In de commissie Stadsontwikkeling is op 19-6-2001 de 'Ontwikkelingsvisie' voor de Vrijheidswijk/Lekkumerend besproken en in meerderheid aangenomen. Dat betekent om te beginnen sloop van de laagbouw Mariniersespel en daarna sloop van de S5-flat Mariniersespel en de S12-flat Jan Evenhuisstraat. Met andere woorden: Een fors aantal gedwongen verhuizingen.
De woningcorporaties beweren constant dat ze iedereen passende woonruimte kunnen aanbieden t.b.v. de herhuisvesting. Net op die avond kwam echter de Leeuwarder Courant met een bericht over dreigende boetes voor de corporaties i.v.m. overschrijding van het door de corporaties te verzeggen budget aan huursubsidies. Diverse commissieleden spraken hierover tijdens het debat de wethouder aan.
Ik heb echter het vermoeden dat de gemeente (een deel van de financiële stukken over de Stedelijke Vernieuwing is 'vertrouwelijk') de corporaties heeft toegezegd eventuele boetes te zullen compenseren. Hoe dat ook zij, uit de dreigende boetes blijkt dat de corporaties veel mensen bij sloop een stuk duurder huisvesten omdat ze doodgewoon onvoldoende goedkopere woningen tekort hebben! Dat duurder huisvesten kan gezien de inkomenspositie van veel huurders alleen als er een forse greep in de huursubsidie-buidel wordt gedaan.
Uit de Leeuwarder Courant van 19-6-2001:


CORPORATIES LAKEN BOETES BIJ HUIZENSLOOP

LEEUWARDEN - De Friese woningcorporaties willen een oplossing voor de zware rijksboetes die ze krijgen als ze veel huizen slopen. Dit heeft een delegatie van tien Friese corporaties gisteren gezegd tegen staatssecretaris Johan Remkes van volkshuisvesting, die in Aldtsjerk op werkbezoek was.

De boetes zijn indirect het gevolg van de vele verhuizingen die annex zijn met de sloperij. De bewoners stromen vaak door naar duurdere huurhuizen, waarvoor zij huursubsidie claimen. De totale claim overschrijdt bij veel corporaties momenteel de toegestane limiet.
[Dit betekent overigens niet dat de huurders uiteindelijk de huursubsidie wordt geweigerd, maar dat de corporatie het totaalbedrag overschrijdt wat zij mag 'uitdelen' of 'verzeggen' aan huursubsidie in een bepaald jaar.]

Het rijk bestraft zo'n overschrijding met forse boetes. Een actief slopende corporatie als Nieuw Wonen Friesland (NWF) in Leeuwarden zou, als er nu moest worden afgerekend, fl. 450.000 moeten lappen. NWF was jarenlang vrij van boetes. Woningstichting De Friese Greiden in Bolsward, een andere actieve sloper, komt volgens de tussenmeting uit op fl. 160.000.

"De goede korporaasjes wurde straft foar in belied dat it ryk just wol: fersliten hûzen ferfange troch goeie hûzen. It is anti-produktyf", aldus voorzitter Tsjebbe Hettinga van de koepelorganisatie Aedes Fryslân.
[Vertaling: "De goede corporaties worden gestraft voor een beleid dat het rijk juist wil: Versleten huizen vervangen door goede huizen. Dat is anti-productief."
Nu ja, versleten huizen: Huizen worden tegenwoordig niet meer gesloopt omdat ze half verkrot zijn, maar om heel andere redenen: Grond voor projectontwikkelaars scheppen, bevolkingspolitieke motieven enz.]

De boetes zijn ingesteld om te voorkomen dat corporaties huurders te gemakkelijk dure woningen toewijzen omdat het rijk toch betaalt.
"Dat is yn it ferline natuerlik wol bard. Mar wy ha no te krijen mei in oare situaasje, mei in kwaliteitsslach: bettere wenningen yn bettere wiken."
[Vertaling: "Dat is in het verleden natuurlijk wel gebeurd. Maar we hebben nu te maken met een andere situatie, met een kwaliteitsslag: betere woningen in betere wijken."
Maar het resultaat is nog precies gelijk: Duurdere leegstaande woningen die verlies opleverden door die leegstand worden nu mooi gevuld door de verdreven huurders, waarbij de huursubsidie mooi dienst doet als verkapte exploitatiesubsidie voor de corporatie: Sloop je gek, zet jezelf klem door onvoldoende goedkopere woningen over te houden en roep: Hier sta ik, ik kan niet anders, het is rijksbeleid...
Maar het rijksbeleid schrijft niet precies voor hoeveel je 'moet' slopen. Dat staat nergens. Officieel gaat het rijksbeleid er van uit dat er 'voldoende betaalbare huurwoningen' over moeten blijven. Dat is een rekbaar begrip, waarvoor een corporatie plaatselijk ZELF verantwoordelijk is!
Kortom: Die boete is eigenlijk een signaal: Je hebt teveel goedkopere woningen gesloopt, anders was je er als corporatie wel in geslaagd meer mensen te herhuisvesten met minder beslag op de huursubsidie. In zoverre is het in feite een boete op teveel sloop.]

Remkes erkende het probleem en zei open te staan voor suggesties om het te verhelpen.
[Hierbij alvaste de eerste: Minder slopen!]
Beide corporaties rekenen er trouwens op dat de eindboete sowieso lager uitvalt dan de tussenmeting doet vermoeden.
[De gemeente Leeuwarden heeft in het verleden toen het probleem al werd gesignaleerd in een evaluatienota over de huursubsidie, e.e.a. altijd luchtigjes weggewuifd: Voor Stedelijke Vernieuwing is er wel een mogelijkheid om onder die boetes uit te komen, heette het toen met zoveel woorden. Keiharde bluf dus en gewoon platweg gelogen. Als dat zo was, dan hoefden de corporaties nu niet te klagen, want dan was e.e.a. al lang opgelost geweest qua regelgeving.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].