Huurder Meenthe stelt: sloop schaadt mijn 'aanmerkelijk belang'

Bij ons kwam een pro-forma bezwaarschrift binnen van een huurder van het met sloop bedreigde gebied De Meenthe in de Leeuwarder wijk Bilgaard. De brief was gericht aan BWL. Opmerkelijk is de stellingname in de brief.
Gezegd wordt nl. met zoveel woorden: Sloop van o.a. mijn huurwoning is een 'onrechtmatige daad' waarmee ik wordt geschonden in mijn 'aanmerkelijk belang'. Achterliggende stelling is, dat herhuisvesting na sloop onvermijdelijk zal uitdraaien op toewijzing van een duurdere huurwoning, omdat de goedkopere woningen in onvoldoende mate beschikbaar zullen zijn na de geplande massale sloop in het kader van de beleidsvoornemens zoals geuit in de Kadernota Stedelijke Vernieuwing. (Raad december 1999)
Hieronder de integrale tekst van de brief (geanonimiseerd):


Aan BWL
Postbus 1134
8900 CC Leeuwarden

XXXXX.
Xxxxxx xx
XXXX XX Leeuwarden

Leeuwarden,30 april 2000

betreft: bezwaar pro forma tegen sloop woning Xxxxxx xx

Geachte directie, heer H. Deinum

Bij deze bericht ik u pro forma alreeds bezwaar aan te tekenen tegen de eventuele sloop etc. van het perceel Xxxxxxx xx.

Langdurige ziekte heeft mij ervan weerhouden eerder te reageren op uw brief van 8 maart 2000, met als onderwerp Stedelijke Vernieuwing.

Ik reageer nu tevens op uw uitlatingen in 'BWL aan Huis' van april 2000, waarin uitspraken omtrent de toekomst van de Meenthe al met groter stelligheid worden gedaan, ik citeer pagina 2 Kop Bilgaard Oost: "Eind 2000 moet er een plan op tafel liggen voor de toekomst van Bilgaard Oost. Dan zal aan de huurders van nu duidelijk gemaakt worden wat er met hun woning zal gebeuren: sloop, functieverandering of een grondige renovatie."

Deze uitspraak wordt gedaan, ondanks het feit dat in maart in Commissie Stadsontwikkeling is besloten een inspraakronde met de bewoners te houden. (Te uwer informatie het Havankpark heeft zich tegen de gemeentelijke plannen gekeerd).

Voor bewoners van het gebied de Meenthe, bestaat een voortdurende (rechts)onzekerheid omtrent de toekomst van hun woningen. De plannen zijn algemeen. De Kadernota Stedelijke Vernieuwing is in december '99 door de Raad der Gemeente aangenomen. Er zal in de Meenthe gesloopt, maar waar weet men niet. De bewoners wachten af.

Naar verluidt zijn deze plannen mede gebaseerd op een onderzoek wat is verricht in opdracht van gemeente Leeuwarden naar de woonbehoefte van de Leeuwarder bevolking. Daaruit bleek dat men naar duurdere woningen wenste te verhuizen in de nabije toekomst.

Men kan kritische vragen stellen naar de representativiteit van dit onderzoek met betrekking tot die deelgebieden die nu aangewezen zijn voor stedelijke vernieuwing, zoals Meenthe en Vrijheidswijk.

Aangezien de portemonnaie een zeer geringe inhoud bevat in het merendeel van die gebieden (sinds halverwege de jaren '90 is er namelijk sprake van een tweedeling in de maatschappij met aanmerkelijke financiële gevolgen voor betrokkenen) is de vraag gerechtvaardigd, wat deze bewoners opschieten met het wonen in duurdere huizen! Sic. Dus ook de opties woningverbetering en renovatie zijn potentieel bedreigend voor wat er aan leeftocht voor de rest van de maand resteert.

Ondergetekende is reeds langdurig ziek en aangewezen op een uitkering van Sociale Zaken. Bij afbraak, renovatie en functieverandering ??, of gedwongen verhuizing zullen de woonlasten stijgen op een manier die niet door de huursubsidie gecompenseerd zal worden onder het huidige regime van toekenningen..

Ik laat u weten niet akkoord te zullen gaan met deze aantasting in een aanmerkelijk belang (financieel) van mijn persoon.

Met hoogachting,

X.Xxxxxx

NB. Per post en per fax verzonden.