Zoals bekend is wethouder Bilker naar Den Haag geweest om te proberen een oplossing te vinden voor een probleem dat hier speelt in de Vegelinbuurt.
Het grootste deel van deze buurt wordt gesloopt. Een groot probleem is, dat eigenaar-bewoners daar die ooit eens in de bijstand zijn geraakt, na gedwongen verkoop plotseling teveel eigen vermogen hebben. Het eigen vermogen dat je in de bijstand mag hebben in de eigen woning ligt nl. veel hoger dan het eigen vermogen dat je mag hebben aan alleen spaargeld.
Bij verkoop wordt het eigen vermogen in de woning omgezet in spaargeld.
De gevolgen zijn dat je eerst dat spaargeld op mag eten voordat je weer een bijstandsuitkering krijgt. Ook het huren van een huis zal lastig worden: Je hebt immers op dat moment geen inkomstenbron meer, toch een vereiste om te kunnen huren.
Zoals wel was te voorzien is Bilkers reis een soort 'Frankie go's to Hollywood' (of een 'Kobus gaat naar Appelscha') missie geworden: Overal vriendelijk ontvangen met een kop koffie en een koek, maar niet serieus genomen. Dat is voor hem politiek gezien geen ramp: Het gemeentebestuur kan nu mooi de handen in onschuld wassen en de zwarte piet aan Den Haag geven: "Wij hebben ons best gedaan; aan ONS heeft het niet gelegen..."
Maar daar kopen de eigenaar-bewoners die door de gemeente (gedwongen verkoop!) met dit probleem werden opgezadeld, niets voor...
De Leeuwarder Courant van 16-5-2001 belicht in haar bericht dit gedeelte van wat er allemaal werd gezegd in de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling van 15-5-2001 over het definitieve plan Achter de Hoven/Vegelin:


BILKER VANGT BOT IN DEN HAAG OVER VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - Het is de Leeuwarder wethouder Bearn Bilker niet gelukt om in Den Haag steun te krijgen voor bijstandstrekkers in sloopwijken. De gemeentebestuurder ijvert voor een regeling, om te voorkomen dat uitkeringsgerechtigden hun eigen huis moeten opeten.

Bilker besprak de resultaten van zijn Haagse missie gisteravond in de raadscommissie stadsontwikkeling. In die commissie tekende zich een meerderheid van CDA, VVD, PvdA en PAL/GroenLinks af voor de sloopplannen in de Vegelinbuurt en op Achter de Hoven.

In dit deel van de stad staan 192 woningen op de nominatie voor sloop.
Nogal wat huiseigenaren met een uitkering dreigen de dupe te worden van deze stedelijke vernieuwing.

Ze worden gedwongen te verhuizen en beschikken na de verkoop plotseling over een som geld. Dat moeten de verkopers eerst opmaken, voordat ze weer een uitkering kunnen krijgen.

