Enige tijd terug had de Vereniging P.E.L. bezwaarschriften ingediend tegen het verlenen van sloopvergunningen door de gemeente Leeuwarden aan de woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland. Het ging om vergunningen voor het slopen van de S8-flat Jan Evenhuisstraat (kleine 100 woningen) en de Gebr. Wierdaflat (32 woningen); beide in Lekkumerend (Vrijheidswijk).
Het gaat dus om zo'n 130 flatwoningen, de 8 hoog aan de Evenhuisstraat en de 4 hoog aan de Wierdastraat. Dat staat onjuist in het onderstaande bericht uit de krant.
Op 20-2-2001 was de hoorzitting over de bezwaarschriften voor de Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften.
Uit de Leeuwarder Courant van 21-2-2001:


PEL: Scherper oordeel nodig over sloopplannen wijken

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden moet zichzelf royalere mogelijkheden verschaffen om sloopaanvragen kritisch te beoordelen. Het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) bepleit dit.

Het PEL maakt bezwaar tegen de voorgenomen sloop van twee flatgebouwen, de achthoogflat in de Gebroeders Wierdastraat en de vierhoogflat in de Jan Evenhuisstraat te Leeuwarden. Deze woningen in de Vrijheidswijk, ruim honderd in totaal, zijn eigendom van de corporatie Nieuw Wonen Friesland.

De gemeente zegt dat de bouwverordening haar geen handvat biedt om deze sloop te keren. Het PEL erkent dit.
[Strikt juridisch genomen komt het er op neer, dat als aan een aantal technische voorwaarden is voldaan, bv. met betrekking tot veiligheid en eventuele asbestverwijdering, elke aanvraag om sloopvergunning domweg gehonoreerd moet worden. Overigens is deze keuze m.i. doelbewust gemaakt bij het opstellen van de verordening. M.i. wenst de gemeente zichzelf ook niet de middelen te verschaffen om in sommige gevallen sloop te kunnen keren. Ook al zou de gemeenteraad dat in dit geval hebben gewild, dan nog zou ze machteloos hebben gestaan.
Als - en in zeg als - de politieke wil aanwezig zou zijn om in voorkomende gevallen soms een sloopvoornemen van bv. een corporatie te voorkomen, zijn daar manieren voor. Bv.: Door het op basis van de Huisvestingswet maken van een verordening waarbij wordt geregeld, dat tevens een 'onttrekkingsvergunning' noodzakelijk is. Het VNG-modellen boek had daarvoor al jaren terug een model-verordening. Met 'onttrekking' wordt bedoeld: Onttrekking aan de bestemming tot woning. En dat is uiteraard het geval als een woning wordt gesloopt. In die situatie zou het er op neer komen dat zowel een sloopvergunning als een onttrekkingsvergunning nodig zouden zijn geweest. De systematiek lijkt wat op het oude verhaal m.b.t. de Woonruimtewet 1947: Behalve een woningtoewijzing door een woningcorporatie met als gevolg een huurcontract, was ook een gemeentelijke woonvergunning nodig, voordat het huis betrokken kon worden.]

De organisatie vindt echter dat de gemeenteraad deze mogelijkheid uit handen heeft gegeven en zelf moet zorgen voor nieuwe wapens.
[Voorbeeld: Op een gegeven moment was de gemeente en de Raad van mening dat de Tjerk Hiddesbuurt niet moest worden gesloopt, maar verkocht mocht worden aan de huurders. Gesteld, dat de woningcorporatie toen aan haar aanvankelijke sloopvoornemen vast was blijven houden en een aanvraag had ingediend om die woningen te mogen slopen: B&W hadden dan niets anders kunnen doen dan het verlenen van een sloopvergunning. Had de Raad op dat moment echter beschikt over een verordening waarin de onttrekking aan de bestemming tot woonruimte afhankelijk was gesteld van het verlenen van een vergunning, dan had de Raad kunnen besluiten deze vergunning niet af te geven. De Raad had dan het volkshuisvestelijk belang bij haar overwegingen kunnen betrekken. Binnen het kader van de vraag of sloopvergunning moet worden verleend, zit geen ruimte voor dergelijke afwegingen. Het was ook slechts om een signaal af te geven dat wij het niet eens waren met de sloop, dat bezwaarschriften waren ingediend. Het was ons bekend dat we formeel-juridisch gesproken geen kans hadden om de sloopvergunningen aan te vechten.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].