Doorgezonden aan lokale pers: Brief van een derde inzake uitspraak kantonrechter Arjen van der Meer d.d. 10-4-2001 huurster S8-flat Jan Evenhuisstraat:


AAN DE PRESIDENT VAN
RECHTBANK TE LEEUWARDEN
p/a. ZAAILAND 102
8901 BN LEEUWARDEN

Betreft: Vonnis 1074/2001 Nr. 86/10/CV EXPL 01-846 Stichting NWF/C.P.M. Ettema

Leeuwarden, 18-4-2001

Geachte President,

Naar aanleiding van het vonnis in mijn zaak (N.W.F./C.P.M. Ettema) zou ik u beleefd willen vragen naar met name enige punten nog eens te kijken.

Ik doel hierbij met name op:

  1. Punt 7 blz. 4 'Beoordeling van het geschil': Hier wordt gesteld dat het scheppen van leegstand inherent is aan het voornemen van NWF om het flatgebouw te slopen in het kader van een herontwikkeling van het gebied, teneinde deze woningen te vervangen door nieuwbouw.
    Dit was echter een onbewezen bewering van N.W.F. terwijl bovendien in hun aanvraag voor een sloopvergunning als antwoord op de vraag of op hetzelfde perceel een nieuw bouwwerk wordt opgericht, ontkennend werd geantwoord. (Zie de bijlage: blz. 1 sloopaanvraag)
    Bovendien meende ik dat voor nieuwbouw het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Bij navraag bij de gemeente bleek dat dat het bestemmingsplan nog niet gewijzigd is.
    Ik vraag me dan ook af of om redenen van 'dringend eigen gebruik' mijn huurovereenkomst kan worden opgezegd als het nog wel jaren kan duren voordat op deze plaats nieuwbouwwoningen staan. Ik denk hierbij ook aan de v.m. splitlevelflat aan de Meenthe aan de Dokkumer Ee, die al in 1988 werd gesloopt z.g. ook voor nieuwbouwplannen, maar waar nu nog een grasveldje ligt.
  2. Punt 6 blz. 6 inzake de passendheid van de aangeboden woningen: Hier staat o.a.: "Indien - rekening houdend met een recht op huursubsidie - de woonlast van Ettema niet substantieel hoger uitkomt dan thans het geval is, kan zij zich er redelijkerwijs niet op beroepen dat de woning qua huurprijs niet als passend is aan te merken." Einde citaat.

Dit is mij niet duidelijk: Ik begrijp uit art. 1623e lid 3 BW Boek 7A dat bij de passendheidsvraag de rechter geen rekening houdt met de te verkrijgen huursubsidie.

Bovendien wordt mijn dochter in december 18 jaar, wat betekent dat ik geen bijstandsuitkering meer krijg ter hoogte van een eenoudergezin, maar een lagere alleenstaanden-uitkering, terwijl ik tevens voor wat betreft de huursubsidie niet meer in de gezinstabel val, maar in de alleenstaandentabel. Dat betekent dan ook een lagere huursubsidie. Dus: Een dubbele inkomensachteruitgang.

Tenslotte heb ik de volgende vraag: Is het juridisch mogelijk het vonnis te wijzigen of te vernietigen en zo ja, hoe moet dat?

In afwachting van reactie Uwerzijds, teken ik,

Hoogachtend,

(p.o. Th. A. A. Veenboer, opbouwwerker)

P.a. Jan Evenhuisstr. 53
8923 EE LEEUWARDEN