"Ik ben bij het ministerie van sociale zaken heel hoffelijk ontvangen, maar heb nul op m'n rekest gekregen", zo liet de wethouder weten. Dat het ministerie van VROM zijn verzoek formeel nog in studie heeft, stemt hem weinig hoopvol. "Ik heb m'n geduld verloren." Bilker adviseerde de raadsfracties om hun leden in de Tweede Kamer te bewerken.
[M.a.w.: Wij doen niks meer; ga maar lobbyen in Den Haag. Maar zo simpel ligt het niet.
Vorig jaar mei en juni presenteerde het PEL in de Cliëntenraad een voorstelletje dat inhield dat in bepaalde specifieke situaties het probleem oplosbaar was, zonder dat de Abw-regelgeving hoeft te veranderen. M.a.w.: Den Haag hoeft daar niet aan te pas te komen.
Een situatie die oplosbaar is m.b.v. individueel rekenwerk is de volgende: Eigenaar-bewoner Vegelin in Abw heeft indertijd al een krediethypotheek gekregen. Deze is verhuisbaar volgens een ambtelijke notitie van SZ. De notitie werd gemaakt n.a.v. ons voorstel. Ofwel: Zo'n krediethypotheek is in feite hetzelfde qua systematiek als wat de banken noemen 'een meeneemhypotheek'. Raadsleden die dit verhaal lezen en een afschrift willen van ons voorstel plus de ambtelijke notitie kunnen ons e-mailen. Zolang iemand in de Abw zit, is een krediethypotheek vrij van rente en aflossing.
De oplossing houdt vervolgens in, dat m.b.v. krediethypotheek en het vrijgekomen spaargeld uit de woning plus een stukje nieuwe hypotheek (met inachtneming van de op te brengen woonlasten) de prijs wordt bepaald van een ander koophuisje. Die prijs ligt in het laagste marktsegment in de praktijk. Vandaar dat ons voorstel ook inhield: Hulp bij het zoeken.
Oplossingsmogelijkheid twee is ook bruikbaar voor de eigenaar-bewoners in dezelfde situatie, maar zonder een bestaande krediethypotheek. Via een z.g. 'eendagsconstructie' wordt tegelijkertijd verkocht en een ander huisje aangekocht. Het vrijkomende geld wordt rechtstreeks via de z.g. derden-rekening van de notaris weer gebruikt voor de aankoop van een ander huisje, waarbij tevens ook weer een nieuwe hypotheek wordt afgesloten. Ook dit vereist individueel rekenwerk.
De hoofdgedachte van het verhaal is: Zorgen dat het vrijkomende vermogen niet vrijkomt, zodat het 'geld opeten' verhaal niet opgaat. Het rekenwerk is ervoor bedoeld om precies uit te komen op zoveel eigen vermogen in het nieuwe huisje, dat dit onder de vermogensgrenzen blijft zoals die gelden bij de Abw en een eigen woning. Bovenstaand verhaal zou worden bekeken en afgelopen najaar terug komen in SZ. Het is ongetwijfeld het College dat dit niet heeft gewenst, want SZ was daarna bij navraag bijzonder zwijgzaam.
Onlangs vernamen wij dat, nu gemeente en CHF samenwerken gaan bij de Vegelin, het probleem plotseling door de gemeente op het bordje was geschoven van een van hun woonbedrijven, nl. Patrimonium...
Dat is geen manier van doen: Een woningcorporatie weet wel van alles van volkshuisvesting, maar uiteraard niet veel van Abw-regelgeving. Dat is hun taak gewoon niet. Sociale Zaken van de gemeente behoort dit in samenwerking met hetzij de volkshuisvestingsafdeling van de gemeente hetzij Patrimonium op te lossen: SZ de Abw-kant en bv. Patrimonium de volkshuisvestingskant.
Conclusie: De gemeente schoof de zwarte piet mooi naar Den Haag en het probleem zelf naar Patrimonium. M.a.w.: Eigenaar-bewoners met Abw in de Vegelin: Barst nu maar! En SZ kan weer mooi wat uitkeringsgeld besparen...
De gemeente 'vergeet' gemakshalve dat zij en niemand anders dit probleem hebben veroorzaakt en dat dit geen normale situatie is. Het gaat per slot om gedwongen verkoop met de Onteigeningswet dreigend op de achtergrond.]

SP'er Freerk Kalsbeek wilde van burgemeester en wethouders zwart op wit hebben dat de wijkbewoners er financieel niet op achteruit gaan. "Zo werkt dat niet meneer Kalsbeek", antwoordde Bilker. "Het is een uitgangspunt."
[Kortom: Barst ook maar. Zo maakt de Stedelijke Vernieuwing zowel financieel als ook emotioneel (want dat telt ook als je wordt verteld dat je ondanks je eigen huisje maar moet oprotten terwille van de rijken!) slachtoffers. En dat allemaal z.g. terwille van het 'algemeen belang' ofwel het belang van de heersende klasse.]

De wethouder hield de politici voor dat de aanpak van de Vegelin en Achter de Hoven de gemeente niet veel meer mag kosten dan de voorgenomen ¦24,9 miljoen. De buurtbewoners zien het zwerk drijven.

