Nieuwsbrief Rode Dorp


Een uitgave van 'Bewonersvereniging Rode Dorp', mei 2000, nr. 3

Dit is de derde nieuwsbrief van de bewonersvereniging. Hoewel er op dit moment geen 'schokkende' dingen m.b.t. de verkoopplannen te melden zijn, hebben wij toch gemeend weer een nieuwsbrief te moeten uitbrengen om u in ieder geval te laten weten dat wij nog steeds bezig zijn en dat de verkoopplannen nog steeds (langzaam) doorgaan.

Gironummer
In onze vorige nieuwsbrief konden wij door omstandigheden ons gironummer nog niet bekendmaken. Inmiddels kunnen wij dit wel; het gironummer is 2632535 t.n.v. Bewonersvereniging Rode Dorp, Leeuwarden.
Hierbij verzoeken wij iedereen die indertijd heeft aangegeven lid te willen worden en wilde betalen per giro, om dit binnenkort te doen (¦10,-).
Uiteraard is het voor niet-leden mogelijk om lid te worden. Maak dan ¦10,- over op genoemd gironummer o.v.v. 'nieuw lid'.

Nieuwe procedure i.v.m. onderhoudsklachten
Wij horen mensen nogal eens mopperen over de staat van onderhoud van de huizen in het Rode Dorp. In dat verband willen wij u erop wijzen dat er sinds 30 november 1999 een nieuwe procedure is gekomen om de woningcorporatie hierop aan te spreken.
Voorheen kon slechts eens per jaar actie ondernomen worden, nl. bij de jaarlijkse huurverhoging. In de nieuwe regeling kan men het gehele jaar door actie ondernemen.
De procedure gaat als volgt: De huurder moet de verhuurder schriftelijk wijzen op de klachten en verzoeken deze binnen een periode van 6 weken op te heffen. Voldoet de verhuurder daar niet aan, dan kan de huurder, los van de jaarlijkse huurverhoging, binnen 12 maanden na het verstrijken van deze termijn van 6 weken, de kwestie aan de Huurcommissie voorleggen. Wanneer de huurcommissie, na een onderzoek in de woning door een bouwtechnisch mede-werker van het secretariaat, tot de conclusie komt dat de klachten gegrond zijn, dan kan zij, afhankelijk van de ernst van de problemen, een lagere ('kale') huurprijs uitspreken of de ('kale') huurprijs bevriezen.
Deze lagere huurprijs of huurbevriezing blijft gelden totdat de gebreken zijn verholpen.
Wilt u meer weten over deze procedure, bel dan met het secretariaat van de Huurcommissies in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe: tel. 050-5992999.

Vergadering met Patrimonium 29-3-2000
Op 29 maart hebben wij als bestuur weer een vergadering met Patrimonium gehad. Deze vergadering zou eigenlijk al een maand eerder plaatsvinden, maar op verzoek van Patrimonium werd deze uitgesteld. Reden van het uitstel was dat men nog niet klaar was met het inventariseren van de onderhoudstoestand van de woningen in het Rode Dorp. Op 29 maart bleek dat men hiermee nog steeds niet klaar was. Er was nog maar één straat (Boomgaardstraat) globaal gedaan.
Omdat de vergadering vooral over de uitkomsten van dit onderzoek zou gaan, was er verder niet veel te bespreken m.b.t. het verkooptraject. Wel werden we ingelicht over de fusieperikelen van Patrimonium en wat dat voor gevolgen zou hebben voor ons.
Vlak voor het verschijnen van deze nieuwsbrief meldde Patrimonium ons dat men had besloten het onderzoek naar de onderhoudstoestand van het Rode Dorp uit te besteden aan een extern bedrijf.
Laten we hopen dat er nu schot in de zaak komt.

Subsidie
Inmiddels is onze aanvraag bij de gemeente om subsidie voor bouwkundige en juridische ondersteuning afgewezen.
We hebben nu een offerte bij de Stadsvernieuwingskorporatie (SVK) gevraagd voor een bouwkundig onderzoek van zo'n 25 huizen in het Rode Dorp (steekproef).
We hopen met deze concrete offerte in handen wel subsidie te krijgen van de gemeente.

Algemene Ledenvergadering
Eind mei of begin juni zullen we een algemene ledenvergadering (ALV) houden.
Leden krijgen hiervoor nog apart een uitnodiging. Bent u wel lid, en heeft u rond 20 mei nog geen uitnodiging ontvangen, neem dan even contact op met het secretariaat want dan klopt er iets niet.

Auto's
Wij willen auto/motor-bezitters vragen zich een beetje sociaal te gedragen.
Het gaat dan vooral om te hard rijden en parkeeroverlast.
Met name de Tuinbouwstraat wordt af en toe gebruikt als ware het het circuit van Zandvoort.

Met vriendelijke groeten,

het bestuur.

Voorzitter:
E. Banda
Tuinbouwstraat 9
tel. 058-2150760
e-mail: efbanda@hetnet.nl

Secretaris:
R. Kelder
Polderstraat 19
tel. 058-2152936
e-mail: r.kelder@gmx.net

Penningmeester:
G. Winius
Boomgaardstraat 33
tel. 058-2129903

Bestuurslid:
D. Schuurman
Achter de Hoven 324
tel. 058-2133438

Bestuurslid:
C. Veldman
Huizumerlaan 19
tel. 058-2800571
e-mail: corveldman@hotmail.com