De slag om Lekkumerend is begonnen. De Werkgroep voor Volkshuisvesting heeft haar enquete onder de laagbouwbewoners van de Mariniersespel klaar en de Leeuwarder Courant van 15-5-2001 bericht hierover het volgende:


DEEL MARINIERSESPEL ZIET NIETS IN VERHUIZING

LEEUWARDEN - Bijna de helft van de bewoners van de 166 sloopwoningen in de laagbouw van de Leeuwarder Mariniersespel wil niet verhuizen.
[In haar sloopbrief aan de bewoners hield NWF het op 146 laagbouwwoningen Mariniersespel, nl. de huisnummers 1 t.m. 149 en 82 t.m. 162 plus nr. 23 t.m. 81 van de Krijn van den Helmstraat. Als dat plat lag volgen 124 splitlevel flats in de S5-flat Mariniersespel en de S12-flat Jan Evenhuisstraat.]
Eenvijfde wenst onder geen enkel beding zijn huis te verlaten, zelfs wanneer een gelijkwaardige woning wordt aangeboden. Deze cijfers komen uit de enquête die bewonerswerkgroep volkshuisvesting afgelopen maand heeft gehouden in de wijk.

De werkgroep belde bij alle bewoners van de rijtjeshuizen in de Mariniersespel aan. Bijna de helft van de gezinnen werkte mee aan de enquête. Van hen wil 47 procent even groot blijven wonen, ruim 21 procent verlangt een groter huis. Verder blijkt dat 70 procent geen hogere huur wil betalen, terwijl 15 procent een lichte huurverhoging in een nieuwe woning accepteert.

Gemiddeld betalen de mensen nu ¦743 per maand. Het blijkt dat 62 procent van de huurhuizen achterstallig onderhoud heeft. In 22 procent van de woningen zit schimmel.
[Ook landelijk is al gesignaleerd dat veel woningcorporaties de laatste jaren weinig meer doen aan onderhoud: Het gaat wat in de richting van 'wind- en waterdicht' houden. Uiteraard omdat ze al jaren in het hoofd hebben om veel woningen te slopen.]

Van de ondervraagde mensen gaf 64 procent een favoriete wijk aan om naar toe te verhuizen. Van hen wil 46 procent naar Bilgaard, 18 procent kiest voor Huizum en 6 procent verlaat Leeuwarden helemaal.
[Vooral dat laatste zal de gemeente en de corporatie aanspreken: Ze zien graag dat de armeren 'hun' stad verlaten...
Degenen die Leeuwarden verlaten zullen wel merken dat het elders niet veel beter is: Overal zijn massale sloopplannen, gepraat over 'stedelijke vernieuwing' enz. omdat dit Rijksbeleid is. Treurig maar waar. Voor wat betreft Bilgaard: De prijzen van een eengezinshuis liggen daar pakweg op ¦930,- dus nog wel zo'n ¦200,- duurder. Bij de hogere huurniveau's werkt de huursubsidie niet meer 100 procent kostendekkend. Wij hebben inmiddels daarover zowel in de laagbouw als in de splitlevels een pamflet met rekenvoorbeelden verspreid.]

Bewoners beoordelen de voorlichting over de sloop nogal negatief.
"Slecht tot zeer slecht", zo zei 66 procent hierover. Wel is 68 procent in zijn eigen taal voorgelicht, terwijl er vele nationaliteiten in de wijk vertegenwoordigd zijn.

