Op 1-11-2000 stuurden we een brief aan de gemeenteraad over het beleid van de gemeente m.b.t. de particuliere woningvoorraad met als actuele aanleiding een krantebericht over de Tweede Heliconflat. Een toezegging van wethouder Bilker om hen met ¦2000,-/flat subsidie te helpen i.v.m. hun plan om voor 7 mille per flat (24 flats) achterstallig onderhoud weg te werken, werd niet waar gemaakt. In onze brief werd bepleit om eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren (koopflats) voortaan een eenmalige bescheiden 'stimuleringspremie' te geven. Uiteraard kregen we een ontvangstbevestiging van afdeling Algemene Zaken (standaard) waarin (standaard) werd gesteld dat we binnen 8 weken antwoord konden verwachten, maar uiteraard hoorden we nooit meer wat. (ook standaard)

Op 20-6-2000 behandelde de Commissie Stadsontwikkeling het 'Beleid particuliere woningvoorraad 2000-2005.' Uit het vergaderstuk bleek toen dat een aantal subsidieverzoeken van een aantal VvE's werden afgewezen om reden dat ze niet in een aktiegebied lagen. Zo kreeg bv. de VvE Kinkhoornstraat niks, hoewel ze wel in een aktiegebied lag, terwijl de VvE Harlingerstraatweg/hoek Euterpestraat zowat 3 ton kreeg voor 2 flatblokjes van 12 woningen totaal, hoewel ze weer niet in een aktiegebied lag. Zij kregen echter toch gemiddeld 25 mille per flat...
Kortom: Willekeur leek troef. Vandaar dus dat wij voorstelden om hier weer een begrijpelijke en eerlijke vaste lijn in aan te brengen.

Inmiddels had de Vereniging van Eigenaren van deze flat op basis van de toezegging van de wethouder een bezwaarschrift ingediend tegen de subsidie-afwijzing. Daarover is nu meer bekend.
Uit de Leeuwarder Courant van 14-4-2001:


OPKNAPBEURT FLAT ZONDER OVERHEIDSSTEUN

LEEUWARDEN - De bewoners van de flats aan de Heliconweg 12 tot en met 26c in Leeuwarden moeten het opknappen van hun appartement helemaal zelf betalen.
De bewoners hadden een gemeentelijke bijdrage van ¦2000 verwacht.

De kosten per flat bedragen ¦7000.
[Voorzover mij bekend ging het vooral om achterstallig onderhoud aan het casco: Herstel betonrot ed.]
Wethouder Bearn Bilker had beloofd zich bij zijn collega-wethouders sterk te maken voor steun.
[Volgens mijn informatie had hij aan de directeur van de bij het plan betrokken Stadsvernieuwingskorporatie (SVK) toegezegd dat de gemeente per flat ¦2000 zou bijdragen. Dat is dus iets anders. Maar ja, dat had Bilker natuurlijk nooit gezegd: Hij had natuurlijk alleen maar beloofd dat hij zijn best zou doen...
Leer mij het CDA kennen!]

De commissie voor de beroep- en bezwaarschriften vindt nu dat de bewoners aan deze toezegging geen rechten kunnen ontlenen. De gemeente besloot per saldo geen cent te geven, omdat voorbeeldwerking werd gevreesd.
[Alsof eerdere vrij willekeurige subsidieverstrekkingen geen precedentwerking gaven. Ons ging het met onze brief er juist om, te komen tot een vaste lijn qua subsidieverstrekking. Maar dat is voor CDA-ers te hoog gegrepen. Die rommelen ad-hoc liever wat aan naar eigen willekeur, zonder vaste criteria waaraan ze gehouden kunnen worden.]

De gemeente had eigenlijk geen geld voor deze klus.
[Onzin, er is altijd geld. Per definitie is er altijd te weinig geld, maar per definitie zijn er dan ook altijd prioriteiten. En de gemeente vindt dit geen prioriteit omdat ze in het kader van de Stedelijke Vernieuwing ofwel de rondweg wil 'upgraden' ofwel in het kader van 'het verkeer' de rondweg wil verbreden.
In beide gevallen 'moeten' de flats plat. Bovendien vindt de gemeente dat op termijn alle flats zonder lift plat moeten en (nieuwe smoes uit een vandaag in Lekkumerend verspreid blaadje van de Projectgroep Stedelijke Vernieuwing) dat woningen die maar een woonkamer hebben van 20 vierk.m. 'te klein' zijn en dus ook plat moeten. Eigenaar-bewoner of huurder of woningzoekende wordt uiteraard niks gevraagd. B&W gaan alleen uit van de tweeverdieners-blanke-gezinsnorm Zuiderburen, die ook hun norm is omdat ze tot dezelfde groep behoren...]

Maar Bilker wilde bij wijze van proef toch helpen. Hij heeft zich kennelijk onvoldoende gerealiseerd, aldus de commissie, dat tegelijkertijd een aantal andere Verenigingen van Eigenaren ook een steunverzoek had ingediend.
[En vandaar nu juist ons voorstel voor een vaste regeling...
Overigens vraag ik me af wie dan in die tijd nog meer een subsidieverzoek indienden, afgezien van de al eerder bekende verzoeken in juni 2000, en wat daarmee dan gebeurt. Afhandelen volgens CDA-methode?! Ofwel: Doorgaan met de willekeur? De VvE van de Tweede Heliconflat zou zich nu m.i. kunnen beraden op nadere juridische stappen.
Kernvraag daarbij is m.i. hoe hard je kunt bewijzen dat Bilker als wethouder daadwerkelijk ¦2000 per flat (24 flats in totaal) heeft toegezegd. Want een toezegging van een wethouder, mits bewijsbaar, is hard, of de rest van het College het daarmee nu eens is of niet.
Voorbeeld: Als een wethouder in het bijzijn van een of meer getuigen iemand bv. toezegt dat hij/zij om een of andere reden een geldelijke vergoeding ergens voor krijgt of een schadeloosstelling, dan is dat m.i. via de rechter afdwingbaar.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].