SLOOPPLANNEN NOORDRAND IN BESLOTEN VERGADERING COMMISSIE STADSONTWIKKELING

Volgens onze informatie komt vanavond in een besloten gedeelte van de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling het sloopplan voor de 'Noordrand' aan de orde. Het gaat hierbij om Lekkumerend en om Bilgaard Oost, d.w.z. de Meenthe/de Stijl en de Kei. Kennelijk is er nogal wat angst dat er e.e.a. uitlekt want op 11-5 jl. stond in de Leeuwarder Courant o.a. het volgende:


ATTIEK ZWICHT VOOR DRUK WETHOUDER

LEEUWARDEN - Wethouder Bearn Bilker van Leeuwarden heeft het architectuurplatform Attiek teruggefloten. Attiek zou morgenavond in kunstenhuis Parnas een maquette tonen van sloop- en nieuwbouwplannen in Bilgaard, de Vrijheidswijk en het Leeuwarder Bos.

De wethouder vond het tijdstip van de presentatie te vroeg, omdat er nog geen overeenstemming is met de corporaties en ook de bewoners nog niet geïnformeerd zijn. Attiek-voorzitter Aitze van den Bos, ook coördinator van de gemeente Leeuwarden, heeft toen besloten de bijeenkomst af te lasten.
Einde LC-bericht.


Kortom: De gemeente heeft haar plannen al klaar, tot aan een maquette aan toe, maar overeenstemming ontbreekt nog steeds hierover met de corporaties en dan met name met v.m. BWL, nu onderdeel van Corporatieholding Friesland. BWL schrijft in haar blad 'BWL aan Huis' van april 2000 zelf hierover het volgende:


KARAKTER BILGAARD-OOST GAAT STERK VERANDEREN

Hoe noemen we de buurt? De Meenthe? Nee, gezien het verleden heeft die naam niet meer voor iedereen een prettige klank. De Stijl? Een aardige naam, perfect aansluitend bij de nieuwe straatnamen, maar nooit erg ingeburgerd geraakt. Bilgaard-Oost dan maar. Hoe is het gesteld met de toekomst van die wijk?

In Bilgaard-Oost gaat veel veranderen. Binnen het project van stedelijke vernieuwing zullen waarschijnlijk 300 tot 400 woningen, zowel hoog- als laagbouw, worden gesloopt. Er zal gepoogd worden ook bestaande complexen te behouden en in te passen in het nieuwe beeld van Bilgaard-Oost dat woningcorporaties en gemeentebestuur voor ogen staat.
[Hier wordt over Bilgaard-Oost gepraat als alleen een naam voor De Meenthe/de Stijl. Bij sloop van 300 tot 400 woningen lijkt me dat er niet veel woningen daar meer overeind staan. Praktisch volledige sloop dus, op wellicht 1 flatblok na wellicht; vermoedelijk de S5-flat die wordt bestemd voor buitenlandse studenten voor zolang het duurt en daarna mag dienen als 'wisselgeld' bij sloop-onderhandelingen tussen BWL en gemeente.]

Hoe ziet dat nieuwe beeld eruit? Hoewel de plannen nog in de maak zijn, valt er toch al wel iets over te zeggen. In aansluiting op het Havank-park komt er nieuwbouw in de middenprijscategorie en daarboven.
[Hoe duur dat is? Wat noemen ze 'midden'? 3 ton? 4 ton? ]
Bilgaard-Oost zal aan drie zijden worden begrensd door water: aan de noordkant door de Kalksloot, aan de oostzijde door de Dokkumer Ee en in het westen door een nieuw te graven waterloop die nu nog geen naam draagt, zelfs niet op papier. Zo ontstaat een sterk gewijzigd woonklimaat.

BWL, momenteel verreweg de belangrijkste huisbaas in Bilgaard-Oost, heeft veel belang bij de herinrichting van dit stadsgedeelte. Daarom is in overleg met de gemeente afgesproken dat BWL de planontwikkeling zal 'trekken'.

Eind 2000 moet er een plan op tafel liggen voor de toekomst van Bilgaard-Oost. Dan zal aan de huurders van nu duidelijk gemaakt worden wat er met hun woning zal gebeuren: sloop, functieverandering of een grondige renovatie.
[Het lijkt me dat dat nu al duidelijk is: Als je praat over sloop van 300 tot 400 woningen en je stelt dat Bilgaard-Oost hetzelfde is als De Meenthe/De Stijl, dan is bijna alles bestemd voor sloop.]

Marein Boekhoudt van BWL realiseert zich dat veel bewoners de onzekerheid niet prettig vinden. "We gaan met hen in gesprek en zullen er alles aan proberen te doen om hun ongerustheid te verminderen."
[Dat kennen we: Ze zoeken informele 'steunpunten' in de buurt; figuren die wat desinformatie verspreiden in ruil voor vage toezeggingen over mooie en goede herhuisvesting en verhuiskostenvergoeding om op voorhand elk verzet tegen sloop onderuit te halen ed. De eerste berichten hierover zijn er al. Verder zijn er ook al mensen die precies doen wat het gemeentelijk beleid plus Marcel van Dam graag zien: Ze vertrekken uit de stad. Bekend is, dat mensen zich in Lelystad willen laten inschrijven voor een woning.... Van Dam bv. zag graag dat 'de armen' vertrokken naar Almere ed. vanuit de Randstad. Alle steden echter voeren in het kader van de 'herstructurering' een beleid dat er op is gericht de armen de stad uit te werken en de rijken binnen te halen. Kortom: Het anonieme pamflet krijgt straks gelijk: De armen hier zitten straks in een arme plattelandsgemeente bij de Waddenzee in de noordwesthoek van Friesland.
Voor mij is het niet te begrijpen dat mensen zich zonder slag op stoot uit de stad laten verjagen. De stad is van iedereen, ook van mensen met weinig geld!]

Einde bericht uit BWL-blad 'BWL aan Huis'. Commentaar tussen [].