B&W zijn er kennelijk in geslaagd om de raadsfracties om te praten, m.n. die van de PvdA, om toch te kiezen voor (bijna) totale sloop van de Vegelinbuurt. Nadat hierdoor hun voorstel was vertraagd, hebben ze afgelopen week toch een vergaand sloopvoorstel gepresenteerd. I.t.t. de eerdere planning staat dit nu op de agenda van de Raadsadviescommissie Stadsontwikkeling van 30 mei a.s. Het gaat officieel om het Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin en het gaat om het hele gebied. Uiteraard zat het voorstel niet bij de commissiestukken, maar wordt dit op de valreep gepresenteerd om reacties zo lastig mogelijk te maken. Ook de 'inspreektijd' voor de tribune waar ongetwijfeld de direct belanghebbenden aanwezig zullen zijn, is ingeperkt tot 2 termijnen van 2 minuten.
Uit de Leeuwarder Courant van 17-5-2000:


SLOOP VEGELINBUURT IN LEEUWARDEN

LEEUWARDEN - De Vegelinbuurt in Leeuwarden zal grotendeels verdwijnen.
Burgemeester en wethouders willen het overgrote deel van de 175 woningen in deze verpauperde buurt slopen. Elders in dit gebied ten zuiden van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen moeten honderd nieuwe huizen worden gebouwd.

Meer hierover op pagina 19.


SLOOP VAN VEGELINBUURT STAAT NU VAST

LEEUWARDEN - De kogel is door de kerk, de Vegelinbuurt in Leeuwarden gaat grotendeels tegen de vlakte. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor bijna de hele buurt te slopen. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwbouw en plantsoen.

Een klein deel van de buurt blijft eventueel behouden. Het college wil van 15 tot 50 van de 175 woningen de mogelijkheid van renovatie onderzoeken. Aldus kan "een stukje karakter" van het grotendeels verpauperde arbeidersbuurtje behouden blijven.
[Dat 'grotendeels verpauperde' is typisch LC-werkwijze: Het vermengen van de feitelijke weergave van de gebeurtenissen met de mening van de journalist en dat tot 1 bericht mixen. Doel: Het beïnvloeden van de mening van de lezer.]

Op de tuinen van Smeding tussen Achter de Hoven en de Potmarge wil het college 100 woningen bouwen. Ook op het terrein van konfijterij Steensma en de vroegere Huizumer groenteveiling is nieuwbouw voorzien.
[Dat betekent toch een flink aantal woningen in het Potmarge-gebied waarmee een flink stuk groen verloren gaat. De voorkeur op dit punt zoals door het PEL naar voren gebracht, was dat alleen werd gebouwd parallel aan de achterzijde van de zuidkant van Achter de Hoven, zodat de 'rafelrand' die wordt gevormd door de achterzijde van deze woningen zou zijn verdwenen. Nu krijg ik de indruk dat door de tuinen van Smeding te bebouwen, de Potmarge noordkant als gebied wat in twee stukken wordt gehakt, waardoor de eenheid er uit raakt als doorlopend gebied. Voor wat betreft het terrein van Steensma en de v.m. groenteveiling, beide aan de zuidzijde van de Potmarge: Hier is nu geen groengebied, dus op zich is dit minder problematisch. Niet dat op zich mensen met weinig geld hier iets aan hebben: Reken maar dat ook deze nieuwbouw onverminderd duur zal zijn.]

Met deze voorstellen valt volkshuisvestingswethouder Bilker (CDA) goeddeels terug op plannen die ook al in november werden gepresenteerd.
Achter de schermen is nog wel flink op de fracties van PvdA en PAL-GroenLinks ingepraat, die in maart nog pleitten voor minder verregaande sloop en minder bebouwing op de tuinen.

