Leefbaar Leeuwarden
Secretariaat:  De Hooidollen 590
8918 JZ Leeuwarden
Postadres:  Postbus 4022
8901 EA Leeuwarden
Telefoon:   058 - 26 75 261
Internet: www.leefbaar-leeuwarden.nl
E-mail: info@leefbaar-leeuwarden.nl

Leeuwarden, 4 juni 2001

Aan het College van B&W Gemeente Leeuwarden.

Betreft: Schriftelijke vraag volgens het reglement van orde der gemeenteraad Artikel 37, lid 1 en gehouden aan lid 4, 5, 6 en 7.

Sloopplannen van de wijk Vegelin in het kader van de Stadsvernieuwing.

Leefbaar Leeuwarden (voorheen fractie Dolstra) heeft nog altijd haar twijfels over de:

Onder het mom dat de woningen niet meer voldoen aan de hedendaagse (woon)normen is de gemeente overgegaan tot grootschalige onteigenen van deze wijk.

Het heeft grote consequenties voor de bewoners. In veel gevallen zullen zij door de sloop financieel getroffen worden omdat zij elders in deze gemeente uit de voorraad woningen in die prijsklasse niets kunnen terugkopen of -huren. Om de woorden aan te halen van de heer Bonnema, architect van de Achmea toren: "Om in de stad Leeuwarden te willen wonen moet je veel geld hebben."

Zo hebben wij vernomen dat er nu al iemand onteigend is. Deze inwoner van Leeuwarden is in het verleden in de bijstand geraakt. Nu moet hij door de gedwongen verkoop van zijn woning het verkregen vermogen eerst opeten eer zijn uitkering vervolgd zal worden. Een huis kopen is voor hem uitgesloten. Met het huren van een woning zullen zijn woonlasten dermate hoog uitvallen, om redenen: (a) de maandelijkse huurlasten zullen veel hoger uitvallen dan de thans hypotheeklasten; (b) hij komt niet in aanmerking voor de IHS, omdat hij vermogen heeft.
Naast deze inwoner zullen er nog veel gedupeerden volgen. Let wel! Ze worden GEDWONGEN door gemeente en overheidsinstanties, dus niet op eigen verzoek of uit eigen beweging.
Het is een feit dat de gemeente geen goed sociaal plan heeft samengesteld en gewoon is begonnen met onteigening.  Wij rekenen dit het college zwaar aan en naar onze mening zal de gemeente hier veel leergeld voor moeten betalen.

Het heeft ook grote consequenties voor de stad Leeuwarden. Een historische wijk zal verdwijnen. Veel raadsleden gaven te kennen dat de nieuw te bouwen wijk niet in het stadsbeeld past qua architectuur.

Voorts hebben wij onze twijfels of de onteigeningswet wel correct wordt uitgevoerd. De onteigeningwet is van toepassing, naar ons inziens, als er sprake is van een bestemming- of structuurplan en niet bij stadsvernieuwing.
Indien het toch volgens de regels van de wet mogelijk is, dan vinden wij het uitermate onzorgvuldig in het kader van de stadsvernieuwing, (LEES: het verbeteren van de woonomgeving) dat het aan de wijk grenzende chemische fabriek Atoglas niet bij de plannen is betrokken. Wij hebben vernomen dat deze fabriek producten vervaardigt; zijnde o.a. PMMA.
De polymeergrondstoffen en halfproducten worden opgeslagen in de kelders en ruimtes die niet aan de hedendaagse veiligheidsnormen voldoen. De brand- en calamiteiten-preventie is te summier of  te ontoereikend.
Verder hebben omwonenden in betreffende wijk al vaak geklaagd over toenemende stank- en lawaaioverlast. De fabriek heeft niet de nodige milieuvergunningen, maar wordt gedoogd door gemeente en provincie.  Een uiterst zorgwekkende en levensbedreigende situatie vinden wij, met de vuurwerkontploffing in Enschede nog in het geheugen te hebben.
Bewoners hadden een klacht ingediend bij B&W en als antwoord gekregen zij, dat het College geen bezwaar heeft tegen zo'n fabriek in de woonwijk. De ware redenen is volgens LL anders: Het verplaatsen van Atoglas is een te kostbare aangelegenheid en mag in het openbaar niet besproken worden, omdat anders de beoogde winsten en subsidies verkregen uit de stadsvernieuwingsplannen; de uitvoerbaarheid van de ringweg om Leeuwarden "De Haak" in gedrang zouden kunnen brengen, dan wel negatief zullen uitvallen.

Wij zouden de volgende vragen schriftelijk en mondeling in de komende raadsvergadering beantwoordt zien.

 1. Is het College het met ons eens dat niemand in de Vegelinbuurt financieel gedupeerd mag worden:
  a. door de gedwongen verkoop van zijn privaatbezit?
  b. indien hij of zij als huurder gedwongen is te moeten verhuizen?

 2. Geeft de gemeente een financiële ondersteuning als tegemoetkoming voor de hogere woonlasten -dan wel een huurgewenningsperiode- aan de huurders of voormalige eigenaren die een huurhuis gaan betrekken naast de toegezegde verhuis- en inrichtingskosten?

 3. Is er een uitzondering te maken in geval de woningbezitters die bijstandsgerechtigden zijn of die rond moeten komen met een laag inkomen om hen in plaats van de te betalen gelden voor de onteigende woning een andere gelijkwaardige woning in de gemeente Leeuwarden aan te bieden. Als het ware een ruilwoning. Excl. de verhuis- en inrichtingskosten en kosten koper?

 4. Wat is de ware reden dat het College Atoglas niet wil betrekken bij de stadsvernieuwing?

 5. Bestaat er een mogelijkheid om deze fabriek te verplaatst buiten de woongebieden: in een industriepark?

 6. Is het college met ons eens dat er binnenkort een onderzoek moet komen of deze fabriek verplaatst kan worden?

 7. Indien verplaatsing niet tot de mogelijkheden behoort, stelt het College en de gemeente zich dan aansprakelijk voor eventuele calamiteiten die zich in de toekomst kunnen voordoen bij Atoglas?

 8. Worden de nieuwe bewoners in de wijk op de hoogte gebracht betreffende de onveilige fabriek? Volgens ons is het een onveilige fabriek, omdat er geen milieuvergunningen worden afgegeven!

Namens Leefbaar Leeuwarden
Katie Dolstra
fractievoorzitter

4 juni 2001