Op donderdagavond 17-5-2001 in de Adelaarskerk in Bilgaard en niet zoals logisch zou zijn geweest in De Blokkendoos in Lekkumerend/Vrijheidswijk, vond de hoorzitting plaats over de sloopplannen van woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland en de gemeente in Lekkumerend.
Uit de Leeuwarder Courant van 18-5-2001:


BEWONERS VRIJHEIDSWIJK LATEN EMOTIES VRIJE LOOP

LEEUWARDEN - De hoorzitting over de sloop en renovatie van de Vrijheidswijk in Leeuwarden heeft gisteravond een emotionele en rumoerige bijeenkomst opgeleverd in de Adelaarkerk.
Ruim 250 wijkbewoners kwamen naar het gebouw. De meesten spraken zich uit tegen afbraak van ongeveer 450 huizen. De vele allochtonen in de wijk waren nauwelijks vertegenwoordigd.
[Door een vertegenwoordiger van de Werkgroep voor Volkshuisvesting werd gesteld dat het een schandaal was dat er door de gemeente niet was gezorgd voor iemand die het besprokene tegelijk even kon vertalen. Van de kant van de gemeente werd gesteld dat zij in een aparte bijeenkomst of bijeenkomsten zouden worden ingelicht.
Kortom: Apartheid in Nederland en: De gemeente plus de corporatie kan hen mooi van alles wijsmaken. Per slot is en blijft het een vreemd land voor hen.]

Corporatie Nieuw Wonen Friesland zal 406 woningen afbreken, vooral in de omgeving van de Mariniersespel.
[Nee, niet in de omgeving van, maar de Mariniersespel zelf en daarna de S5-flat Mariniersespel en de S12-flat Jan Evenhuisstraat.]
Corporatieholding Friesland, waaronder BWL valt, sloopt ongeveer 50 huizen en renoveert haar huizenblokken aan de noordzijde van de wijk. Mogelijk wordt ook de S8-flat in de Annie Westlandstraat afgebroken. Eind dit jaar weten de bewoners waar ze aan toe zijn, zo beloofde Marein Boekhoudt van BWL gisteren.
[Zoals ook uit gemeentelijke stukken valt op te maken, is er nog maar een soort globaal akkoord tussen gemeente en BWL betreffende hun deel van Lekkumerend. Afgaande op de gemeentelijke stukken, zien zij hier liever massale sloop. Het BWL-verhaal zit echter m.i. dichter bij de 'brede' uitleg van wat stedelijke vernieuwing eigenlijk is, dan het NWF-verhaal, dat in feite stedelijke vernieuwing qua begrip gewoon versmalt tot sloop plus dure nieuwbouw tussen de resterende oudere bebouwing. Overigens kun je ook vraagtekens zetten bij wat BWL bedoelt met renovatie, gezien bv. de berichten indertijd uit de laagbouw in de Kei in Bilgaard: Slechte renovatie op een koopje, kwastje verf, houtrot in kozijnen wat herstellen (wat in feite gewoon herstel achterstallig onderhoud is!) ed. Een goede renovatie vergt vrij veel geld, niet alleen aan de buitenkant, maar ook qua woontechnische verbeteringen aan de binnenkant van de woningen. Maar ook dan is het nog altijd goedkoper dan sloop en nieuwbouw: Stel dat je voor 80 mille per woning besteedt: Wie kan voor dat geld een nieuwe vergelijkbare woning neerzetten?! Die gaat minstens 2,5 ton kosten en dan praat je over een simpele 'goedkope' eengezinswoning...]

Op de plek van de sloopblokken komen duurdere koopwoningen, die jonge gezinnen naar de wijk moeten trekken. Doel is de verloedering van de Vrijheidswijk tegen te gaan, waarbij het inmiddels opgeknapte Heechterp als positief voorbeeld dient.
[Dus: Jonge gezinnen met geld gaan 'de verloedering' tegen en de huidige bewoners van de Mariniersespel zijn verantwoordelijk voor die 'verloedering'. Dat staat hier eigenlijk. Oude truc: Wijs 1 lokatie/groep ed. aan als zondebok en de rest denkt: Gelukkig, het gaat niet om ons: ZIJ hebben 'het gedaan' en ZIJ worden de wijk uit gewerkt, niet wij. Verdeel en heers heet dat.]

