Onjuist kaartje bij taakopdracht Vlietzone/Oranjewijk laat deel beschermd stadsgezicht weer verdwijnen

Eigen bericht

LEEUWARDEN 14-10-2001 - Een deel van het Nieuwe Kanaalgebied, waarvan eerder was besloten dat moest worden voorgedragen bij het Rijk om te laten aanwijzen tot beschermd stadsgezicht, is op een kaartje van het Nieuwe Kanaalgebied weer verdwenen.
Op 16-10-2001 behandelt de Commissie Stadsontwikkeling o.a. een z.g. Taakopdracht voor het maken van een herziening van het bestemmingsplan Vlietzone/Oranjewijk. Dit gebied, dat verscheidene oudere bestemmingsplannen omvat, beslaat o.a. ook het Nieuwe Kanaalgebied. Het was de bedoeling dat dat gebied zou worden voorgedragen bij het Rijk met het verzoek dat aan te wijzen als beschermd stadsgebied.

Op 23-11-1999 stond daartoe op de agenda van de Commissie Stadsontwikkeling: Het Monumenten Selektieproject Leeuwarden, objecten, complexen en stadsgezichten in de schil 1890-1940.
Het commissiestuk stelde o.a.: "Het grote belang van de aanwijzing van een gebied tot beschermd stadsgezicht is, dat het de gemeente aanknopingspunten biedt voor ruimtelijk kwaliteitsbeleid."
Tijdens de behandeling die avond werd o.a. de vraag gesteld waarom de noordwand van de Wijbrand de Geeststraat niet bij het te beschermen stadsgebied werd betrokken. De grens van het te beschermen stadsgezicht liep nl. precies in het midden van die straat en men vroeg zich af wat dan eigenlijk het verschil was tussen de noordwand en de zuidwand voor wat betreft de kwaliteit die beschermd zou moeten worden.
De commissie was breed van mening dat ook de noordwand in het verhaal meegenomen moest worden. Vervolgens zegde wethouder Arno Brok toe: "Noordwand van de Wijbrand de Geeststraat betrekken bij het beschermde stadsgezicht van het Kanaalgebied: dit zal de wethouder mee opnemen in het raadsbesluit." Einde citaat uit het verslag van de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling van 23-11-1999, qua tekst vastgesteld op de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling van 21-12-2001.
Vervolgens besloot de gemeenteraad op 20-12-2001 om het Nieuwe Kanaalgebied, inclusief de uitbreiding van het gebied met de noordwand van de Wijbrand de Geeststraat, voor te dragen bij het Rijk voor aanwijzing tot beschermd stadsgezicht. Daar de bewoners van het Nieuwe Kanaalgebied al waren uitgenodigd voor een informatie-bijeenkomst op 29-9-2001 (toen nog geen sprake was van uitbreiding van het gebied) en daar toen uiteraard nog niet de bewoners van de noordwand voor waren uitgenodigd, werd door Puck van Ulzen van de VVD op 23-11-99 voorgesteld om ook hen alsnog in te lichten.
Bedoelde eigenaren en andere bewoners ontvingen daarover op 9-2-2000 inderdaad een brief van het College van B&W. Hierin werd het Raadsbesluit meegedeeld en uitgelegd hoe het zat met de procedure richting Rijk.

Gezien het Raadsbesluit van 20-12-1999 is het daarom vreemd te noemen dat bij de Taakopdracht voor het maken van een herziening van het bestemmingsplan Vlietzone/Oranjewijk een van de kaartjes bij dat commissiestuk (betreft het allerlaatste kaartje bij het stuk) nu plotseling weer de oude grenzen aanhoudt van het beschermd stadsgezicht voor wat betreft het Nieuwe Kanaalgebied. De grens aan de noordzijde loopt op dat kaartje weer gewoon door het midden van de Wijbrand de Geeststraat, alsof er nooit een Raadsbesluit geweest is.
Wordt het voorstel zoals dat er nu ligt dinsdagavond gewoon aangenomen, bv. omdat niemand dit heeft opgemerkt, dan wordt in feite een eerder Raadsbesluit geruisloos 'overruled'.

Inhoudelijk vinden wij dat er qua waarden m.b.t. de gevelwand in totaliteit (en daar gaat het om bij een beschermd stadsgezicht) eigenlijk geen verschil is tussen de noord- en de zuidkant van de Wijbrand de Geeststraat. Er is o.i. zelfs 1 complex dat "er uit springt" in de noordwand, nl. het Gabbema Gasthuis. Als dat niet 'beeldbepalend' is of wellicht zelfs monumentaal, dan begrijpen wij er, hoewel we leken zijn op dit gebied, niets meer van.

Over het o.i. onjuiste kaartje hebben we inmiddels kontakt opgenomen met de gemeente. Inmiddels is van ambtelijke zijde toegegeven dat bedoeld kaartje inderdaad onjuist is: Ook de noordwand van de Wijbrand de Geeststraat behoort tot het Nieuwe Kanaalgebied. Gesteld werd: Een van de ambtenaren zal op de vergadering op 16-10-2001 meedelen dat het kaartje niet klopt. Op onze vraag of de commissieleden dan voor dinsdag nog even een aangepast kaartje toegestuurd krijgen, werd echter gesteld dat dat niet het geval zal zijn.

Samengevat: Het is o.i. altijd verstandig om scherp te zijn op kaarten, kaartjes, plankaarten enz. zoals die bij commissie- en raadsstukken zitten. Per slot gaat het om adviezen en besluiten die de belangen raken van burgers. Voor wat betreft deze kwestie: O.i. blijft het zaak om de officiële procedure die tot aanwijzing zal leiden van het Nieuwe Kanaalgebied, te volgen, opdat ook daadwerkelijk het hele gebied beschermd stadsgezicht wordt, conform het Raadsbesluit van 20-12-1999.

secretariaat Ver. PEL