WONINGCORPORATIE NWF PROBEERT HUURDERS OP TE ZETTEN TEGEN DE "WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING" IN LEKKUMEREND

Eigen bericht

LEEUWARDEN 6-6-2001 Door huurders van de met sloop bedreigde laagbouwwoningen in de Mariniersespel is naar buiten gekomen dat de woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland van wie deze huizen zijn, in een brief d.d. 18-5-2001 de huurders heeft getracht op te zetten tegen de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting', een anti-sloop comité actief in deze wijk. Kennelijk wordt dat als bedreigend ervaren. Bedoelde brief van Nieuw Wonen Friesland begint met een aantal feitelijke mededelingen, zoals het feit dat er door hen een centraal informatiepunt is ingericht op het adres Fam. van der Weystraat 31 dat vanaf 28-5 j.l. zou gaan functioneren en dat hun verhuurfunctionarissen mw. Koning en dhr. Strijker respectievelijk op de telefoonnummers 058-2651895 en 058-2651896 bereikbaar zijn, of per fax via nummer 058-2651921.

De NWF-brief gaat dan als volgt verder:

"Tenslotte nog het volgende: Het is ons gebleken dat met name de huurders van een laagbouwwoning momenteel zowel schriftelijk als mondeling worden benaderd door een actiegroep, zichzelf noemend "Werkgroep voor Volkshuisvesting". Het staat u uiteraard vrij met leden van deze werkgroep een gesprek aan te gaan.
Wij zijn ons ervan bewust dat mogelijke gevoelens van onrust zijn ontstaan na onze informatiebrief van april jl.
Wij zijn van mening dat de opstelling en benaderingswijze van deze actiegroep mogelijke onrust alleen maar verder doet aanwakkeren.
Onze medewerkers die zijn belast met de begeleiding van uw herhuisvesting hebben veel ervaring opgedaan in vergelijkbare situaties. Zij zijn in staat goed te luisteren naar uw wensen en ideeën en zullen er alles aan doen u hierbij zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden."

Einde citaat.

Commentaar: Heel vervelend uiteraard die actiegroep tegen sloop, want daar gaat het om. Dan moet je als NWF, hoewel je n.b. een gesprek met hen hebt gevoerd op het NWF-kantoor, uiteraard zorgen dat je hen met wat vage insinuaties zoveel mogelijk zwart maakt.
Maar de zaak wordt hier wel op z'n kop gezet: Wie zaaide er onrust? Toch zeker NWF met haar sloopverhaal?! En dan een ander die zich daartegen verzet iets kwalijk nemen? Je moet maar lef hebben.
Uiteraard worden de fantastische verhuurfunctionarissen door NWF van harte aangeprezen. Uiteraard zullen ze er 'alles aan doen' om 'u hierbij zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden'. Ja, vast wel: Naar ofwel een veel duurdere woning ofwel een even dure maar kleinere woning...
Vooral die mej. De Koning is erg goed: Een combinatie van dreigen en paaien moet het meestal doen richting huurders: Dat is de ervaring nog van de Hooidollen en Jokse met deze kwaadaardige 'bitch'.

Nu NWF toch aan het waarschuwen is geslagen voor derden, willen wij derden en in het bijzonder eigenaren van flatwoningen waarschuwen voor de bemoeizuchtige praktijken van Nieuw Wonen Friesland.
Zoals bekend staan bij flatblokken vaak i.t.t. de laagbouw verzamelcontainers voor het huisvuil. Helaas zijn het vaak niet alleen de flatbewoners die deze gebruiken, maar bij nacht en ontij dumpen ook vaak derden hun troep hierbij. Maar de flatbewoners worden hier op aangekeken. Nu wordt het uitkijken, want op een dag komt een zekere heer Andringa van NWF je aan de deur lastig vallen over de container bij je appartementengebouw. Is er dan wellicht sprake van een container die ook bestemd is voor afval van bewoners van een nabijgelegen complex van NWF? Dat zou zijn bezoek kunnen verklaren. Nee dus, deze Andringa gaat zich bemoeien met zaken die hem geen fluit aangaan en beweert dat NWF de opdracht heeft 'de buurt' netjes te houden. Tevens kan het zijn dat hij 'oplossingen' suggereert in de zin van: Die container moet daar weg en kan wel in de tuin staan van bv. een parterre-appartement. Alsof die eigenaar dat maar moet toestaan en alsof zijn tuin dan niet in een vuilnisbelt gaat veranderen.
Of: Hij vindt dat iemand zijn garagebox maar moet opofferen; daar kan de container wel in...
Kortom: Deze vent is een brutale hond en het beste is: Trap hem het flatgebouw uit. Na zijn bezoek kan het zijn, dat er plotseling een brief in de bus valt van 'Afvalsturing Friesland' waarin doodleuk wordt meegedeeld dat de container wordt verwijderd en dat men voortaan zijn afval maar in een andere container moet gooien.
Kortom: De Andringa's en Co kunnen dan nog beter flatbewoners beschuldigen van het dumpen van afval, want die container wordt uiteraard dan overbelast.
Zoals gezegd: Als ook complexen van NWF van dezelfde container gebruik zouden maken, had NWF een belang, maar nu niet. Overigens beweerde Afvalsturing Friesland dat ze nog nooit van deze man had gehoord. Kennelijk werkt hij via andere lijntjes.
Het bovenstaande overkwam onlangs een appartementencomplex in de stad. Kortom: Als NWF niet te goed is om zich brutaalweg ook nog te bemoeien met zaken die hen geen fluit aangaan, maar de bewoners van koopflats wel, zijn ze nergens te goed voor. Dat wil ik met bovenstaand voorbeeldje maar zeggen.

secretaris PEL