weg. En als de stad sterft, zal Nederland geleidelijk sterven."
[De stad zal niet 'sterven'. Het verschijnsel dat 'de armen' naar de stad trekken in de hoop daar werk te vinden en een beter bestaan is zo oud als de weg naar Rome. Tweeduizend jaar geleden trok het proletariaat naar de stad Rome in de hoop op werk en een beter bestaan. Sommigen slaagden daarin, anderen niet. Dit is nooit anders geweest. Die stad had waarschijnlijk volgens Van Dam al duizend jaar geleden verdwenen moeten zijn, maar is er nog steeds...]
Het lage aantal koopwoningen in een stad als Amsterdam (13 procent) heeft, volgens Van Dam, "desastreuze gevolgen". "Het leidt in de steden tot een zeer eenzijdige samenstelling van de bevolking. Een hoog percentage minimuminkomens, achterstandsgroepen en allochtonen."
[Als de stad volstaat met dure koopwoningen is er ook een 'eenzijdige samenstelling' van de bevolking ontstaan, met veel middle-class tweeverdienende gezinnen, wat rijke ouderen met een goed pensioen en wat losse yuppen, maar dat telt uiteraard niet als 'probleem'. Zorg nu eens dat mensen met een minimuminkomen meer gaan verdienen, dat 'achterstandsgroepen' de middelen wordt verschaft deze 'achterstand' weg te werken ed. Overigens hoor ik nooit waar die 'achterstand' dan precies uit bestaat; het is een kreet zonder dat concreet iets wordt benoemd. En voor wat betreft 'de allochtonen' is het gewoon de angst dat zij (de 'zwarten', de 'buitenlanders', de 'asielzoekers'), 'onze' winkel komen overnemen en dat WIJ, als blank middle-class gezin overvleugeld zullen worden. Wat wil Van Dam precies t.a.v. 'allochtonen'? Deporteren, hen het land uitzetten, verbannen naar Almere?? Volgens mij weet hij het zelf niet, maar speelt hij gewoon wat in op onderbuikgevoelens.]

Van Dam noemt de aanwezigheid van autochtone gezinnen met kinderen "het sociale cement" van de samenleving. "Het verenigingsleven, de besturen en het kader daarvan, bestaat vooral uit die mensen. En juist die groepen hebben de stad in de steek gelaten. In een aantal wijken zit het aantal allochtonen nu al dik boven de helft."
[Van Dam werkt in de bouw alleen met cement, maar vergeet de stenen zelf. Ieder individu in welke huishoudensvorm dan ook, is een bouwsteentje in een samenleving. De huishoudvorm doet m.i. weinig ter zake: De samenleving zit m.i. eerder in elkaar via allerlei formele en informele sociale netwerken. Die houden de zaak bijelkaar, niet de 'autochtone gezinnen' op hun eentje. En dat het verenigingsleven vooral uit die mensen bestaat? M.i. een onbewezen onzin-stelling. En dat in sommige wijken het aantal allochtonen al dik boven de helft zit? Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang het gaat om de eigen keuze: Door elkaar wonen of juist niet: Laat mensen dat zelf uitmaken en geef iedereen wat keuze-ruimte hierin.
Tenslotte: Er hoeft geen bezwaar tegen te bestaan dat steden worden uitgebreid met dure koophuizen of dat lege plekken in een stad hiermee worden opgevuld (met mate; er moet ook nog wat 'groen' in een stad overblijven) of dat huizen waar niemand meer in wil plat gaan. Het probleem met Stedelijke Vernieuwing is nu juist dat het een gaat ten koste van het ander: Armen oprotten, rijken voor hen in de plaats. De armeren wat minder arm zien te krijgen, hun huizen opknappen en voor een redelijke prijs met een goed plan erbij aan hen verkopen, zonder alles te verkopen, zie ik als een betere oplossing.
Voor wat zijn hele verhaal betreft: Ik denk dat ik vanavond maar een fles whiskey opentrek en er eentje neem. Proost, Marcel, daar ga je...]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].