Het college heeft de laatste week de sloop van 35 Vegelin-woningen en de bouw van 34 woningen op de tuinen moeten prijsgeven om zich verzekerd te voelen van een raadsmeerderheid, als het wijkplan op 19 juni wordt vastgesteld. De geraamde kosten spelen hierbij een rol.
[Op 30-5-2000 komt het voorstel in de Commissie Stadsontwikkeling en op 19-6-2000 in de gemeenteraad. Als je leest dat van 15 tot 50 van de 175 woningen in de Vegelin het college de 'mogelijkheid van renovatie wil onderzoeken', waarbij het dan maar zeer de vraag is wat uit zo'n onderzoek komt als dat niet echt onafhankelijk is en ook leest dat het college via koehandel 35 woningen meer wil laten staan dan ze eerst wilden, vraag ik me af waar die 35 woningen dan zitten: 15 woningen min 35 woningen kan niet, 50 woningen min 35 zou 15 woningen zijn in oude plan die bleven staan. Het oorspronkelijke sloopplan ging uit van 120 tot 150 woningen plat in de Vegelin, zodat resp. van de 175 woningen 55 tot 25 woningen zouden blijven staan. Nu dus na de koehandel met de PvdA en PAL-GroenLinks 15 tot 50 woningen...
Dit lijkt eerder op een schijnvertoning naar buiten toe: Wij hebben als fracties zwaar onderhandeld en dit hebben we er nog uit weten te halen...
Vandaag kost bv. een brood ¦2,20 en morgen ¦2,35 plus een sticker erop: Afgeprijsd! Wie wordt er nu belazerd?!]

Blijkens de raming is een model met het accent op renovatie van de Vegelinbuurt en minimale nieuwbouw op de tuinen ¦7 miljoen duurder dan het andere uiterste (maximaal slopen en tweemaal zoveel bouwen op de tuinen). Het collegevoorstel kost zo'n 20 miljoen, waarvan het rijk de helft vergoedt.
[Het punt hierbij is, dat het college het vertikt om nieuwbouw elders of grondverkopen elders ook te gebruiken als kostendragers. Ik bedoel met name het gebied Huizumer en Goutumer Nieuwland tot de Werpsterhoek. Een deel van de winst op de grondverkopen zou kunnen worden gebruikt en als daar woningcorporaties koopwoningen zouden mogen bouwen zouden zij een deel van de winst ook weer kunnen aanwenden door bv. deelname in een participatiemaatschappij. Overigens blijf ik erbij dat slechts via subsidie aan de eigenaren een deel van renovatiekosten ten laste komt van de gemeente. De gemeente wil echter de winst uit de grondverkopen tot de Werpsterhoek alleen gebruiken voor de planontwikkeling van dat gebied. Als je echter inkomsten en uitgaven ook steeds precies territoriaal begrensd, is vermoedelijk de uitkomst dat je in bestaande wijken bij herstructureringsplannen steeds op verlies uitkomt als je niet drastisch sloopt en nieuwbouw pleegt en in nieuwbouwgebieden (uitleggebieden) op winst uitkomt. Zo kun je steeds roepen dat modellen waarbij meer de nadruk ligt op renovatie, onhaalbaar zijn...
Als je echter alle gebieden die nu 'in de planning' zitten als 1 gebied ziet, boekhoudkundig gesproken, denk ik dat het kostenplaatje er beter uit gaat zien. En per slot: Er is ook maar 1 gemeente waar geld wordt uitgegeven en geld binnenkomt en niet 5 verschillende...]

Overigens behelst de stedelijke vernieuwing tussen de spoordijk en de Potmarge meer dan de Vegelinbuurt en de 'groene long' Achter de Hoven.
De sociale huurhuizen in het Rode Dorp komen te koop voor de bewoners en de straten ten westen ervan ondergaan een renovatie.
[Er was eerst ook sprake van gedeeltelijke sloop van de Van Asbeckstraat en de Bernardus Bumastraat voor 'meer licht en lucht', hoewel dat geen opvallend smalle straten zijn. Of dat nu van de baan is, weet ik niet. Dan moet eerst het B&W-voorstel boven water komen.]

