De laatste huurster van de S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat heeft de tweede rechtszaak die verhuurder Nieuw Wonen Friesland tegen haar aanspande, verloren. Op dinsdag 10 april jl. vonniste de rechter dat de eis van Nieuw Wonen Friesland (NWF) was toegewezen. Het vonnis zelf hebben we (nog) niet gezien, maar de Leeuwarder Courant van 12-4-2001 bericht:


RECHTER: HUURDER MOET SLOOPFLAT UIT

LEEUWARDEN - Karin Ettema, de laatste bewoner van de flat aan de Jan Evenhuisstraat, moet haar woning verlaten. De kantonrechter oordeelde gisteren, dat Nieuw Wonen Friesland de woning per 1 juni kan opeisen ten behoeve van de sloop van het flatgebouw.
[Dit dan op basis van 'dringend eigen gebruik'. Kennelijk heeft geen rol gespeeld het feit, dat NWF helemaal nog geen concrete nieuwbouwplannen heeft voor die plek; een feit waarop haar advocaat hamerde.]

Ettema heeft recht op vergelijkbare vervangende woonruimte. De verhuurder heeft haar recent nog drie aanbiedingen gedaan. Eerdere aanbiedingen, die door Ettema waren afgewezen, zijn volgens de rechter ook passend geweest.
[Over het passendheidscriterium is in eerdere berichten over deze zaak al het nodige gezegd. Het komt er op neer, dat er weinig over in de wet staat, maar dat destemeer e.e.a. wordt bepaald door de jurisprudentie.
Globaal gesproken komt het er op neer dat 'passende' woonruimte niet per definitie gelijkwaardige woonruimte hoeft te zijn qua grootte, ligging of huurprijs. Voor bv. een vrouw plus dochter zou het er in de ogen van de rechter bv. op neer kunnen komen dat een driekamerwoning 'passend' wordt geacht, ondanks dat betrokkene nu al jarenlang een 5-kamer flat huurde op de begane grond, waar ook nog een kelder bij is. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter soms wel eens oordeelde dat de vervangende woonruimte groter moest zijn omdat bv. het uitoefenen van een bedrijf aan huis ook in het geding was gebracht. Er zijn echter door NWF de nodige woningen aangeboden die volgens de huurster stukken duurder waren qua huur en ook qua stookkosten dan de woning die zij nu huurt en daarom vind ik het vreemd dat de eerdere aanbiedingen ook door de rechter passend zijn bevonden. Een van de weinige 'harde' criteria qua huurprijs is nl. art. 1623e lid 3 boek 7A BW. Daar staat: "De rechter houdt bij de beoordeling van de vraag of andere woonruimte voor de huurder passend is, geen rekening met de bijdragen uit 's Rijks kas welke een huurder ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan het genot van een woning, kan verkrijgen."
M.a.w.: De rechter mag niet kijken naar de eventueel te verkrijgen individuele huursubsidie. Wanneer ik bv. denk aan een van de eerder aangeboden woningen, nl. een eengezinswoning aan de Jokse, die weliswaar 4 slaapkamers had maar meer dan ¦900,- kale huur deed en meer dan ¦200,- per maand stookkosten (let wel: dat was vorig jaar, voor de grote energieprijsverhoging) en bedenk dat de huidige woning zo'n ¦400,- goedkoper is, dan kan ik zo'n aanbod echt niet 'passend' vinden, zeker niet als daarbij bedacht wordt dat betrokkene een bijstandsuitkering heeft voor een eenoudergezin en dat de dochter al volgend jaar of het jaar daarop 18 wordt. Het gevolg daarvan is dan: De huurster krijgt een lagere alleenstaanden-uitkering Abw en de huurster raakt uit de gezinstabel huursubsidie en komt terecht qua IHS in de slechtere alleenstaandentabel. Dat veroorzaakt dus een dubbel negatief effect op het besteedbaar inkomen ofwel: Dat loopt niet goed af in een woning van meer dan ¦900,- kale huur...]

De sloop van het flatgebouw aan de Jan Evenhuisstraat gebeurt als onderdeel van de stedelijke vernieuwing in de Vrijheidswijk. Wat er precies voor de flat in de plaats komt is nog niet duidelijk.
[Reken maar: Voorlopig niets...
Het is gewoon de beproefde taktiek: 'Als we het eerst maar plat hebben'.
Verder kan geconstateerd worden dat de rechter het ontbreken van harde nieuwbouwplannen kennelijk niet als reden heeft gezien om de opzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik' af te wijzen. Maar wat dan nog het 'dringende' karakter is van het gevraagde 'eigen gebruik' ontgaat me. Maar goed, daar zul je wel rechter voor moeten zijn om dat te doorgronden...]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].