Wat woningcorporatie Beter Wonen (nu woonbedrijf BWL, onderdeel van Corporatieholding Friesland) al jaren geleden wilde maar nooit voor elkaar kreeg, lukt woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland nu wel: Men mag van de gemeente nieuwbouwwoningen neerzetten in het weiland.
Uit de Leeuwarder Courant van 26-3-2001:


HUURHUIZEN IN LEEUWARDER NIEUWBOUWWIJK

LEEUWARDEN - De corporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF) heeft voet tussen de deur gekregen in de nieuwbouwwijk Leeuwarden-Zuid. Zij gaat hier twee- tot driehonderd koopwoningen bouwen, aldus directeur Andries Zwart. Corporaties hebben in Zuiderburen, de wijk in aanbouw bij Hempens-Teerns, van de gemeente geen kans gekregen. Particuliere projectontwikkelaard mochten de kavels kopen.
[Dit is mooi voor NWF maar minder mooi voor de huurders met weinig geld in de met sloop bedreigde gebieden: Koopwoningen bouwen net als een projectontwikkelaar levert NWF winst op; geld dat als sloopgeld zal worden gebruikt om goedkopere woningen te slopen. Uiteraard hebben de huurders daar niets aan de geplande nieuwbouw-koopwoningen in het weiland. Het enige resultaat zal zijn dat er binnen de stad doorstroming op gang komt vanuit duurdere huurwoningen en goedkopere koopwoningen richting nieuwbouw en dat deze huurders gewoon veel duurder moeten huren of deels belanden in de steeds kleiner wordende voorraad goedkopere huurwoningen.]

NWF heeft deze afspraak bij de gemeente kunnen afdwingen in ruil voor medewerking aan de zogeheten stedelijke vernieuwing, de sloop en het opknappen van vele honderden huurwoningen en de verbetering van de woonomgeving.
[In het kader van de Stedelijke Vernieuwing is er tot nu toe alleen nog maar gesloopt, maar nog niks opgeknapt. Wel is voor die tijd veel laagbouw in de wijk Bilgaard opgeknapt, vooral qua aanzicht. Nadeel daarvan was echter dat de huren fors in prijs zijn gestegen en de woningen nu in de z.g. 'vrije sector' verhuur vallen; d.w.z. boven de ¦650,- huur. T.a.v. het verbeteren van de woonomgeving waren de corporaties tot nu toe van mening dat dat vooral een gemeentelijke taak was. Uit het bovenstaande zou wellicht kunnen worden afgeleid dat daarover ook een compromis is bereikt?]

De plannen hiervoor richten zich de komende jaren op de noordelijke wijken, Bilgaard en de Vrijheidswijk. De corporatie gebruikt de winst op de woningverkoop in Leeuwarden-Zuid voor de financiering van deze grootscheepse opknapbeurt.
[En voor het binnenkort te verwachten grote sloopplan voor hun m.n. flats in Lekkumerend, waarover wethouder Bilker naar we hoorden vanavond in de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling nadere mededelingen zal doen, hoewel dat niet als agendapunt staat vermeld in de stukken...]

In Leeuwarden-Zuid verrijzen volgend jaar de eerste huizen. De gemeente begint nog dit jaar met het bouwrijp maken van dit gebied ten zuiden en ten westen van Goutum, aan weerszijden van de Overijsselseweg.
[Dat betekent nu ook voor het eerst woningbouw ten westen van deze zuidelijke uitvalsweg in de Polder het Huizumer- en Goutumer Nieuwland.]

NWF zal in dit nieuwe stadsdeel in de eerste fase 56 huizen bouwen, waarvan circa 35 voor de verkoop. Architectenbureau Van Manen en Zwart [familie??] uit Drachten is aangetrokken voor het ontwerp. De corporatie onderhandelt nog met de gemeente over het aantal huurhuizen dat zij hier kan bouwen.
[Dit is dus ook een nieuwe ontwikkeling: Een corporatie die weer nieuwbouw huurwoningen wil neerzetten. Maar wat zullen de huren worden?! ¦1200,-/mnd? ¦1400,-/mnd?
E.e.a. is helemaal volgens wens van een van de 2 huurdersclubs, nl. HV De Bewonersraad, overigens de huurdersclub van Corporatieholding Friesland. De Bewonersraad huldigt als huurdersvereniging het standpunt dat goedkope huurwoningen rustig gesloopt mogen worden, maar dat ze moeten worden vervangen door nieuwe huurwoningen. M.i. een onrealistisch standpunt, omdat grote groepen huurders de nieuwbouwhuren niet kunnen opbrengen, ook niet met de meest royale huursubsidie. Ook de huursubsidie heeft qua huur een absolutebovengrens. Ga je in een huurwoning die duurder is dan ¦1149,- dan krijg je sowieso geen huursubsidie.
Ook de huurbescherming zo pakweg vanaf die huurprijs een stuk minder.
Wethouder Bilker stelde 's avonds in de Commissie Stadsontwikkeling: "Tot onze verbazing lazen we in de krant dat daar een contingent huurwoningen is afgedwongen." Hij stelde dat noch hij noch wethouder Den Oudsten van iets wisten. Bilker en den Oudsten onderhandelen tegenwoordig samen voor de gemeente met de corporaties.]

Tegenover de nieuwbouw in Leeuwarden-Zuid staat de sloop van honderden huizen elders in de stad, waarvoor de interesse van de huurders tanende was of is.
[Propagandapraat: De druk op het goedkopere deel van de woningvoorraad is sinds pakweg herfst 1999 fors toegenomen, te oordelen op basis van het aantal ingestuurde bonnen van woningzoekenden.]
Voor een deel zijn deze plannen uitgevoerd: 258 woningen in Heechterp, 200 in de Hooidollen en de Jokse en 136 in de Jan Evenhuisstraat en de Gebroeders Wierdastraat.
[De S8 flat in de Jan Evenhuisstraat staat echter nog steeds overeind dank zij hardnekkig verzet van de laatste huurster in een van deze flatwoningen...]
Hier komen de komende jaren maximaal nog enkele honderden bij, afhankelijk van de verhuurbaarheid.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte: Overigens schijnen de gemeente en Corporatieholding Friesland volgens de circuits nu ook weer in goede sfeer te onderhandelen. De onderhandelaar van CHF - Durk van der Zee van Talma Drachten en voorzitter van de Raad van Bestuur van CHF lag niet lekker bij B&W en is weer vervangen door de oorspronkelijke onderhandelaars: Henk Deinum van woonbedrijf BWL en Elzo Dik - v.m. directeur Patrimonium - die net als Deinum lid is van de Raad van Bestuur van CHF.

secretaris PEL