"Wij worden het politieke monopolyspel en het handjeklapgedoe over huizen langzamerhand goed zat", zei Tine Sietsma van Werkgroep Vegelin.
"Grootschalige sloop vinden wij niet acceptabel."

Bilker: "Ik vind het een prachtig plan en dat durf ik hardop te zeggen."
De commissie bestuur en middelen vergadert vanavond achter gesloten deuren over de financiële afwikkeling.
[Al met al komt het er op neer dat er veel meer huizen worden gesloopt dan in het concept-plan. Voor wat betreft de 'geheime cijfers' wist die avond de 'verenigde oppositie' - NLP/SP/D66/Leefbaar Leeuwarden - voldoende steun te krijgen om af te dwingen dat de cijfers over stedelijke vernieuwing in het openbaar zullen worden behandeld.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Op 19-5-2001 wist de Leeuwarder Courant over de financiën en het 'geheime' rapport daarover o.a. te berichten:


VERNIEUWING WIJKEN VERGT MEER GELD

LEEUWARDEN - De stedelijke vernieuwing in de Vrijheidswijk en de Vegelinbuurt/Achter de Hoven vergt de komende jaren tientallen miljoenen guldens meer gemeentegeld dan tot dusver werd aangenomen.
[Intussen schroeft de gemeente de lasten voor de inwoners drastisch op: Zo werd op diezelfde dag bericht dat de afvalstoffenheffing weer omhoog gaat en dat deze vanaf 2003 'kostendekkend' moet. Dat levert hen dan 1,5 miljoen op. Verder gaan ze fijn bezuinigen op onderwijs en sociale zaken, in de werkgelegenheidspremies en... door langere afschrijving van... stoplichten... Zouden ze het lampje nog vervangen als dat stuk gaat??
Kun je nog lachen om het laatste, op de drie eerste zaken bezuinigen is in feite schunnig. Maar zo zijn ze wel, deze lui, incl. PAL/Groen(F)Links.]

Burgemeester en wethouders willen volgend jaar ¦10 miljoen extra uit het strategisch investeringsfonds in de projecten steken. Vanaf 2004 wordt verder gemikt op ¦16 miljoen uit de winst, die de gemeente hoopt te slaan uit winst op grondverkoop in Leeuwarden-Zuid.
[Wat moet je doen als ooit alle gemeentegrond is verkocht?! Dan weer onteigenen zeker? Het is duidelijk: Het 'reken je rijk' spel is weer eens begonnen.]
Deze exploitatiewinst komt echter pas in beeld, als de financiering van de autosnelweg tussen Hemriksein en Marssum ('de haak') rond is. Voor de aanleg van deze weg moet Leeuwarden een regionale bijdrage van tenminste ¦40 miljoen bijeenscharrelen.
[Kortom: Baron Von Münchhausen trekt zichzelf aan de haren uit het moeras. Lukt het niet met die 40 miljoen, dan ook geen exploitatiewinst uit grondverkoop. Geen winst daaruit, dan ook een tekort op Stedelijke Vernieuwing. Laten we het hopen: Het zou een zegen zijn voor de leeuwarders met weinig geld!]

De stedelijke vernieuwing blijft de komende vier jaar beperkt tot het zuidelijk deel van de Vrijheidswijk en Achter de Hoven/Vegelin. Hiervoor heeft de gemeente in totaal ruim ¦50 miljoen te bieden, waarvan ¦16 miljoen als gerichte subsidie van het rijk.

Voor grote ingrepen in het noordelijk deel van de Vrijheidswijk en Bilgaard is voorlopig onvoldoende geld beschikbaar.
[Dat beweren dus B&W en daarmee zeggen ze eigenlijk dat ze tegen het BWL-plan zijn voor dat deel van Lekkumerend. BWL wil daar beperkt slopen, veel huizen renoveren en pakweg 60 huizen verkopen. B&W zeggen eigenlijk dat ze daar ook het liefst flink willen slopen...]
Het wachten is onder andere op vervolgsubsidies of extra bijdragen van het ministerie van VROM.
Einde gedeelte van 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].