Tot nu toe mochten woningcorporaties aan hun huurders bij verkoop van huurwoningen korting geven. Dat mocht zijn: Maximaal 30 procent voor zittende huurders en 20 procent voor anderen die bv. een leegstaande woning kopen. Echter: Dat gold alleen als je recht had op koopsubsidie.
Staatssecretaris Remkes wil dat nu toestaan ongeacht de vraag of iemand nu wel of niet recht heeft op koopsubsidie.
Let wel: Ook in zijn nieuwe voorstel is een woningcorporatie nog steeds niet verplicht om ook maar enige korting te geven!
Uit de Leeuwarder Courant van 6-9-2001:


MEER KORTING BIJ VERKOOP HUURWONINGEN

Voorstel staatssecretaris

DEN HAAG (ANP) - Woningcorporaties mogen bij de verkoop van woningen aan huurders een hogere korting geven. Nu is een korting van 10 procent toegestaan.
[En als je zittend huurder bent max. 30 procent als je recht hebt op koopsubsidie. Als je recht hebt op koopsubsidie en je koopt een lege corporatiewoning, dan mag 20 procent korting maximaal worden gegeven.]
Dit wordt maximaal 30 procent van de marktwaarde voor huurders die hun eigen huurwoning kopen. Andere huurders kunnen tot 20 procent korting krijgen.
[Uit deze zin leid ik af dat op dat punt een koopsubsidievoorwaarde blijft gelden: Men mag de afgelopen drie jaar geen eigenaar-bewoner zijn geweest; anders geen korting.]
Staatssecretaris Johan Remkes (Volkshuisvesting) stelt dit vandaag voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Woningcorporaties kunnen de hogere kortingen sinds begin dit jaar al geven aan huurders die een woning met koopsubsidie kopen. Remkes wil dat nu ook voor verkoop aan kopers zonder deze overheidssubsidie mogelijk maken. Hiermee wil hij woningcorporaties stimuleren meer tegemoet te komen aan de wens van veel huurders, vooral ook huurders met een lager inkomen, om een woning te kopen.
[Dit is in zoverre voor wat betreft het Rode Dorp 1 hindernis opgeruimd voor mensen die willen kopen maar net teveel verdienen om recht op koopsubsidie te hebben.
De regeling is zo, dat een alleenstaande beneden de 65 jaar bij een belastbaar inkomen over 2001 groter dan fl. 37.350,- ofwel Euro 17.130,20 al teveel verdient om recht op koopsubsidie te hebben. Voor gezinnen ligt de maximale grens op dat punt wat gunstiger, nl. bij fl. 50.050,- of Euro 22.711,70
Als je nu dan als alleenstaande zonder recht op koopsubsidie als zittend huurder 30 procent korting op de koopprijs (normale prijs is marktwaarde-prijs) kunt krijgen, sluit wellicht de rekensom toch nog.
Dit uiteraard niet in de Randstad met z'n krankzinnige koopprijzen, maar soms wellicht in Leeuwarden in het Rode Dorp.]

Remkes stelt nog een aantal andere maatregelen voor om de verkoop van huurwoningen te bevorderen. Zo wil hij ook voor bepaalde tussenvormen van huur en koop koopsubsidie mogelijk maken.
[In het 'Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005' is tussen de partijen, o.a. bestaande uit VROM, Aedes (koepelorganisatie van woningcorporaties), Vereniging Eigen Huis, Ver. Ned. Gemeenten enz.) in artikel 3f van de overeenkomst overeen gekomen: "Partijen stimuleren dat de potentiële koper - naast verkoop zonder voorwaarden - kan kiezen (let wel, kiezen; dus geen dictaten!) uit vormen van verkoop onder voorwaarden. Uit overwegingen met betrekking tot het behoud van de kernvoorraad, kan het wenselijk zijn dat huurwoningen alleen onder voorwaarden worden verkocht. Aedes stimuleert dat corporaties bij verkoop van de woning aan zittende huurders gebruik zullen maken van de Modelregeling Verkoop Huurwoningen zoals die is afgesproken tussen Aedes en de VEH." Einde citaat.
VEH staat voor Vereniging Eigen Huis, een landelijke organisatie voor de belangenbehartiging van eigenaren van koophuizen.]

De verkoop van huurwoningen (al dan niet met koopsubsidie) door woningcorporaties komt volgens Remkes nog onvoldoende van de grond. De afgelopen maanden is er zelfs sprake van een daling, terwijl uit onderzoek blijkt dat veel huurders hun woning graag willen kopen. In juli heeft Remkes in het Nationaal Akkoord Wonen met woningcorporaties dan ook een forse intensivering van de verkoop afgesproken.
[M.i. kunnen lagere inkomens in de Randstad op dit moment niets kopen, koopsubsidie of niet. Ook in de rest van het land moet je voorzichtig zijn en geen grote aantallen woningen verkopen. Zo hier en daar eens een complexgewijze verkoop van corporatiewoningen; meer lijkt me niet verantwoord in Leeuwarden op dit moment.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].