Nadat aanvankelijk alles geheim 'moest' blijven wat ging over de centen voor de stedelijke vernieuwing, kwam e.e.a. na een aanval van de 'verenigde oppositie' op die beslotenheid, toch terug in een openbare vergadering van de commissie Bestuur en Middelen. Nu ja, alleen een 'behandelvoorstel' met globale cijfers, niet het daaronder liggende rapport. Aan het behandelvoorstel is bij op blz. 4 bij punt 4c wat gaat over het programma voor Bilgaard (met nieuwe sloopcijfers!!) overigens te zien, dat ook in het 'Behandelvoorstel' de tipp-ex is gehanteerd.
De Leeuwarder Courant berichtte op 28-5-2001 over de financiën SV het volgende:


MEER RIJKSGELD NODIG VOOR STADSVERNIEUWING

LEEUWARDEN - De stedelijke vernieuwing in de Leeuwarder wijken Bilgaard en Vrijheidswijk kan alleen doorgaan, als het rijk met meer geld over de brug komt. Er is tot 2010 nog een tekort van bijna fl. 50 miljoen op de plannen, die voorzien in grootschalige sloop, renovatie en nieuwbouw.

Volgens CDA-wethouder Bearn Bilker overschat staatssecretaris Johan Remkes van volkshuisvesting de 'verdienmogelijkheden' die Leeuwarden in de vernieuwingswijken zelf kan benutten. "De opbringsten binne hjir leger as earne oars yn it lân. Dat komt omdat de huzen hjir folle minder djoer ferkocht wurde."
[M.b.t. zowel de grond als de woningen in Zuiderburen betwijfel ik dat:
Beide gaan aardig richting randstadprijzen. Terecht merkte tijdens de commissievergadering VVD-raadslid Van Mourik op dat de gemeente bij aankoop van woningen die ze wil slopen - bv. in de Vegelinbuurt - ook minder geld kwijt is dan in de randstad het geval zou zijn geweest.]

Bilker heeft het knelpunt inmiddels onder de aandacht gebracht van de fractiespecialisten in de Tweede Kamer. Bij CDA en VVD ontmoette hij naar zijn zeggen begrip. Verder zal Leeuwarden projecten indienen voor het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing waarvoor Remkes miljoenen heeft te verdelen.

Een voordracht van het project Achter de Hoven/Vegelin voor dit fonds werd vorig jaar afgewezen.
[Ik kan me er ook weinig bij voorstellen: Wat is het nieuwbouwplan voor de Vegelin in wezen anders dan wat domme nieuwbouwblokken eengezins koopwoningen in de goedkoopste prijsklasse; d.w.z. fl. 250.000,- ]
De raadscommissie bestuur en middelen vergadert morgen over de financiering van de stedelijke vernieuwing.

Blijkens een voorstel van burgemeester en wethouders zou de gemeente zelf tot 2010 ruim fl. 40 miljoen in de operatie moeten steken. Dat bedrag komt bovenop de fl. 32 miljoen die het rijk twee jaar geleden al toezegde.
Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Op dinsdagavond 29-5-2001 vergaderde de commissie Bestuur en Middelen over het hele 'financieel kader' van de stedelijke vernieuwing.
Uit de Leeuwarder Courant van 30-5-2001:


SLOOP STERK AFHANKELIJK VAN GELD DAT ER NOG NIET IS

LEEUWARDEN - De financiële onderbouwing van de sloop en renovatie in de Leeuwarder Vegelinbuurt, de Vrijheidswijk en Bilgaard kent te veel onzekerheden. De Leeuwarder oppositiepartijen spraken hierover gisteravond hun bezorgdheid uit in de commissie bestuur en middelen. Ook coalitiepartij VVD wil zich er nog eens over buigen voor ze goedkeuring verleent.
[VVD-raadslid Van Mourik noemde de wijze waarop drie jaar geleden de stedelijke vernieuwing was gestart 'een hype' en stelde dat de wijze waarop Leeuwarden het aanpakt de SV tot een hele dure operatie maakt.
Hij stelde ook dat weliswaar de leegstand daalt, maar de 'kwalitatieve vraag' toeneemt. M.i. kan dat laatste nooit los worden gezien van de hoeveelheid geld die iemand aan wonen kan uitgeven en dat laatste is gerelateerd aan de beschikbaarheid van behoorlijk betaald werk.
Zolang 13,3 procent van de leeuwarder beroepsbevolking werkloos is, t.w. 5009 personen en veel mensen slechts werk hebben via slecht betaalde additionele werkgelegenheidsprojecten, kan men nog zo'n 'kwalitatieve vraag' hebben, maar is deze niet realistisch.
Wel scoorde m.i. Van Mourik een punt toen hij een vergelijking maakte tussen de winstopleverende grondverkopen en een varkensrug, waarbij 1 varken maar 1 varkensrug heeft, maar waarbij het lijkt alsof elke keer ter dekking van verschillende kosten steeds weer dezelfde winst uit bovenbedoelde grondverkopen wordt opgevoerd....
Mijn globale indruk van het hele B&W-voorstel is dat A afhankelijk is van B en B weer van C waarbij C de 'haak om Leeuwarden' is die er eerst moet zijn, maar waarvoor eerst nog even 40 miljoen bijeengeschraapt moet worden. Is C gerealiseerd, dan is B uitvoerbaar (grondverkoop) en als B uitvoerbaar is, wordt A pas uitvoerbaar. A staat dan voor de voortgang van de stedelijke vernieuwing.
Kortom: Een hoog 'Baron Von Münchhausen gehalte', de man die zoals bekend zichzelf aan zijn eigen haren met paard en al uit het moeras trok....
Stoker van de Christen-Unie heeft twijfels over de degelijkheid van de financiering, terwijl Jacobse van de NLP die ook heeft en er op wijst dat de gegevensover de kosten niet aan de raadsleden ter beschikking zijn gesteld, iets wat ik een 'zwaar' punt vindt. Hij twijfelt aan de 'financiële deugdelijkheid' van het verhaal, constateert dat de kosten voor de 'sociale paragraaf' niet zijn meegenomen en vraagt zich af of procedures de kosten niet zullen opdrijven. Ook herinnert hij aan de volslagen uit de hand gelopen kosten bij de bouw van het stadskantoor; m.i. een volkomen terechte opmerking.]