"Dat de wijk verloederd is, ligt allemaal aan de woningbouwvereniging", riep een boze vrouw. "Jullie stoppen tien, twaalf mensen in een eengezinswoning. Toen ik hier kwam wonen, mochten we niet eens de dekens buiten hangen. En moet je nou eens zien wie jullie in die huizen zetten."
[Dat de woningcorporatie tien, twaalf mensen in een eengezinswoning stopt, geloof ik niet: M.i. doen sommigen dat zelf, doordat ook hun familie bij hen intrekt, omdat die kennelijk geen onderdak hebben.
Het zou kunnen dat het dan gaat om mensen die geen verblijfsvergunning hebben om in Nederland te zijn. Zo lopen er ook wel geruchten over andere wijken waar in de laagbouw tot in het berghok stapelbedden zouden staan en waarbij een technische dienst van een corporatie die dan in die woning op verzoek van de bewoners een klusje doen (klachtonderhoud) dan maar even de andere kant op kijkt. Per slot is het niet hun taak zich daarmee te bemoeien: Zij komen ook alleen maar omdat hun baas hen stuurt. In elk geval is dit wel een probleem, want 10 tot 12 mensen in een standaard-eengezinswoning is gewoon teveel: "Overbewoning" heet dit in het jargon.]

"Die nieuwe koophuizen in de Mariniersespelkunnen wij niet betalen. Jullie bouwen voor de kapitalisten", stelde een andere buurtbewoonster tot irritatie van wethouder Bilker, die ook zijn stem verhief: "U denkt aan uw woning, maar wij moeten nadenken over de problemen van de hele stad. Pas als we niks aan de wijk doen, heeft u het recht om boos te zijn."
[Bilker meent dat hij naar believen een recht kan toekennen, maar dit soort 'rechten' wordt niet gegeven, maar genomen zonder dat iemand dat ook maar voor iemand kan bepalen, ook de wethouder niet. Hem wordt hier overigens door deze buurtbewoonster niet kwalijk genomen dat hij iets doet aan de wijk, maar hij maakt een verkeerde keuze door te kiezen voor sloop en terugbouw van voor hen onbereikbaar dure koophuizen. Ik heb bij de diverse bijeenkomsten en hoorzittingen in het kader van stedelijke vernieuwing in een wijk nog nooit iemand horen zeggen: 'Laat alles maar zoals het is' en ook het PEL maakt geen keuze voor nietsdoen. Wij verschillen gewoon met de gemeente van mening over de vraag hoe stedelijke vernieuwing in Leeuwarden moet worden uitgewerkt en ingevuld; dat is de hele kern van het verhaal. Overigens was er die avond ook iemand die riep: 'Ik stel hier het kapitalisme aan de orde' en iemand die stelde: 'Lekkumerend-West is gebouwd als arbeiderswijk en dat moet het blijven.' Betrokkene stelde later in de pauze in een gesprek dat zij voor 8 mille hadden opgeknapt aan hun flat die ze net in december 2000 toegewezen hadden gekregen... Aangeraden is, toch nog eens daarover kontakt te zoeken met een advocaat en de kansen en mogelijkheden door te nemen om daarvoor schadeloosstelling te krijgen.]

De Corporatieholding Friesland kreeg er van langs omdat zij haar woningen jarenlang heeft verwaarloosd, vooral in de Robinsonstraat. "Jullie blijven maar beloven dat jullie komen schilderen. Maar er gebeurt nooit wat", klaagden bewoners.
[Dit is typisch BWL: Veel beloven weinig geven doet de gek in vreugde leven, zei het spreekwoord al...]

"Volgende week schrijven we een brief waarin precies staat wanneer de schilders komen. En dan komen ze ook", beloofde corporatiebestuurder Henk Deinum. Hij stelde de Meenthe als voorbeeld. Deze wijk stond eerst ook op de slooplijst en was zeer verwaarloosd. Onlangs is de corporatie met de renovatie begonnen en deze is inmiddels bijna gereed.
[Tikje overdreven: Men is aan het werk zodat achterstallig onderhoud wordt hersteld en de Meenthe blijft de eerstkomende vijf jaar staan. Dus geen echte renovatie, want dat betekent ook dat er verbeteringen plaats vinden aan de woning. Na vijf jaar is alles, ook eventuele sloop m.i. nog mogelijk.]

