Brief verzonden naar 'Te Gast' rubriek Leeuwarder Courant (14-9-2001):


Beleid verkoop huurwoningen noodzakelijk

Op 4-7-2000, nu ruim een jaar geleden, besprak de Commissie Bestuur en Middelen het Evaluatieonderzoek Barent Fockesstraat e.o. Hierin werden de plus- en minpunten genoemd van het proces dat leidde tot complexgewijze verkoop van deze huurwoningen.
Als een van de aanbevelingen werd gesteld dat vanuit de gemeente een duidelijk standpunt moet worden geformuleerd over de opstelling van de gemeente in soortgelijke projecten.
Op 18-9-2000 heeft een delegatie van het PEL met wethouder Bilker een gesprek gevoerd over de voorwaarden waaronder complexgewijze verkoop van huurwoningen plaats zou kunnen vinden en bij die gelegenheid werd nogmaals bevestigd dat de gemeente hiervoor een beleid zou ontwikkelen. Totnutoe lijkt hier echter weinig van terecht te zijn gekomen.
Toch wordt dit nu urgent, omdat we uit de jongste nieuwsbrief van Bewonersvereniging Rode Dorp opmaken dat hun onderhandelingen met Patrimonium over de verkoop van die woningen aan de huurders in het eindstadium zit.
Een belangrijke vraag bij dergelijke grootschalige verkopen is: Hoe houden we het complex 'goed' na verkoop, zowel bouwkundig als sociaal. Ofwel: Voorkom Vegelinachtige processen. Patrimonium meent nu 'het ei van Columbus' te hebben gevonden door de grondkavels eerst samen te voegen en dan juridisch te laten splitsen in appartementsrechten.
Net als bij een koopflat is dan het lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaren verplicht.
Ofwel: Men koopt bouwkundig gezien een laagbouwhuis, maar juridisch gezien slechts een appartementsrecht, net als bij koopflats. Wij vinden dit een oneigenlijke en te ver gaande aantasting van het toekomstige eigendomsrecht en vrezen een precedentwerking bij soortgelijke verkopen in de toekomst.
Ook de gemeente vond indertijd al in eerdergenoemde Evaluatienota dat men verplicht lid moest zijn. De gemeente heeft een verordening waarin staat dat men een vergunning moet hebben alvorens zo'n splitsing mag plaats vinden. Wij zullen in dit geval bezwaar aantekenen tegen het afgeven daarvan.
In zijn algemeenheid zijn we ook bang dat naarmate meer 'gewone mensen' ook tot koop overgaan, het eigendomsrecht steeds verder zal worden uitgehold totdat het niet meer is dan 'het nieuwe huren': Minder rechten dan huurders maar wel meer plichten en een corporatie die als v.m. eigenaar aan de touwtjes trekt van zo'n Vereniging van Eigenaren. Ligt het immers niet voor de hand de verkopende corporatie als Adminstrateur/Bestuurder aan te stellen?!
Wil men de toekomstwaarde van een verkocht complex veilig stellen, dan is het onvermijdelijk dat het volle eigendomsrecht enigszins wordt ingeperkt, bv. via een zelfbewoningsclausule plus kettingbeding plus boetebeding om uitponding door huisjemelkerij te voorkomen. Ook tegen een qua tijd beperkt anti-speculatiebeding bestaat bij ons geen bezwaar, noch tegen een Kopersvereniging op vrijwillige basis, die enigszins lijkt op een onderlinge waarborgmij voor wat betreft het buitenonderhoud. En over het aanzicht ed. kan het nodige in de koopacte gezet worden.

Gezamenlijk onderhoud werkt kostenbesparend. De voordelen daarvan moeten echter leiden tot een eigen keuze voor het lidmaatschap, niet dwang middels oneigenlijk gebruik van de appartementswet.
De nieuwsbrief uit het Rode Dorp sprak over 'klassendiscriminatie' en zo is het ook: Betekent weinig geld dan automatisch weinig hersens en a-so gedrag?!
Zelf nadenken kost echter niets: Wij zouden op deze voorwaarde niet willen kopen.

Hoe dan wel?
Het is de kunst het juiste evenwicht te vinden tussen enerzijds een aantal veiligheidsmaatregelen tegen toekomstige achteruitgang, maar anderzijds het eigendomsrecht niet zo te beperken, dat men in feite een appartementsrecht heeft gekocht in plaats van een laagbouwhuis. Dat is een brug te ver.

Wij stellen niet dat Patrimonium alles fout heeft gedaan: Er zijn ook een aantal positieve zaken: 5 mille per verkochte woning in de kas van de VvE geeft een stevige 'bodem' en eenmalig 12,5 mille voor binnenonderhoud en verbetering voor als je zelf aan het klussen gaat of de aannemer erbij haalt, waarbij je echter verplicht bent ook de onderhoudsdienst van Patrimonium offerte te vragen. Dat zit dicht bij 'gedwongen winkelnering'...
Ook de verkoopprijzen lijken redelijk. Anderzijds is helder dat e.e.a. 'smeergeld' is om vooral 'ja' te zeggen tegen deze juridische constructie.

Al met al lijkt het ons de hoogste tijd dat de gemeenteraadsleden de discussie aangaan met elkaar en met de burgers over een visie vanuit de politiek.

Secretaris Vereniging PEL