De grootscheepse sloop- en vernieuwingsplannen duren tien jaar en kosten bijna fl. 450 miljoen gulden. Nieuwbouw en grondverkoop brengen ook weer fl. 300 miljoen op, zodat een gat overblijft van bijna fl. 150 miljoen.
[Katie Dolstra van Leefbaar Leeuwarden merkt op dat de gemeente tussen nu en 2004 nog 1000-1700 woningen wil slopen. Zij is daar tegen en vraagt zich af of de gemeente de armen de stad uit wil deporteren. Over het totaalverhaal stelt ze: De kosten van het verplaatsen van Atoglas uit Achter de Hoven/Vegelin zijn niet meegenomen. Wethouder Bilker zou over Atoglas praten met gedeputeerde Mulder van de provincie. Gesteld wordt ook dat de prijzen van de woningen in de uitleggebieden met zo'n 20 procent gedaald zouden zijn en dat overigens de prijzen van de nieuwbouwwoningen ongeveer hetzelfde prijsniveau hadden als in Rotterdam, waar ze had gekeken. Bron van dit sloopcijfer is de Perspectiefnota 2002-2005 blz. 35.]

Uit velerlei subsidies, overheidspotjes en marktopbrengsten komt dekking van een kleine fl. 100 miljoen, waardoor uiteindelijk een tekort rest van fl. 50 miljoen. Hiervoor is nog geen oplossing.

De dekking bestaat voor fl. 20 miljoen uit spaargeld van de gemeente, afkomstig uit de zogenaamde SIOF-pot, die nu in totaal fl. 100 miljoen gulden omvat. Vooral de NLP en de VVD hebben hun twijfels over het aanspreken van deze spaarpot. ,,Het dreigt de tweede algemene reserve te worden. Je moet voorzichtig zijn met dat geld'', aldus NLP'er Gijs Jacobse.

Hij betwijfelt ook of de fl. 100 miljoen dekkingsgelden er echt komen.
Volgens CDA-wethouder Bearn Bilker is fl. 40 miljoen hiervan ,,hard geld''.
De rest moet nog verdiend worden. De sloopplannen zijn sterk afhankelijk van het geld dat nieuwbouwwijk Leeuwarden-Zuid opbrengt. De nieuwbouw duurt echter twintig jaar, waardoor moeilijk te voorzien is hoeveel geld er precies in het laatje komt.

Tom van Mourik van de VVD vreest dat de woningcorporaties te veel vergoeding krijgen voor sloop van hun woningen: ,,De flat van BWL in de Annie Westlandstraat zou eerder al gesloopt worden zonder overheidsgeld. Nu profiteert de corporatie toch mee van subsidie, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is.''
[Hij merkte in dit verband ook op dat een deel van wat een corporatie renovatie noemt, vaak gewoon onderhoud is en daar hoeft de gemeente de corporatie geen geld voor te geven. Bij sloop hoort het z.i. te gaan om de restant-boekwaarde, terwijl de corporaties vergoed willen hebben: De bedrijfswaarde; d.w.z. de hoeveelheid huur die de corporaties anders nog hadden gebeurd over de resterende afschrijftermijn van de woningen. Bij de onderhandelingen met de corporaties moet de gemeente uitgaan van de boekwaarde, stelt hij.
Als ik het goed begrepen heb klonk er bij hem ook iets door van: In Bilgaard hebben de corporaties indertijd al voor 100 miljoen geïnvesteerd; moet de gemeente daar nu nog eens veel geld instoppen? De gemeente wil daar echter nog flink wat flats slopen, zoveel werd me wel duidelijk en dan willen de corporaties uiteraard veel geld zien...
Wethouder Bilker stelt dat de corporaties geld krijgen 'als het om een soort van ombouw gaat, wat iets meer is dan een renovatie'. Maar dat moet hij m.i. dan eerst maar eens als onderhandelingsresultaat binnenslepen, voordat ik dat geloof. Hij beweert ook dat er een verhuisbeweging op gang is gekomen om wooncarrière te maken in de stad zelf en dat de linkse partijen dat moeten inzien. Als dat echter waar zou zijn, waarom is het leegstandspercentage dan zo laag?
Tot nu toe is afgezien van de plannen,  nog niet erg veel gesloopt. Hij stelt, dat er 48,3 miljoen tekort is tot 2010.]

De NLP en de SP zijn verbaasd dat sociale voorzieningen, zoals een multifunctioneel centrum, ontbreken in de financiële plannen. Volgens Bilker is dit met opzet gedaan om het overzichtelijk te houden. Er zijn genoeg reguliere potjes om deze voorzieningen uit te betalen, aldus Bilker.
[Boorsma van de SP constateert een gigantisch tekort en een grote mate van 'wishful thinking' m.b.t. de compensatie qua geld vanuit de uitleggebieden. Er zitten risico's bij diverse grote projecten, stelt hij. Inberg van D66 wil hun eigen alternatief voor de Vegelin dat het midden hield tussen het bewonersplan en het plan van de gemeente, laten doorrekenen, maar Bilker weigert dat. Dat zal m.i. D66 dan zelf m.b.v. derden moeten laten doen, is mijn inschatting.]
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].