De korte inspraaktermijn irriteerde sommige bezoekers.
[Belachelijk genoeg sloot de termijn voor het indienen van schriftelijke reacties al de dag na de hoorzitting, terwijl ook i.t.t. wat gebruikelijk is, niet eerst kon worden ingesproken in de commissie stadsontwikkeling en daarna nog schriftelijk kon worden gereageerd. M.a.w.: De gebruikelijke volgorde verwarrend op z'n kop.]
Bilker besloot daarom om de brievenbus tot volgende week donderdag open te houden voor officiële bewonersreacties.
[Binnen laatstgenoemde termijn heeft het PEL inmiddels via de e-mail een schriftelijke reactie gestuurd.
Tenslotte: In de zaal spookten diverse figuren om van de officiële wijkvereniging en de Wijkraad: Zij zijn uiteraard voor sloop, zoals een zekere Van der Velde die tevens beheerder is van het digitale trapveldje in de wijk, faciliteiten bestemd voor een arme wijk maar die straks na sloop en nieuwbouw uiteraard gebruikt zullen worden door de nieuwe rijken aldaar: De armen zijn dan de buurt al uitgewerkt...
Tevens zag ik de Zwarte Weduwe van Lekkumerend ook al aanwezig zijn: De mond deed ze niet open, maar 'vriend' en 'vijand' werden door deze gezinsideologe wiens huis uiteraard bij de sloop buiten schot blijft, goed geobserveerd.]

Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


In de wijk Lekkumerend heeft BWL in de loop van de tijd diverse laagbouwwoningen verkocht, bv. in de Robinsonstraat. Tijdens de hoorzitting bleek dat dat daarna niet altijd goed was gegaan. Nadat de eerste koper het huis later weer had verkocht werden sommige huizen door huisjesmelkers opgekocht.
Uit de Leeuwarder Courant van 19-5-2001:

HUISJESMELKERS ACTIEF MET WONINGEN BWL

LEEUWARDEN Huisjesmelkers hebben in de jaren negentig verschillende keren de hand gelegd op vroegere huurwoningen van corporatie Beter Wonen Leeuwarden (BWL) in de Leeuwarder Vrijheidswijk. De corporatie verkocht deze huizen eind jaren tachtig aan de zittende huurders.

Deze huurders deden hun woning soms over aan huisjesmelkers, die ze op hun beurt verhuurden aan grote groepen mensen. Corporatiebestuurder Henk Deinum kan zich twee van zulke gevallen herinneren.

Deinum: "Één keer ging het om een huis dat volgepropt zat met studenten. In de andere woning zaten drugsverslaafden." De problemen rond deze gevallen zijn overigens wel opgelost. De corporatie kocht een van de huizen terug van de eigenaar en verkocht deze vervolgens door aan een nettere koper.

BWL verkoopt nog steeds grote aantallen huurhuizen aan de zittende huurders. Daar hebben huisjesmelkers echter geen kans, aldus Deinum: "We nemen de laatste jaren een clausule op in het contract waarin staat dat woningen niet mogen worden verhuurd, ook niet door een latere koper."
[Dit is de z.g. zelfbewoningsclausule met kettingbeding en boetebeding, zoals deze bij mijn weten voor het eerst werd gebruikt bij de verkochte BWL-woningen in de Tjerk Hiddesbuurt. Ook Bewonersvereniging Rode Dorp die nog steeds praat met Patrimonium over verkoop van hun huurwoningen wil deze clausule t.z.t. graag in de koopakten hebben. Ook geredeneerd vanuit een corporatie is dit van belang: Zo voorkomt men dat men later qua verhuur wordt beconcurreerd vanuit hun voormalige huurwoningen.]
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Over de hoorzitting schreef tenslotte de rubriek 'Gehoord en Gezien' in de Leeuwarder Courant van 18-5-2001 nog het volgende:

BEWONERS VAN de Vrijheidwijk lieten zich gisteravond helemaal gaan in hun boosheid over al het gesloop in hun buurt. Lekker even alle gal eruit, iets waar Leeuwarders altijd goed in zijn. De bewonerswerkgroep volkshuisvesting had de sfeer er al in gebracht met bordjes bij de ingang: BKZ-gevaar (Bilker-Kropff-ziekte)...

..."U bent toch tegen huisjesmelkers? Maar u bent zelf ook een huisjesmelker, meneer Deinum", zo werd de voorman van Corporatie Holding Friesland toegeslingerd uit de zaal. Een oude man stond met wijdse gebaren achter de microfoon om even een heel ander onderwerp aan te snijden: "Ik wu graach un boom kappe en nou mag dat nyt van de korperaatsy en fan de gemeente. Wat is dat nou?"...

...Een andere man: "Drie jaar geleden was burgemeester Apotheker hier. Die had z'n mond vol over allemaal speeltoestellen. En wat is er gekomen? Helemaal niks! Jullie zijn één grote lach!" Schaterend ging de man weer zitten.
Einde bericht uit Gehoord en Gezien; 3e LC-bericht.