Aan M.R. Boekhoudt,

tevens graag doorzenden aan:
Annelies Postmus,
Toby ten Hoeve,
Jeffrey Snel.

Geachte mensen,
Fijn dat u het beheer in onze wijk De Stijl/De Meenthe gaat intensiveren, zoals meegedeeld wordt in de brief van 9 mei j.l..
Ik heb wel een kritische aanmerking bij de brief.
U bedoelt met uw beheer te komen tot een duurzame en leefbare omgeving voor ons en onze kinderen, zo schrijft u.

Ik wil u er op wijzen dat deze buurt èn deze omgeving, in mijn beleving en in die van mijn zoon, bijzonder leefbaar zijn. Het is naar mijn gevoel de voortreffelijke leefbaarheid van deze omgeving, die aanleiding heeft gegeven tot intenties om hier te slopen. Deze omgeving diende volgens deze intenties ten goede te komen aan een ander soort mensen, mensen met geld, die niet wensen te huren.
Met zulke intenties werd en wordt het woongenot van de huidige bewoners bedreigd.

De dreiging dat wij onze woonomgeving zouden kunnen verliezen, hangt ons nu al jaren lang boven het hoofd en heeft aanleiding gegeven tot veel bezorgdheid, gevoelens van onrust, apathie en machteloze woede. Zo'n dreiging inspireert ook niet tot het spenderen van (veel) tijd en/of geld aan de aankleding en verzorging van de woonomgeving, bijvoorbeeld in de vorm van inrichting en onderhoud van tuinen.

Veel bewoners voelen zich al lange tijd in de steek gelaten, niet de moeite waard geacht, door gemeente en woonbedrijf. Nu komt u met deze brief. Die wekt in mij ambivalente gevoelens. Enerzijds vind ik intensief beheer juist, op z'n plaats, ik juich het toe! Anderszijds geeft uw brief een wrange smaak, omdat u nu ineens bewoners wilt aanspreken op hun verplichtingen en verantwoordelijkheden, terwijl dit gevoel van in de steek gelaten zijn nu al zo lang post heeft gevat.
Het lijkt me in het geheel niet onwaarschijnlijk, dat de onplezierige omstandigheden van de afgelopen jaren hun weerslag hebben in de houding van mensen. Wanneer u op wantrouwen of onwil stuit, realiseert u zich dan dit!
Persoonlijk vind ik de term 'controleren' (van tuinen) een onplezierige term. Een tuin is een heel persoonlijk stukje leefgebied. Ik hoop dat u zich plezierig en respectvol gedraagt, wanneer u met bewoners over hun tuinen in gesprek gaat.

Ik wil u er op wijzen, dat om samen met ons, de huidige bewoners, te kunnen komen tot een duurzame leefomgeving, het in de eerste plaats belangrijk is om te voorkomen dat deze buurt gesloopt wordt!! Zolang de jarenlange sloopdreiging niet duidelijk en definitief wordt opgeheven en beëindigd, zal het woord 'duurzaamheid' in mijn ogen volslagen een lachertje blijven.

Ik groet u vriendelijk, en wens u inspiratie bij het duurzaam handhaven, ondersteunen en vervolmaken van onze voortreffelijke leefomgeving.

Claire Steenberg, Rietveldplein.