Op 15-5-2001 staat op de agenda van de Commissie Stadsontwikkeling o.a. de definitieve uitwerking van het wijkplan Achter de Hoven/Vegelin. Zoals eerder bericht, is het alleen maar erger geworden met de aantallen te slopen woningen. Maar de financiële onderbouwing van de sloop- en nieuwbouwplannen kan blijkbaar ook het daglicht niet verdragen en daar zijn een aantal partijen die niet deelnemen aan het College van B&W kwaad over.
Uit de Leeuwarder Courant van 11-5-2001:


OPPOSITIE WIL UITSTEL DEBAT VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - De fracties van de Nieuwe Leeuwarder Partij, SP, D66 en Leefbaar Leeuwarden willen dinsdag niet debatteren over de stedelijke vernieuwing in het gebied Achter de Hoven/Vegelin, zolang wethouder Bearn Bilker geen financiële dekking bij het plan presenteert. De vier partijen vragen Bilker en voorzitter Jan de Vries van de raadscommissie stadsontwikkeling het agendapunt af te voeren.
[M.i. is dit heel terecht en het is ook positief dat men elkaar als 'verenigde oppositie' heeft gevonden op deze noemer.]

De CDA-wethouder wijst de bezwaren van de vier oppositiefracties van de hand. Een geheim memorandum voor de commissie bestuur en middelen zou de fracties genoeg financiële informatie verschaffen. Hierin is een financieel overzicht van de hele stedelijke vernieuwing (inclusief Bilgaard en de Vrijheidswijk) opgenomen, aldus Bilkers woordvoerder Jan Michorius.
[Het begint steeds meer te lijken op wat het is: Een regentenkliekje en collegepartijen die in ruil voor 'een beetje meeregeren' vergeten wat hun echte functie is: Vanuit de Raad controle uitoefenen en B&W kritisch volgen. Bovendien wordt het democratische en openbare karakter van de besluitvorming steeds meer aangetast. In de loop van de jaren verdwenen steeds meer zaken naar de beslotenheid; uit het zicht van (belanghebbende) burgers en organisaties van burgers.
Wellicht hebben we over 20 jaar helemaal geen gemeenteraad en/of commissies meer nodig...
Dan wordt er alleen bv. via internet een besluitenlijstje van de Raad gepubliceerd; besluiten die achter gesloten deuren tot stand kwamen...]

De uiteindelijke toerekening van gemeentelijke subsidies aan de stedelijke vernieuwing gebeurt in de grondexploitaties. De vier oppositiepartijen voelen zich op deze manier voor het blok gezet. Gijs Jacobse (NLP): "Als wij op deze voet over Achter de Hoven/Vegelin moeten praten, kunnen wij geen advies uitbrengen. Afwegingen zijn niet te maken, als niet duidelijk is wat de kosten en baten zijn."
[Ook al zou een partij dat 'memorandum' in haar afweging gebruiken om toch tot een conclusie te komen, dan zouden onmiddellijk daarover weer praatjes volgen van de college-partijen in die zin, dat bedoelde club zomaar 'geheime informatie' uit een besloten vergadering van Commissie bestuur en middelen naar buiten brengt...
Het zou dan niet de eerste keer zijn dat zoiets werd gezegd.]

Volgens Jacobse kunnen de buurtbewoners zelf ook niet echt meepraten of alternatieven aandragen, als zij de financiële consequenties van hun voorstellen niet kunnen overzien. Net als zijn partijgenoot Bilker, wijst ook commissie-voorzitter De Vries uitstel van het Vegelindebat af. "We moeten het tempo er in houden", zegt hij.
[Ja, vast wel: Snel zorgen dat er zoveel mogelijk plat ligt, voordat de economie verder terugloopt, wat toch al is begonnen: Forse klappen in de computerbranche in de USA, veel ontslagen enz., wat ook hier zijn invloed zal hebben. Hier: Een hollende inflatie die sinds oktober 1982 (recessie-periode 80-er jaren) nog nooit zo hoog is geweest (nu 4,9%) en een 'wegzakkende' of op z'n minst 'afvlakkende' economie.
Al eerder was me uit uitspraken van CDA-er Drewel duidelijk geworden waar het CDA op dit punt voor staat. Zelfs iets 'christelijk-sociaals' valt daar niet te bespeuren, zoals bij gelegenheid wel bij de raadsfractie van de Christen-Unie/SGP.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte: Over dat de buurtbewoners zelf ook niet echt kunnen meepraten of alternatieven aandragen: Dat ligt OOK mede aan althans een deel van de 'Werkgroep Vegelin', zo is mijn indruk: Zo bleek onlangs een openbare vergadering een besloten vergadering te zijn, of althans: Dat werd beweerd toen ondergetekende daar wilde gaan horen wat het standpunt van hen was over de definitieve gemeentelijke plannen.
Mijn indruk, waarvoor ook uit het verleden al aanwijzingen waren, is dat het een clubje is dat zoveel mogelijk wordt afgeschermd tegen invloeden van derden door een of twee werkgroepleden, die de rest wat zoet houden, opdat toch vooral echt verzet wordt voorkomen.
Dergelijke lui zijn het gevaarlijkste voor ad-hoc opgerichte buurtgroepen.
Ook in Bilgaard (M.n. in Bilgaard Belangen) deed zich dat voor. De intrigant daar zit nu uiteraard daar weer in het wijkpanel en heeft naar verluidt ook zitting in de Huurdersraad van Nieuw Elan. Dat is de officiële huurdersclub van Nieuw Wonen Friesland die een samenwerkingsovereenkomst aanging met NWF, voor wie NWF gewoon ongevraagd geld int bovenop de huur en die ook van de gemeente subsidiegeld krijgt.
Dan weet je wel hoe 'onafhankelijk' zo'n club is en welke standpunten ze geacht worden in te nemen...
Bedoelde intrigant zit m.i. alleen in het wijkpanel en Nieuw Elan omdat hij denkt dat hij daar zelf op een of andere manier beter van kan worden.
Zo zitten dat soort lui in elkaar. Mijn vermoeden is hier, dat het ook zo'n beetje zo werkt bij de persoon die daar de scepter zwaait.
Natuurlijk heet het dan dat ze nog nooit van het PEL hebben gehoord (kennelijk gooien ze alles wat bij hen in de bus viel ongelezen weg) hoewel we ook geregeld de pers halen (kranten lezen ze uiteraard ook niet) Bij dat 'er zelf beter van worden' moet men dan niet zozeer denken aan geld maar meer aan vage beloften van de gemeente dat haar huisje in de Vegelin wel blijft staan...
Laat dat nu net het geval zijn met de 8e Vegelindwarstraat...
Toeval uiteraard.
Het foute zit m.b.t. die beslotenheid hierin, dat men m.i. alle bewoners erbij behoort te betrekken; althans dat moet men proberen. Wie komt die komt, wie niet komt moet dat zelf weten, maar kan ook niet meepraten. Dat is dan eigen keus en dat was nu niet het geval. Tevens kan zo elk idee (geopperd vanuit sommige partijen en vanuit Lekkumerend) om vanuit de met sloop bedreigde buurten een breed front tegen sloop te vormen, wel vergeten.
Kortom: Ook op dat punt wordt zo de gemeente netjes in de kaart gespeeld.

secretariaat Ver. PEL