De christelijke scholengemeenschap Comenius mag veertien lokalen bij het huidige hoofdgebouw bouwen, maar moet afwachten of voor een nevenvestiging de plaats van het verpleeghuis Parkhove kan worden betrokken.
[Deze bouwerij gaat ook weer af van de groene Potmarge-zone.
Bovendien snap ik niet hoe überhaupt deze school daar wil bouwen, vlak naast een potentiële tijdbom, die steeds buiten beeld is gebleven in de B&W verhalen.
Ik bedoel de Casolith alias Atohaas alias Atoglas. Atoglas is de nieuwe naam van deze fabriek van plexiglas die naast de school en vlak naast de woningen ook in dit gebied staat. Het gaat om een chemisch fabricageproces waarbij altijd iets mis kan gaan en als het erg mis gaat, hebben we een ramp die net zo erg kan zijn als in Enschede.
Bovendien kan een ramp met een chemische fabriek een jarenlange nasleep hebben doordat de gezondheid van overlevenden van zo'n ramp ernstig en permanent is aangetast. Kortom: Atoglas moet uit deze woonwijk weg! Bij eerdere behandeling van het plan in maart j.l. waren zowel de SP als D66 al kritisch m.b.t. Atoglas. Wij hadden in maart jl. al van een van de aktievoerders van "Behoud de Groene Long" (Potmarge-gebied) op een openbare bijeenkomst in de FEC begrepen dat Atoglas geen vergunningen had van de provincie, maar alleen van de gemeente Leeuwarden. Wethouder Bilker trachtte hier toen overheen te kletsen, hiermee in feite aangevend dat gemeentebesturen deels alleen maar belangenbehartigers zijn van bedrijven, niet van bewoners. D66-raadslid Sietske Inberg is nu echter verder aan het graven gegaan en volgens de LC van 19-5 jl. werkt Atoglas al sinds augustus 1998 zonder de vereiste milieuvergunning. De in december 1997 verleende revisievergunning werd toen door de Raad van State nl. vernietigd. Het productieproces vindt plaats met behulp van methylmethacrylaat (mma) en een polymerisatieproces in gesloten ketels. Deze ketels moeten met dichloormethaan worden gereinigd. Deze stof staat echter op een zwarte lijst en is verantwoordelijk voor de luchtvervuiling in de omliggende wijken. D66 wil nu van B&W voor 30 mei a.s. weten of het bedrijf nog langer midden in een woonwijk getolereerd kan worden. D66 heeft inmiddels kontakt gehad met bovengenoemde aktievoerder van 'De Groene Long', de Chemiewinkel, de Milieufederatie en met gemeente en provincie.
De gemeente wil echter tot nu toe alleen meebetalen aan een betere ontsluiting van het bedrijf, zodat de tankwagens met dat 'mma' nog beter via de Oostergooweg het bedrijf kunnen bereiken...
B&W gingen er tot nu toe van uit dat het bedrijf daar gewoon blijft...
Of de kracht van een explosie van 158 ton vuurwerk in staat is deze plaat beton voor hun kop weg te blazen is nog maar de vraag, want zo is de gemeente hier gewoon qua mentaliteit. Overigens hoorde ik dat het Franse moederbedrijf Total-Fina-Elf wel van de Leeuwarder vestiging af zou willen, maar van dat verhaal heb ik geen bevestiging. Bovendien is het dan maar de vraag hoe het dan verder gaat.
De raadsfracties die Atoglas daar weg willen hebben zijn tot nu toe: D66, de SP en Addy Stoker van de Christen-unie (fusie GPV en RPF). Van groot belang is nu wat de PvdA doet in de Raad.
Te hopen is dat men de partij-politiek eens even laat voor wat het is...]

Einde eerste LC-bericht. Commentaar tussen [].


Leeuwarder Courant van 17-5-2000:

PLAN VEGELIN WEKT FRUSTRATIE COMITÉS

LEEUWARDEN - De bewonerswerkgroep Vegelin en het actiecomité Groene Long Potmarge hebben teleurgesteld gereageerd op de sloop- en bouwplannen voor hun wijk. Vooral de renovatievoorstellen van de Vegelinbewoners zijn door het college genegeerd.

De werkgroep had gehoopt dat haar opknapplan van vorig najaar een luisterend oor zou vinden. Nu het college vasthoudt aan sloop van 125 tot 160 van de 175 woningen, is die hoop de grond in geslagen.

Het college heeft het aantal te bouwen huizen in de Potmarge-zone met 34 verlaagd ten opzichte van eerdere plannen. Maar er komen nog steeds te veel woningen, in de ogen van het Groene Long-comité. "Wat je nu volbouwt in het tuinengebied, krijg je nooit meer terug", aldus Gerrit Fokkema van de belangengroep.
Einde tweede LC-bericht.