Van de ondervraagde mensen is 60 procent werkloos, 8 procent studeert en 32 procent werkt. Werklozen willen liever in de wijk blijven dan werkenden en studenten. Komende donderdag kunnen wijkbewoners hun mening over de sloop laten horen aan de gemeente, die dan een hoorzitting belegt in de Adelaarkerk.
Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Inmiddels kregen zowel de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting' als de SP een 'uitnodiging' van Nieuw Wonen Friesland (Men 'moest bij NWF komen', werd gezegd in de Mariniersespel) om daar te komen praten over het NWF erg dwars zittende punt dat er niet of nauwelijks gelijkwaardige herhuisvesting is te vinden voor de bewoners van de Mariniersespel. Dit punt is zowel door de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting' als door de SP en het PEL benadrukt.
Kennelijk zat het NWF wel dwars want bij de planpresentatie van de sloopplannen in de Commissie Stadsontwikkeling op 15 mei jl. mocht Richard Kropff voor de commissie ook een verhaal houden over dat ze er wel degelijk in gingen slagen om de mensen herhuisvesting aan te bieden. Ook VVD-er Wyb Feddema deed nog een duit in het zakje door te stellen dat hij langzamerhand 'die wild-west verhalen' over onvoldoende mogelijkheid tot herhuisvesting na sloop zat was.
Uiteraard: Dat gegeven komt de VVD als sloopkampioen (ZIJ zijn het die altijd inzetten op maximale sloop en nieuwbouw terwille van HUN achterban; t.w. projectontwikkelaars, aannemers ed.) uiteraard slecht uit. Laat de VVD echter nu eens aantonen dat er voldoende passende en gelijkwaardige woningen beschikbaar zijn voor deze mensen.
Vandaag heeft een delegatie van 3 mensen van de 'Werkgroep voor Volkshuisvesting' een gesprek gehad met Richard Kropff (manager NWF) en Van Santfoort (Verhuurzaken) Uiteraard werden ze het niet eens en volgens een van de werkgroepleden had Kropff wel toegegeven 'dat ze een logistiek probleem hadden' t.a.v. de herhuisvesting.
De SP had de 'uitnodiging' afgeslagen onder het motto 'geen tijd'.
Het PEL wacht nog vol belangstelling af: Durft NWF ons uit te nodigen of zijn ze bang voor zo'n gesprek...

Inmiddels zijn er meer initiatieven van start gegaan. N.a.v. een gezamenlijk persbericht van SP plus PEL meldde de Leeuwarder Courant van 15-5-2001 het volgende:


ACTIE MET FOLDERS TEGEN SLOOP IN VRIJHEIDSWIJK

LEEUWARDEN - De Leeuwarder SP en het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) slaan de handen ineen bij een actie tegen sloop van 270 flat- en rijtjeswoningen in de Mariniersespel.
De organisaties verspreiden morgen 2.000 folders in de Vrijheidswijk.

"De wachttijd voor betaalbare huurwoningen bedraagt momenteel minimaal negen maanden. Mocht u toch het geluk hebben een woning te vinden, dan is de kans groot dat u duurder uit bent", zo staat in de folder.
Corporatie Nieuw Wonen Friesland zegt overigens dat er genoeg huizen voor de mensen uit de Mariniersespel zijn. Zij hebben voorrang voor een ander huis.
[Overigens is het zo, dat men die voorrang wel kan vergeten bij de andere corporaties BWL en Patrimonium, beide 'woonbedrijven' van Corporatieholding Friesland. Zij zijn niet van plan om buiten hun schaarse reguliere aanbod via WoonWijzer om bij voorrang mensen te herhuisvesten van NWF. Daar zit nog 'oud zeer' achter, nl. een mislukte eerdere fusie-poging.
M.a.w.: NWF sloopt en NWF redt zich daar maar mee. Overigens gaat alle herhuisvesting vanwege sloop ten koste van het toch al niet grote reguliere aanbod: De WoonWijzer wordt dan dunner en de 'gewone' woningzoekende moet dus langer woonbonnen blijven insturen ofwel: Langer wachten.]

Het PEL en de SP kritiseren de sloop van goedkope huurwoningen voor dure koophuizen. "De nieuwbouw moet er vooral komen omdat daarmee veel winst valt te behalen voor hypotheekbanken, projectontwikkelaars en aannemers.
Met een beetje opknapwerk her en der valt er nog jaren in de huidige huizen te wonen."

[Uit de enquête blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud en schimmelvorming in diverse woningen. Dat zijn de eerste zaken die aangepakt moeten worden. Dan zou bekeken moeten worden hoe de woningen verder zouden moeten worden opgeknapt voor bv. minimaal 25 jaar. (Standaard-renovatie periode)
Moet er wellicht een kap op de woningen?
Moet de woonkamer wellicht groter, bv. door uitbreiding met een serre?
NWF zou samen met de bewoners een plan moeten maken. De gemeente zou twee dingen moeten doen: Een strakker beheer voeren en m.n. de pleintjes een wat vriendelijker gezicht moeten geven. Ook de gemeente zou over m.n. de woonomgeving in overleg moeten treden met de bewoners. Nu is het allemaal: Over u en zonder u: U moet weg en de mensen met geld komen op uw plaats wonen. Dat is het 'sociale gezicht' van overheid en woningcorporatie anno 2001.]

Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].