Nieuwsbrief Rode Dorp

nr. 6, 10-9-2001
Een uitgave van Bewonersvereniging Rode Dorp,
secretariaat: Polderstraat 19

Geachte bewoners,

Het is alweer zo'n 5 maanden geleden dat wij u middels een nieuwsbrief op de hoogte stelden van de ontwikkelingen m.b.t. verkoop van de woningen in het Rode Dorp.
De gesprekken met Patrimonium zijn nu in een zodanig stadium dat duidelijk is tegen welke prijzen en onder welke voorwaarden verkoop zal plaatsvinden.
We zijn met Patrimonium helaas niet helemaal tot overeenstemming gekomen, daarover verderop meer.

Hoe ziet het voorstel dat Patrimonium u zal doen eruit?

De voorwaarden die hieraan verbonden worden zijn:

Standpunt bestuur Bewonersvereniging Rode Dorp
Wij vinden dat er een min of meer redelijke verkoopprijs gehanteerd wordt.
Ronduit positief zijn we over de bedragen die Patrimonium in de beide onderhoudsfondsen zal storten, hierdoor ontstaat voor kopers financiële ruimte om ook aan de binnenzijde van het huis het een en ander te verbeteren en kan de maandelijkse lidmaatschapsbijdrage aan de VvE laag blijven.
Hiermee laat Patrimonium duidelijk haar goede wil richting bewoners zien.

Zeer negatief zijn wij echter over het feit dat Patrimonium het Rode Dorp wil splitsen in appartementsrechten. Dat is ons inziens een grove inschattingsfout, en wel om de volgende redenen:

Overigens is door het bestuur van de Bewonersvereniging wel aan Patrimonium voorgesteld om een vereniging op te richten die min of meer zou functioneren als VvE, waarbij echter niet gesplitst hoefde te worden en men dus de volledige eigendom van de woning zou verkrijgen. Lidmaatschap zou in dat geval niet verplicht zijn, het zou dan aan ons en aan Patrimonium (middels een bijdrage in het onderhoudsfonds zoals men nu ook doet) zijn om lidmaatschap zo aantrekkelijk te maken dat men wel gek zou zijn om geen lid te worden. Dan zou dus een vereniging ontstaan vanuit een positieve grondhouding van mensen, en geen afgedwongen vereniging.
Dit voorstel is door Patrimonium verworpen.

Binnenkort zal Patrimonium u gedetailleerd informeren over de verdere gang van zaken.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Bewonersvereniging Rode Dorp