Onderwerp: Inspraakverhaal definitieve versie Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin zoals uitgesproken door Johan Bakker, secretaris PEL.


Leeuwarden, 15-5-2001

Geachte Commissieleden,

Op de agenda voor de Commissie Stadsontwikkeling staat o.a. het Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin. Deze maal gaat het om de definitieve versie. Via de e-mail stuurden we een schriftelijke reactie, zodat we ons nu kunnen beperken tot m.n. enige punten uit het nu voor het eerst verschenen 'Sociaal Plan'.

Punt a. Verhuiskostenvergoeding voor woninghuurders:
Op grond van het eerdere convenant tussen de woningcorporaties en Stichting Woonconsumentenbelangen is de verhuis- en herinrichtingsvergoeding zoals de WBC's die betalen, per 1-1-2001 gestegen van ¦8500,- tot ¦8750,- (Voor een eengezinswoning) Wij lazen dit in de brief die Nieuw Wonen Friesland aan de laagbouw-bewoners stuurde in de Mariniersespel. De regeling in de Vegelinbuurt zoals de gemeente die zal gaan uitvoeren (het gaat hier nl. niet om corporatiewoningen) lijkt geënt op de corporatieregeling. Het valt alleen op dat de huurder hier ¦8500,- krijgt en in de Mariniersespel ¦8750,- Onze suggestie is de regeling analoog te houden en ook hier ¦8750,- V&H-kosten te betalen.
De discrepantie tussen de corporatieregeling en de regeling Vegelinbuurt qua V&H-kosten zit hierin, dat in de corporatieregeling de aanpassing met een prijsindexering plaats vond per 1-1-2001 terwijl hier de aanpassing middels indexering plaats vindt per 1-1-2002. (Zie blz. 5 bij 'Overzicht sociale maatregelen en tegemoetkomingen' achterin het commissiestuk)

Punt b. Verhuiskostenvergoeding voor eigenaar-bewoners:
Het heet in de Nieuwsbrief: 'Eigenaren/bewoners kunnen hun kosten inbrengen in de onderhandelingen over verkoop.' Dit is ronduit a-sociaal en betekent op dit punt een ongelijke behandeling van bewoners in een gelijke situatie.
Dat noemt wel ook wel discriminatie.
Zowel huurder als eigenaar-bewoner moeten gedwongen verhuizen. De huurder krijgt (terecht) V&H-kosten uitbetaald, de eigenaar-bewoner moet het maar uitvechten met de gemeente. Doet hij dat en telt hij 8 tot 10 mille bovenop zijn verkoopprijs, dan weten wij wel hoe dat afloopt: 'U vraagt teveel' op grond van: WOZ-waarde, geveltaxatie enz. Natuurlijk vraagt hij dan teveel: Hij moet wel!
Zo denkt de gemeente op een koopje eigenaar-bewoners te lozen. Wij stellen daarom voor: Eigenaar-bewoners krijgen dezelfde V&H-vergoeding als huurders, in opze optiek in elk geval ¦8750,- Mocht betrokkene vinden dat dat te weinig is, dan kan het gewenste meerdere bedrag mede inzet zijn bij de prijsonderhandelingen. Dit voorstel maakt het 'V&H-gat' wat 'uitonderhandeld' moet worden kleiner en daarmee zijn de onderhandelingen op dit punt voor beide partijen makkelijker geworden.

Tenslotte een punt dat niet voorkomt in het Sociaal Plan, maar daar wel in hoort: De kwestie van de eigenaar-bewoners met een bijstandsuitkering.
Vorig jaar juni hebben wij hierover voorstellen gedaan in de Cliëntenraad, beloofd werd herfst 2000 daar op terug te komen en we hoorden dat wethouder Bilker naar Den Haag was geweest om in breder verband aandacht te vragen voor dit probleem. Immers: In die situatie heeft iemand plotseling teveel spaargeld en mag hij dat eerst 'opeten' alvorens weer een uitkering te krijgen. Hoe is dat afgelopen?
Wij hoorden onlangs dat de gemeente de hele kwestie maar op het bordje had gelegd van Patrimonium, onderdeel van Corporatieholding Friesland, die ook betrokken is bij de plannen. Wij vinden een corporatie toch niet de eerstaangewezene om dit probleem op te lossen: Het is de verantwoordelijkheid van zowel afd. Sociale Zaken als Volkshuisvesting om samen te zorgen voor individueel 'maatwerk'. M.n. de know-how van SZ is hierbij onmisbaar. Bij deze het verzoek om nadere toelichting door de wethouder.

Secretariaat Ver. PEL