De Bewonersvereniging Rode Dorp heeft een open brief aan de leden van de commissie stadsontwikkeling gestuurd.
Hieronder de tekst van deze brief.


Open brief aan de leden van de commissie stadsontwikkeling van de gemeenteraad van Leeuwarden

Leeuwarden, 26-5-00

Geachte leden van de commissie stadsontwikkeling,

Op 30-5-00 is in uw commissie het Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin aan de orde.
Omdat in dit Wijkplan ook enkele passages over de voorgenomen verkoop van het Rode Dorp staan, willen wij u middels deze brief op de hoogte stellen van de stand van zaken.

Ongeveer een jaar geleden zijn de gesprekken tussen woningstichting Patrimonium (eigenaar van het Rode Dorp) en Bewonersvereniging Rode Dorp (toen nog 'in oprichting') begonnen. Er wordt gemiddeld zo eens per kwartaal gezamenlijk vergaderd.
Meteen vanaf het begin leken er twee doelstellingen te bestaan die door beide partijen onderschreven werden: het karakter van het Rode Dorp moet gehandhaafd blijven, koop moet mogelijk zijn voor de zittende huurders.
Veel verder dan dat zijn we eigenlijk nooit met elkaar gekomen. Patrimonium heeft nog wel van haar goede wil blijk gegeven door een tegemoetkoming in de verenigingskosten te geven, maar verder lijkt er geen intentie te zijn om het verkooptraject daadwerkelijk gezamenlijk tot een goed einde te brengen.

Om van dit laatste punt een voorbeeld te geven: vanuit de Bewonersvereniging is herhaaldelijk aangedrongen op het houden van een gezamenlijk bouwkundig onderzoek. Ons idee hierbij was dat wanneer je gezamenlijk een onderzoeksopdracht opstelt en gezamenlijk bepaalt welk bouwkundig bureau je hiervoor inschakelt, de uitkomsten van zo'n onderzoek voor beide partijen aanvaardbaar zouden moeten kunnen zijn.
Voor Patrimonium kwam zo'n gezamenlijk onderzoek absoluut 'nicht im frage', zo bleek. Men ging het zelf, met de eigen technische dienst, doen.
Uiteindelijk bleek dat het voor de eigen technische dienst toch een beetje teveel werk was, en werd Bouwbedrijf Friesland (BBF) ingeschakeld. Dit alles buiten de Bewonersvereniging om. Overigens is BBF nog steeds niet begonnen met het onderzoek.
Doordat er dus een onderzoek gehouden wordt dat geheel door Patrimonium bepaald wordt, zijn wij als Bewonersvereniging eigenlijk wel gedwongen om ook een onderzoek te laten doen. Echter, hiervoor hebben wij geen geld, en het zal geen verbazing wekken dat Patrimonium het niet voor ons wil betalen.
Er wordt immers al een 'onafhankelijk' onderzoek gehouden...

Het Wijkplan
In het Wijkplan staan een aantal zaken die voor het Rode Dorp van belang zijn:

Het zal u duidelijk zijn dat het ons inziens niet goed gaat met het verkooptraject Rode Dorp.
We willen u dan ook vragen het verdere verloop hiervan kritisch te volgen en in te grijpen waar dat nodig en mogelijk is.
Het kan toch niet zo zijn dat het Rode Dorp onder het mom van 'verkoop primair aan zittende huurders' ordinair uitgepond gaat worden?
Ook u draagt hierin verantwoordelijkheid.

Hoogachtend,

E. Banda
voorzitter

R. Kelder
secretaris